Veelgestelde vragen

17 januari 2024

Wanneer een bedrijfsarts besluit om zich niet te herregistreren, of niet aan de voorwaarden voor herregistratie voldoet dan volgt uitschrijving uit het BIG-register.

Een doorhaling betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan de inschrijving in het BIG-register vervallen. Er is geen bevoegdheid meer om handelingen te verrichten die waren verbonden aan de beroepstitel 'bedrijfsarts'.

De beroepstitel bedrijfsarts mag niet langer gevoerd worden. Wat wel mag is de voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven), dus 'bedrijfsarts niet praktiserend'.
Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ wordt duidelijk welke opleiding tot het voormalige beroep gevolgd is. Tegelijkertijd voorkomt het dat derden de indruk krijgen dat deze persoon nog bevoegd is, terwijl dat niet zo is.

Lees meer

« Terug naar index

17 januari 2024

In het praktijkopleidingsplan beschrijft elke opleidingsinstelling (arbodienst) hoe de opleiding in elkaar steekt. Het praktijkopleidingsplan is een concrete vertaling van het Landelijk Opleidingsplan naar de eigen organisatie.

Het opleidingsinstituut (de NSPOH of SGBO) schrijft daarnaast een plan voor het cursorisch deel van de opleiding.

In de ‘Handreiking voor de inhoud van een praktijkopleidingsplan’ staan de elementen die moeten worden beschreven in het praktijkopleidingsplan.

« Terug naar index

17 januari 2024

Het meten en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding tot bedrijfsarts is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen, die betrokken zijn bij de opleiding.

Iedere twee jaar evalueren alle betrokken actoren (dus aios, praktijkopleider, instituutsopleider en het management van de opleidingsinstelling en het opleidingsinstituut) de kwaliteit van de opleiding, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De resultaten komen samen in een evaluatierapportage, die tevens een verbeterplan bevat.

De opleidingsinstelling (arbodienst) en het opleidingsinstituut (NSPOH en SGBO) voeren de evaluatie los van elkaar uit:

  • De instelling (hoofdopleider, praktijkopleiders, aiossen) richt zich primair in de evaluatie op de praktijkopleiding, maar kijkt daarnaast ook naar de samenhang tussen praktijkopleiding en cursorisch onderwijs.
  • De instituten (instituutsopleiders en aiossen) evalueren primair het cursorisch onderwijs, maar letten eveneens op de samenhang met de praktijkopleiding.

Instellingen en instituten wisselen de evaluaties uit en pakken zo nodig ook samen (verbeter)acties op.

Lees meer

« Terug naar index

17 januari 2024

De opleiding tot bedrijfsarts is een 4-jarige opleiding. Een arts in opleiding tot bedrijfsarts is werkzaam bij een als opleidingsinstelling erkende arbodienst. Er is geen limiet aan het aantal opleidingsplaatsen per jaar.

Onderwijs én praktijk
De opleiding is gesplitst in een praktijkopleiding en een cursorisch deel:

  • De 'arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde' (aios bedrijfsgeneeskunde) werkt in de praktijk onder begeleiding van een ervaren collega: de (praktijk)opleider. De aois krijgt toegesneden praktijkopdrachten om zijn persoonlijke competenties uit te breiden. In de loop van de opleiding wordt hij ingezet op een steeds uitgebreider werkterrein. Zo maakt hij zich alle kritische beroepsactiviteiten eigen.
  • Parallel aan de praktijkopleiding vindt het instituutsonderwijs plaats. Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische werkgroepen. Het cursorisch gedeelte is te volgen in Utrecht (NSPOH) en in Nijmegen (SGBO).

Lees meer over de opleiding op de webpagina 'Bedrijfsarts worden'.

« Terug naar index

17 januari 2024

Voor de vervolgopleiding tot specialist arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde' heeft de NVAB een Landelijk Opleidingsplan (LOP) opgesteld dat in februari 2017 is goedgekeurd door het College Geneeskundig Specialismen (CGS). Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het LOP met bijhorend toetsboek, dat naar verwachting in 2025 in gebruik zal worden genomen.

Voor meer informatie over het LOP zie ook de webpagina 'Landelijk Opleidingsplan'.

Lees meer

« Terug naar index

20 oktober 2023

De titel ‘bedrijfsarts’ is in Nederland wettelijk beschermd (Wet BIG). Misbruik ervan is strafbaar en tuchtrechtelijk laakbaar. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn de laatste jaren nogal wat gevallen van titelmisbruik gemeld. IGZ gaat daar strikter op toezien en zal niet nalaten artsen die zich schuldig maken aan titelmisbruik te vervolgen. Bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Artsen die bedrijfsgeneeskundige taken verrichten zonder als bedrijfsarts geregistreerd te zijn dienen zich in woord en geschrift te presenteren als ‘arts’, ‘basisarts’, of en als dat van toepassing is 'arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde' (aios bedrijfsgeneeskunde). Daarover mag bij de opdrachtgever en de cliënt/werknemer geen misverstand bestaan.

Werknemers of werkgevers doe constateren dat iemand de titel 'bedrijfsarts' onterecht hanteert, kunnen dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg. Een arts die constateert dat een collega een titel onterecht hanteert, wordt geacht dat te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg.

Zoeken in het openbare BIG Register of een arts bedrijfsarts is (specialisme arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde) is heel eenvoudig via deze link.

« Terug naar index

20 oktober 2023

Arboarts is beslist geen synoniem is voor bedrijfsarts! Bedrijfsarts is een beschermde titel voor sociaal geneeskundige specialisten die na hun artsexamen een vierjarige medische specialisatie hebben gevolgd. Daarna moeten ze zich elke vijf jaar opnieuw registreren door de voldoen aan verplichtingen in nascholing, visitatie en kwaliteitsborging.

Bedrijfsartsen zijn in het BIG-register te vinden als 'arts' met specialisme 'arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde'. Het BIG-register is door iedereen te raadplegen.

  • Een arboarts is een basisarts, zonder verdere opleiding en zeker geen specialist. Als arbodiensten en verzuimbedrijven een arboarts inzetten/verhuren als bedrijfsarts is dat feitelijk misleidend.

N.B. Als een brief ondertekend is met 'arts' of 'arboarts' dan kun je ervan uitgaan dat het geen bedrijfsarts is.

Het is nauwelijks bekend dat de titel arboarts niet beschermd is (zelfs de overheid verslikt zich nog wel eens in de terminologie).

Lees meer

« Terug naar index

20 oktober 2023

Een arts die de opleiding bedrijfsgeneeskunde volgt mag de volgende titel voeren:
‘Arts in opleiding tot specialist bedrijfsgeneeskunde’ of 'arts in opleiding tot specialist'.

De juiste afkorting is 'aios bedrijfsgeneeskunde' of 'aios'.
Aangezien alleen artsen de opleiding volgen mag ook de titel 'arts' gebruikt worden.

Let op: De term 'bedrijfsarts' mag niet in de titelvoering terugkomen.

Lees meer

« Terug naar index

17 januari 2024

Aanmelden voor deelname aan de visitatie kan via het formulier 'Inschrijven visitatie'

Je kunt je aanmelden met een groep van maximaal 4 personen, ca. anderhalf jaar voor de eerste herregistratiedatum van een groepslid.

Nadat je je hebt aangemeld krijgt ieder groepslid een mail met een persoonlijke link naar een formulier voor adres- en factuurgegevens.

Als je je aanmeldt voor een eerste visitatie ontvang je hierna de inloggegevens voor Scorion (het digitale systeem waarmee de visitatie wordt ondersteund). Hierin vind je de vragenlijsten voor de eerste visitatie.

Als je je aanmeldt voor een volgende visitatie dan kun je inloggen met de eerder ontvangen inloggegevens. Bij iedere nieuwe visitatie ontvang je een nieuwe set vragenlijsten.

« Terug naar index

17 januari 2024

Als je voor de eerste keer een visitatie gaat doen, krijg je (na aanmelding) een account in Scorion. Hierin vind je een aantal vragenlijsten, die je invult en bespreekt met je visitatiegroep.  Op basis van die vragenlijsten maak je een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), waarin je een viertal ontwikkeltrajecten voor de 4-5 jaar daarna formuleert. Je kijkt in het POP dus vooruit.

Of je ook een vragenlijst invult over de periode voorafgaand aan je eerste visitatie hangt af van je afstudeermoment. Voor meer informatie zie 'Recent afgestudeerd als bedrijfsarts? Wanneer begin je met de visitatie?'

« Terug naar index

17 januari 2024

Ben je zowel bedrijfsarts als verzekeringsarts (of arts Maatschappij & Gezondheid) dan kun je kiezen of je wilt deelnemen aan de visitatie van de NVAB of aan de Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) van de NVVG/KAMG. Je hoeft als arts met een dubbele registratie maar één keer een traject te doorlopen en kan je vervolgens wel herregistreren in meerdere specialisaties/profielen.

Het advies is om deel te nemen aan het visitatiesysteem van het specialisme waar je het meeste uren in werkzaam bent (dus gemiddeld gedurende de herregistratieperiode de grootste deeltijdfactor aan besteedt).

Lees meer

« Terug naar index

17 januari 2024

Bij je eerste aanmelding voor visitatie heb je inloggegevens ontvangen voor Scorion. In de huidige versie van het systeem, ScorionX kun je nog steeds met deze gegevens inloggen.

Weet je je wachtwoord niet meer, dan kun je een nieuw wachtwoord aanmaken door op de link ‘Wachtwoord instellen’ te klikken. Je ontvangt dan een mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Als je je gebruikersnaam niet meer weet en/of je ondertussen een ander e-mailadres hebt, stuur dan een mail naar visitatie@nvab-online.nl. Wij passen dan je adres aan in Scorion en sturen je een mail met inloggegevens.

Op de website van de NVAB zijn handige instructiefilmpjes te vinden over het gebruik van Scorion. Het eerste filmpje gaat over inloggen.

Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op via visitatie@nvab-online.nl, dan helpen we je graag verder.

« Terug naar index

17 januari 2024

Indien je een nieuwe visitatiegroep zoekt, kun je dat op meerdere manieren aanpakken.

Allereerst kun je als NVAB-lid een oproep plaatsen op onze website bij 'Visitatiegroep gezocht!' (hiervoor moet je ingelogd zijn op MijnNVAB).

Daar vind je flink wat oproepen van bedrijfsartsen die ook op zoek zijn naar een nieuwe groep of naar een nieuw lid voor een bestaande groep. Je kunt dan zelf contact opnemen met betrokkene en je daarna bij de NVAB definitief aanmelden.

Een tweede optie is om je individueel bij ons aan te melden. Doe dat minimaal 24 maanden vóór je eerstvolgende herregistratie. Wij gaan dan op zoek naar een visitatiegroep waarbij je je kunt aansluiten of brengen je in contact met andere bedrijfsartsen die zich individueel hebben aangemeld.

Lees meer

« Terug naar index