Visitatie

Een goede bedrijfsarts is voortdurend bezig zijn dienstverlening en functioneren verder te ontwikkelen. De NVAB biedt actieve ondersteuning bij visitaties. Hiermee krijgt u als bedrijfsarts inzicht in uw sterke en minder sterke punten. Het succesvol doorlopen van het visitatieproces levert 25 accreditatiepunten op.

Sluitsteen kwaliteitsbeleid

Visitatie is de sluitsteen van het kwaliteitsbeleid, gericht op verdere kwaliteitsontwikkeling van de individuele bedrijfsarts. Naast opleiding, registratie, nascholing, richtlijnontwikkeling en intercollegiale toetsing geeft visitatie inzicht in sterke en minder sterke punten van het professioneel functioneren. Inhoudelijk sluiten de visitatie-instrumenten aan bij het Competentieprofiel Bedrijfsgeneeskunde zoals met goedkeuring van de NVAB is vastgesteld door het CSG.

Persoonlijk ontwikkelplan
Het doorlopen van het visitatieproces leidt tot een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Het POP bevat een terugblik op de realisatie van de eerder geformuleerde ontwikkeltrajecten in de afgelopen 5 jaar (dit onderdeel is vanzelfsprekend niet aanwezig bij een eerste visitatie), en een aantal ontwikkeltrajecten voor de toekomst.

Groepsgewijze uitvoering
Visitatie heeft betrekking op de individuele ontwikkeling als professional, maar wordt in een zelf samen te stellen groep van collega’s voorbereid en uitgevoerd (ten minste vier deelnemers). De groep kan een deel van de ICT-groep zijn, maar kan ook bestaan uit enkele collega's uit dezelfde arbodienst of een nieuw te vormen visitatiegroep. De instrumenten worden individueel ingevuld en in enkele groepsbijeenkomsten besproken en uitgediept, ter voorbereiding op de formele visitatie: het bezoek van de visitatoren. De formele visitatie vindt plaats gedurende één dagdeel op een door de groep zelf te regelen locatie. Over deze procedure is een handleiding voor de gevisiteerde beschikbaar.

Aanmelden voor de visitatie

Schrijf je in met je visitatiegroep

Heb je zelf geen groep gevonden? Dan kun je je ook individueel aanmelden.

Eerste visitatie?
Wil je je aanmelden voor de eerste visitatie na je afstuderen, lees dan eerst dit.

​Reglement en algemene voorwaarden

Wil je inzage in het visitatiereglement van een vorig jaar, dan kun je dat opvragen bij visitatie@nvab-online.nl.

Visitatiegroep gezocht!

Op het forum van MijnNVAB kun je een oproep plaatsen voor groepsgenoten voor de visitatie:
https://mijn.nvab-online.nl/mijn-nvab/forum/visitatiegroep-gezocht

Kosten & ledenkorting

De uitvoering van visitaties is in handen van Kwaliteitsbureau NVAB. De vereniging brengt hiervoor de volgende kosten in rekening:

  • De vergoeding die visitatoren ontvangen.
  • De voor ontwikkeling, onderhoud en uitvoering van het visitatiesysteem noodzakelijke personele capaciteit bij het Kwaliteitsbureau NVAB (projectleider, ondersteuning).
  • Kosten van ontwikkeling en onderhoud van de digitale ondersteuning (Scorion).

Korting voor NVAB-leden

  • Niet-leden worden volgens dezelfde procedure en op basis van dezelfde instrumenten en criteria gevisiteerd als NVAB-leden. Zij betalen een tarief van € 3.000 per visitatie.
  • Leden van de NVAB betalen een lager visitatietarief, omdat zij – door betaling van de verenigingscontributie – investeren in het (door)ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid van de NVAB in het algemeen en het visitatiemodel in het bijzonder. Het ledentarief bedraagt per 1 januari 2024 € 1.700 per visitatie. 

Deze tarieven zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 2 november 2023. Zie voor meer informatie MijnNVAB.

Heb je een vraag? Of kom je er in Scorion niet uit?

We helpen je graag.
Stuur ons een e-mail visitatie@nvab-online.nl
Wil je liever iemand spreken? Dat kan natuurlijk ook.
We zijn van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar op 030 2040630 van 9.00 tot 15.00 uur.

Als je even niemand te pakken krijgt, laat ons dan via de voicemail of e-mail weten wanneer we je kunnen bereiken.
Vergeet dan niet je telefoonnummer achter te laten. Dan zorgen we dat je wordt teruggebeld.

Webadres Scorion

Inloggen in Scorion kan met deze link:

https://apps.parantion.nl/scorionx/

In deze filmpjes leggen we uit hoe Scorion werkt.