Landelijk Opleidingsplan

Voor de opleiding tot bedrijfsarts heeft de NVAB een (nieuwe) Landelijk Opleidingsplan (LOP) opgesteld dat in februari 2017 is goedgekeurd door het College Geneeskundig Specialismen (CGS).

Tijdens de ontwikkeling van het LOP is gedeeld en doorgenomen met de leden van de NVAB, de  brancheorganisaties OVAL en KoM en het College Geneeskundig Specialismen. Hierdoor is het LOP verbeterd en verduidelijkt en werd de eerste implementatiestap gezet. Verdere implementatie van het LOP heeft plaatsgevonden in 2017, waarna per 1-1-2018 de opleiding tot bedrijfsarts volgens het nieuwe plan is gestart.

Toetsboek opleiding bedrijfsgeneeskunde
Ter facilitering van de praktijkopleiding is onder regie van de NVAB en in nauwe samenwerking met de opleidingsinstituten, praktijkopleiders en aios, een toetsboek voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde ontwikkeld. Dit toetsboek biedt een overzicht van alle toetsinstrumenten- en momenten, die in de opleiding bedrijfsgeneeskunde dienen te worden gebruikt. Per toets staan de beoordelingscriteria gedefinieerd. Hiermee wordt beoogd dat aios bedrijfsgeneeskunde, ongeacht waar ze de praktijkopleiding volgen, op dezelfde wijze worden getoetst en beoordeeld.

De vierde en verbeterde versie van het toetsboek is nu beschikbaar 

Hierin vind je de toetsen voor thema 1, ‘De werkende’, thema 2, ‘De werkomgeving/ branche’ en thema 3, ‘De maatschappij’ van het landelijk opleidingsplan. Deze nieuwe versie is gebruiksvriendelijker ten opzichte van de vorige: er wordt niet meer per item getoetst en er zijn tips en tricks voor het gebruik ervan toegevoegd. Werken met het toetsboek is daardoor weer een stukje eenvoudiger geworden.

Zie ook: Een pleidooi voor slim(mer) plannen en ondernemendheid, van aios bedrijfsgeneeskunde en NVAB-bestuurslid Boyd Thijssens (november 2021)

Instellingsopleidingplan
Voordat een aios van start gaat met de opleiding volgens het nieuwe LOP maken opleidingsinstelling en opleidingsinstituut gezamenlijk een instellingsopleidingsplan. Dit plan bevat twee onderdelen, die op elkaar zijn afgestemd:

  • Een uitwerking van de praktijkopleiding (opgesteld door de opleidingsinstelling)
  • Een uitwerking van het cursorisch onderwijs (dit gedeelte stelt het opleidingsinstituut op)

Het instituut voegt beide delen samen tot het instellingsopleidingsplan en legt dit plan ter goedkeuring voor aan de wetenschappelijke vereniging. Het instellingsopleidingsplan dient voor de start van de opleiding te zijn zijn goedgekeurd.
Om de instellingen te faciliteren bij het opstellen van een praktijkopleidingsplan is op verzoek van en in overleg met de werkgroep implementatie LOP een Handreiking voor de inhoud van het praktijkopleidingsplan ontwikkeld.  

Competentieprofiel en KOERS
In het Landelijk Opleidingsplan is ook het Competentieprofiel van de bedrijfsarts opgenomen.
Het LOP is gebaseerd op de uitgangspunten van KOERS en het Kwaliteitskader.
 
Lees verder