Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website nvab-online.nl en mijn.nvab-online.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie op de NVAB-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (hierna NVAB) neemt de uiterste zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Desalniettemin kan de NVAB niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De NVAB garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De NVAB wijst daarom iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de NVAB links naar websites van derden weergeeft, betekent dit enkele feit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de NVAB worden aanbevolen. De NVAB aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken
De NVAB behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVAB of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Uiteraard mag u informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
De NVAB behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.