Nieuws & agenda

Nieuws

12 mei

Al geruime tijd zetten de besturen van KAMG, NVAB en NVVG zich in voor de gezamenlijke belangen van de sociale geneeskunde het over het voetlicht brengen van dat belang. De huidige coronapandemie illustreert de noodzaak daarvan. Om deze pandemie het hoofd te bieden is een goed georganiseerde sociale geneeskunde, in nauwe afstemming met de curatieve collega’s cruciaal.

10 mei

De meeste mensen herstellen snel en goed van COVID-19. Een belangrijk deel houdt echter maandenlang klachten en beperkingen. Schattingen lopen op dit moment uiteen van 10 tot maar liefst 35% na 8-12 weken. Met de nieuwe, dynamische leidraad ‘Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19’ biedt de NVAB bedrijfsartsen de actueel beschikbare wetenschappelijke onderbouwing op dit nog onbekende terrein, zodat werkenden het advies krijgen dat ze nodig hebben bij het herstel van COVID-19.

7 mei

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op veelgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor arbeidsgerelateerde zorg bij aan optimale kennisdeling.

26 april

Op woensdag 28 april is het ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De dag is in het leven geroepen door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Dit jaar is het thema 'Anticipate, prepare and respond to crises - Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems'.

Abonneren op Nieuws

Agenda

17 mei 2021

Op dit moment rookt in Nederland nog ongeveer 20% van de volwassenen. Maar rokers zijn niet gelijk verdeeld over alle groepen in de samenleving. Bij mensen met een lagere sociaaleconomische posititie (SEP) rookt maar liefst 1 op de 3. Ook werken veel van deze mensen werken in bedrijven en bedrijfstakken waar de gezondheidsbelasting door gevaarlijke stoffen en biologische agentia, bijvoorbeeld het coronavirus, op het werk bovengemiddeld is. Tijdens het webinar ‘Lage SEP: dubbel belast?!’ op 17 mei 2021 gaan we aan de slag om deze dubbele belasting te herkennen, erkennen en verkennen. 

27 mei 2021

Meer informatie volgt

31 mei 2021

Inzetten voor rookvrije zorg? Neem dan deel aan het online symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ op 31 mei. Krijg praktische tips over hoe je stoppen met roken bespreekbaar maakt en patiënten motiveert om te stoppen. Ook krijg je handvatten om in jouw eigen organisatie aandacht te geven aan dit onderwerp en hoe je medestanders vindt voor de uitwerking. 

01 juni 2021

UWV presenteert samen met C-support en SGBO (Sociaalgeneeskundige beroepsopleidingen) op dinsdag 1 juni, van 19.30 tot 21.30 uur een nieuwe kennissessie voor voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en sociaal medisch verpleegkundigen.

30 september 2021

Meer informatie volgt.

04 november 2021

Meer informatie volgt.

05 november 2021
22 november 2021

Meer informatie volgt

06 februari 2022

Eens per drie jaar vindt het grote congres van de International Commission on Occupational Health (ICOH) plaats. De ICOH is de wereldorganisatie op het gebied van arbeidsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg. 

In 2021 zou het ICOH congres in Melbourne, Australië plaatsvinden. Door COVID-19 is dat verplaatst naar 6 - 10 februari 2022: ICOH2022.

Het congres wordt helemaal online gehouden. 

Meer informatie en aanmelden volgt.

Zie ook: www.icoh.org

Nieuwsbrief