Nieuws

31 juli

Minister Koolmees schreef in december 2018 een brief aan de Tweede Kamer over aanpassing van loondoorbetalingsmaatregelen. Doel is loondoorbetalingsverplichtingen voor kleine werkgevers te vereenvoudigen en de rechtszekerheid te vergroten, zodat het aantrekkelijker wordt personeel in vaste dienst te nemen. Eén aspect daarvan betreft het ontwikkelen van een MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020.

30 juli

Artsen kunnen onnodige kosten van zorg laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Maar hoe leer je aiossen doelmatig denken en werken? Er was behoefte aan praktische handvatten voor opleiderteams om kostenbewustzijn in de opleiding voldoende plek te geven zonder dat kwaliteit wordt aangetast. Daarom startte het College Geneeskundige Specialismen (CGS) met subsidie van het ministerie van VWS eind 2015 met het Bewustzijnsproject, met onder meer de NVAB in de stuurgroep.

30 juli

Vandaag verscheen in Trouw een artikel met als kop: "Bedrijfsarts krijgt amper tijd voor onderzoek van beroepsziekten" Deze conclusie volgt uit een bijlage van het tweejaarlijkse rapport ‘Arbo in Bedrijf’ van de ­Inspectie SZW. Volgens de nieuwe Arbowet - van kracht sinds 1 juli 2018 - moet elk bedrijf minimaal een basiscontract hebben met een arbodienstverlener. Daarin moet onder meer zijn vastgelegd dat 'een bedrijfsarts tijd moeten kunnen ­besteden ‘aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten'.

25 juli

Na de verschijning van de richtlijn in 2003 zijn gegevens uit nieuw onderzoek op het gebied van preventie, interventie en arbeidsparticipatie beschikbaar. Bij de herziening is ook meer aansluiting gezocht met de praktijk, om het makkelijker te maken de richtlijn te gebruiken.

23 juli

Voor het tweede jaar op rij hebben we te maken met hoge temperaturen. Werken in deze hitte kan leiden tot verminderde prestaties en gezondheidsklachten. Ons lichaam - en dan met name ons hart - krijgt het bij een hittegolf flink te verduren. Het is voor het lichaam lastiger om warmte kwijt te raken. Het is noodzakelijk om een goede balans tussen belastbaarheid en belasting met de daarbij horende omstandigheden te behouden.

17 juli

Onze sociaal-geneeskundige collega’s Maatschappij en Gezondheid (M&G) vinden dat VWS de volledige opleiding arts M&G zou moeten financieren, in plaats van enkele profielen zoals nu het geval is. De opleiding M&G wordt vernieuwd en aangepast aan de behoefte van de zorg van de toekomst. Zorg waarbij een andere balans tussen curatie en preventie zal bestaan. En waarbij aandacht voor de wisselwerking tussen individu en omgeving centraal staat.

16 juli

De wetenschappelijke vereniging is verantwoordelijk voor het accrediteren van de deskundigheidsbevordering (waaronder ICT, ODB en visitatie). Dit komt voort uit de herziening van het Besluit Herregistratie specialisten die per 1-1-2016 van kracht werd. In het voorjaar begon de NVAB is met het inventariseren van de bestaande ICT-groepen. In maart dit jaar ontvingen alle bedrijfsartsen in Nederland een brief van de NVAB met het verzoek om een opgave te doen van de eigen ICT-groep(en). Ook bedrijfsartsen die geen lid zijn ontvingen deze brief.

12 juli

Nieuwe thema’s in de zorg, andere wetten en regelgeving en een veranderende rol van de arts: de KNMG zoekt deelnemers voor een focusgroep over een update van haar gedragsregels. De KNMG-gedragsregels vormen de ruggengraat voor het professionele handelen van artsen en vormen de basis voor juridisch-ethische richtlijnen, handreikingen en standaarden van de beroepsgroep.

12 juli

Het ministerie van VWS heeft het voorstel over het vermelden van BIG-nummers door artsen en andere zorgverleners aangepast. BIG-nummers hoeven niet meer in facturen, op briefpapier en in ‘andere media’ te worden vermeld. Wel moet het nummer vanaf -naar verwachting juli 2020- te vinden zijn op websites, in digitale handtekeningen, in wachtkamers en wanneer daarom wordt gevraagd. Dit is de uitkomst van het overleg dat veldpartijen waaronder de KNMG, en het ministerie van VWS de afgelopen maanden voerden.

9 juli

Steeds meer werknemers geven werkstress aan als reden voor verzuim (16% in 2013, 20% in 2017) Bron: TNO, Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden. Regelmatig verschijnen er in de landelijke media nieuwe artikelen over dit onderwerp en krijgen we verzoeken om reactie. Dinsdag 9 juli a.s. zendt omroep MAX ‘het Nationale Stressdebat’ uit. Daar brengen ze onder meer ter sprake wat mensen zelf kunnen doen om stress te beperken. De omroep wilde daarvoor graag ook vragen stellen aan bedrijfsartsen en vroeg daarvoor om onze hulp.

Pagina's

Abonneren op Nieuws