Nieuws

24 februari

Het Nederlandse tijdschrijft voor revalidatie geneeskunde besteedde daar in de februari editie veel aandacht aan. Onder andere onze bijzonder hoogleraar Frederieke Schaafsma werkte hieraan mee.

Frederieke schreef: ‘In de revalidatiegeneeskunde is er van oudsher al veel aandacht voor participatie. Arbeidsgerichte medische zorg is voor de revalidatiegeneeskunde daarom een logische stap." 

23 februari

De weg naar stoppen met roken-zorg moet daarom inzichtelijker en gemakkelijker worden. Daarom ontwikkelt het Trimbos-instituut op verzoek van het ministerie van VWS lokale ‘zorgpaden’.

22 februari

Recent verscheen de aflevering ‘Bedrijfsarts: corona en vooroordelen’ van Werkverkenners. BNR Nieuwsradio zoomde hiermee in op het werk van de bedrijfsarts bij corona. De bedrijfsarts heeft juist ook in deze coronatijd een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van ziekteverzuim. BNR sprak hierover met bedrijfsarts en ambassadeur Madelijn de Kleine, collega-bedrijfsarts Els Carsouw en arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen.

18 februari

De overheid heeft een regeling in het leven geroepen om werkgevers tegemoet te komen die personeel met corona-klachten willen laten testen, met onder meer een financiële vergoeding. We zien op dit moment twee drempels voor de bedrijfsarts ontstaan: de veiligheid van CoronIT en de positie van de bedrijfsarts bij het aanvragen van financiële vergoeding voor de werkgever. 

18 februari

De NVAB is blij met de actieve inbreng van de vele deelnemers aan deze extra ledenbijeenkomst. Voorlopig blijven ook wij nog onze bijeenkomsten online organiseren, in ieder geval tot 1 juli 2021. Gelukkig bieden breakoutsessies toch ruimte om met collega’s van gedachten te wisselen of om gewoon even stoom af te blazen over alle corona perikelen. Dat vonden zowel de aanwezigen als wij erg prettig. Er is veel gesproken en geleerd. Wil je er de volgende keer ook bij zijn? Zet dan 30 september vast in je agenda! We hopen ook dan weer op zo’n mooie opkomst en gaan uiteraard aan de slag met de opbrengsten van de avond.

16 februari

De COVID-19-crisis vraagt erg veel van zorgprofessionals. Tegelijkertijd zijn de kennis en ervaring die we tijdens deze crisis opdoen van grote waarde voor de toekomst. In regionale werkconferenties, georganiseerd door Optimale zorg-Dappere Dokters i.s.m. de KNMG-districten, gaan we onderling het gesprek aan om opgedane kennis en ervaringen te vertalen naar structurele verbeteringen voor optimalisering van zorg. Multidisciplinaire samenwerking staat centraal. Met oog voor medische én maatschappelijke gezondheidseffecten van de coronacrisis.

16 februari

In steeds meer NHG-standaarden zijn adviezen over consultatie van en verwijzing naar de bedrijfsarts opgenomen. Dat is mooi, want contact tussen bedrijfsarts en huisarts is belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer het beleid van de huisarts afwijkt van dat van de bedrijfsarts. Of wanneer de bedrijfsarts ziet dat het herstel stagneert en niet duidelijk is waarom. Jacinhta van Balen, huisarts en wetenschappelijk medewerker bij het NHG, Marlo van den Kieboom, bedrijfsarts en projectleider bij de NVAB en Hans Dam, bedrijfsarts geven in deze video voorbeelden voor het belang van samenwerking.

15 februari

Preventie van gezondheidsschade door het werk is een belangrijke taak van de bedrijfsarts. Daarom zetten bedrijfsartsen preventieve acties in op basis van informatie vanuit de spreekkamer. De preventiecyclus is daarbij een hulpmiddel. De preventietool stelt bedrijfsartsen in staat om informatie uit verzuim- en preventieve spreekuren soepel en snel te vertalen naar preventief advies aan werkgever en werknemer. 

15 februari

Het Engelse tijdschrift Occupational Health [at Work] bestaat sinds 2004. Ter gelegenheid van de 100e vroeg de redactieeen aantal - vooral Britse – prominente experts in de bedrijfsgezondheidszorg gevraagd naar prioriteiten prioriteiten voor de komende tien jaar.

Onder hen ook de, bij ons welbekende heren, Carel Hulshof en Jos Verbeek. Zij breken een lans voor wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe én bekende thema’s:

10 februari

Vanuit het Trimbos-instituut zijn we -samen met het ministerie van VWS - gestart met de ontwikkeling van een Hulpwijzer voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, als één van maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het rapport van de Commissie De Winter. Doel van de hulpwijzer is om slachtoffers, hun naasten en professionals (o.a. verwijzers) informatie te bieden over passend hulpaanbod en om slachtoffers te begeleiden op hun weg hier naartoe.

Pagina's

Abonneren op Nieuws