Visitatie

Een goede bedrijfsarts is voortdurend bezig zijn dienstverlening en functioneren verder te ontwikkelen. De NVAB biedt actieve ondersteuning bij visitaties. Hiermee krijgt u als bedrijfsarts inzicht in uw sterke en minder sterke punten. Het succesvol doorlopen van het visitatieproces levert accreditatiepunten op.

Sluitsteen kwaliteitsbeleid

Visitatie is de sluitsteen van het kwaliteitsbeleid, gericht op verdere kwaliteitsontwikkeling van de individuele bedrijfsarts. Naast opleiding, registratie, nascholing, richtlijnontwikkeling en intercollegiale toetsing geeft visitatie inzicht in sterke en minder sterke punten van het professioneel functioneren. Inhoudelijk sluiten de visitatie-instrumenten aan bij het Competentieprofiel Bedrijfsgeneeskunde zoals met goedkeuring van de NVAB is vastgesteld door het CSG.

Persoonlijk ontwikkelplan
Het doorlopen van het visitatieproces leidt tot een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Het POP bevat een terugblik op de realisatie van de eerder geformuleerde ontwikkeltrajecten in de afgelopen 5 jaar (dit onderdeel is vanzelfsprekend niet aanwezig bij een eerste visitatie), en een aantal ontwikkeltrajecten voor de toekomst.

Groepsgewijze uitvoering
Visitatie heeft betrekking op de individuele ontwikkeling als professional, maar wordt in een zelf samen te stellen groep van collega’s voorbereid en uitgevoerd (ten minste vier deelnemers). De groep kan een deel van de ICT-groep zijn, maar kan ook bestaan uit enkele collega's uit dezelfde arbodienst of een nieuw te vormen visitatiegroep. De instrumenten worden individueel ingevuld en in enkele groepsbijeenkomsten besproken en uitgediept, ter voorbereiding op de formele visitatie: het bezoek van de visitatoren. De formele visitatie vindt plaats gedurende één dagdeel op een door de groep zelf te regelen locatie. Over deze procedure is een handleiding voor de gevisiteerde beschikbaar.

Digitale ondersteuning
De voorbereiding op de formele visitatie wordt digitaal ondersteund: elke bedrijfsarts kan de vragenlijsten online (in Scorion) invullen. Ook het POP wordt daarin opgesteld. Alleen de bedrijfsarts zelf heeft toegang tot het eigen account (en in het laatste deel van het visitatietraject ook de twee visitatoren).

Inschrijving & documenten

Regel direct uw inschrijving

Bekijk visitatiedocumenten (o.a. handleiding en reglement)

Visitatiegroep zoeken?

Plaats hier uw oproep!
(alleen voor NVAB-leden)

Kosten & ledenkorting

De uitvoering van visitaties is in handen van Kwaliteitsbureau NVAB. De vereniging brengt hiervoor de volgende kosten in rekening:

  • De vergoeding die visitatoren ontvangen.
  • De voor ontwikkeling, onderhoud en uitvoering van het visitatiesysteem noodzakelijke personele capaciteit bij het Kwaliteitsbureau NVAB (projectleider, ondersteuning).
  • Kosten van ontwikkeling en onderhoud van de digitale ondersteuning (Scorion).

Korting voor NVAB-leden
Omdat het aantal visitaties sterk fluctueert door de jaren heen én de beroepsgroep in zijn totaliteit in omvang afneemt, heeft de ALV op 8 november 2018 ingestemd met een aanpassing van het visitatietarief voor leden en de invoering van een nieuw tarief voor niet-leden.

  • Niet-leden worden volgens dezelfde procedure en op basis van dezelfde instrumenten en criteria gevisiteerd als NVAB-leden. Zij betalen vanaf 1 januari 2019 een tarief van € 3.000 per visitatie.
  • Leden van de NVAB betalen een lager visitatietarief, omdat zij – door betaling van de verenigingscontributie – jarenlang hebben geïnvesteerd in het (door)ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid van de NVAB in het algemeen en het visitatiemodel in het bijzonder. Het ledentarief bedraagt per 1 januari 2019 € 1.500 per visitatie.

Bereikbaarheid

De afdeling Visitatie is aanwezig van dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 15.00 uur. We zijn dan telefonisch bereikbaar op 030 2040630.
U kunt uw vraag aan ons ook per e-mail stellen via visitatie@nvab-online.nl

Nieuw webadres Scorion

In juli 2019 heeft Scorion een nieuw webadres gekregen.

U kunt in Scorion inloggen via: https://nvab.parantion.nl

Accreditatiepunten

Voor het doorlopen van het visitatietraject krijgt de bedrijfsarts in totaal (per periode van herregistratie) 25 accreditatiepunten toegekend. Na succesvolle afronding van de visitatie én invullen van de evaluatievragenlijst worden de accreditatiepunten binnen 1 week automatisch bijgeschreven in GAIA.

Coulanceregeling RGS rond herregistratie verruimd en verlengd

Het CGS heeft een coulanceregeling voor de herregistratie in het leven geroepen, waarvan de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie voor de visitatie een onderdeel vormt. Onlangs is deze coulanceregeling ook verruimd; hij geldt nu voor alle specialisten wiens herregistratiedatum tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021 ligt. Lees meer...