Deskundigheidsbevordering

Iedere bedrijfsarts is verplicht om in een periode van 5 jaar minstens 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering te volgen. De NVAB geeft samen met collega-verenigingen KAMG en NVVG nadere invulling aan deze eis.

Invulling KNMG-eis

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. In dat besluit wordt – naast de werkervaringseis – gesproken over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering die in een periode van 5 jaar gevolgd moet worden.

Deze 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt in dat besluit niet nader ingevuld of verder uitgewerkt. De sociaal geneeskundige verenigingen (KAMG, NVVG en NVAB) hebben in 2016 een aantal besluiten genomen om in deze invulling te voorzien. Deze accreditatieregelgeving wordt ieder jaar geactualiseerd.

Vier elementen

Binnen het specialisme Arbeid en Gezondheid moeten de 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering conform de volgende vier elementen worden ingevuld:

 

Lijstverbinding NVAB, NVVG en KAMG

Geaccrediteerde scholing binnen het eigen specialisme bestaat uit alle ABSG- en ABAN-geaccrediteerde scholing.

KAMG, NVVG en NVAB zijn een 'sociaal-geneeskundige lijstverbinding' aangegaan. Dit houdt in dat bij- en nascholing in alle sociaal-geneeskundige specialismen per definitie relevant wordt geacht voor álle sociaal-geneeskundigen. En dus meetelt als scholing binnen het eigen vakgebied.