Privacyverklaring

Privacyverklaring Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), gevestigd aan Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, kent een juridische structuur bestaande uit twee entiteiten, een Vereniging en een Stichting.

De Vereniging, NVAB, is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De NVAB vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, klanten en contactpersonen van essentieel belang. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Contactgegevens NVAB

Churchilllaan 11 (16de verdieping)
3527 GV Utrecht
Tel.: 030-2040620
E-mail: nvab@nvab-online.nl
https://www.nvab-online.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

NVAB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BIG-nummer
 • KNMG-relatiecode
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Van onze leden verwerken wij in aanvulling op bovenstaande de volgende (persoons)gegevens:

 • Specialisatie (bijv. basisarts, bedrijfsarts)
 • Van welke NVAB-kring u lid bent
 • Lidsoort
 • Lidmaatschap overige federatiepartners
 • Specifieke deskundigheid (voor zo ver bij ons bekend en/of door u aan ons gemeld)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NVAB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Op basis van uw lidmaatschap: bijvoorbeeld om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ten behoeve van onze dienstverlening aan u.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om uw federatieve afdracht aan de KNMG te bepalen.
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account voor het besloten deel op onze website aan te maken.
 • Om u informatie van uw kring toe te sturen.
 • Om uw KNMG-lidmaatschap en het toesturen van het Medisch Contact mogelijk te maken.
 • Om uw lidmaatschap op TBV mogelijk te maken.
 • Om uw contributiesoort en tarief te bepalen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

NVAB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NVAB) tussen zit. NVAB gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Naam systeem

Reden gebruik

Microsoft Access

Ledenadministratie

Microsoft Excel

Relatiebeheer

Microsoft Outlook

Communicatie leden en relaties

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NVAB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens

 

Tot maximaal twee jaar na het einde van het lidmaatschap

Eventueel afhandelen nog niet afgeronde zaken, zoals betalingen.

Informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht

Zeven jaar

Wettelijke bewaarplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden

NVAB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NVAB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De NVAB deelt gegevens van leden met de volgende organisaties:

Organisatie

Welke gegevens

Reden

Stichting NVAB (het Kwaliteitsbureau)

Alle persoonsgegevens

Organisatie is uitvoerder van de gehele ondersteuning van de NVAB

KNMG

- Voor- en achternaam
- Voorletters
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- BIG-nummer
- Specialisatie
- Relatiecode NVAB
- KNMG-relatiecode
- Lidsoort
- Lidmaatschap overige federatiepartners

- KNMG-lidmaatschap en toesturen van Medisch Contact mogelijk te maken

- De federatieve afdracht aan de KNMG te bepalen en verantwoorden

BSL

- Achternaam
- Voorletters
- Geslacht
- Adresgegevens

 

- Lidmaatschap TBV en toesturen van TBV mogelijk te maken
- De kosten voor het abonnement op TBV te bepalen
- NB: een online account bij BSL is mogelijk. Als u dat wilt, kunt u deze zelf aanmaken.

e-Captain (ledenportaal)

- Achternaam
- Voorletters
- Geslacht
- Adresgegevens
- Voorkeur e-mailadres
- BIG-nummer

- Aanbieden account voor besloten ledenportaal MijnNVAB
- Aanmeldingsformulieren bijeenkomsten voorinvullen
- Presentielijst bijeenkomsten beschikbaar stellen

Kramer Kuiper Accountants

- Achternaam
- Voorletters
- Geslacht
- Adresgegevens
- Voorkeur e-mailadres
- Lidsoort
- Contributiebedrag
- Relatiecode NVAB
- Bankrekeningnummer

Verzenden van de contributiefactuur en afhandelen van uw betaling

Congresbureau EPS

- Achternaam
- Voorletters
- Geslacht
- Adresgegevens
- Voorkeur e-mailadres
- Lidsoort

Toesturen uitnodiging en informatie jaarlijkse BG-dagen

K2B Cloudvoorziening

- Alle persoonsgegevens

Opslag alle data

Gegevens van relaties die geen lid zijn, worden met alleen met Congresbureau EPS gedeeld in het kader van de BG-dagen en in andere gevallen uitsluitend wanneer dit nadrukkelijk is overeengekomen met de betreffende relatie.

 

Mailings van derden

De NVAB verstuurt tegen betaling mailings van derden, bijvoorbeeld m.b.t. vacatures, nascholing en enquêtes. De NVAB verstrekt voor deze mailings nooit persoonsgegevens aan derden, maar verstuurt deze mailings zelf namens de betreffende derde. In de berichtgeving wordt duidelijk opgenomen dat het niet een bericht van de NVAB betreft.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NVAB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NVAB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nvab@nvab-online.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NVAB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NVAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Kwaliteitsbureau of via nvab@nvab-online.nl

 

Printversie privacyverklaring