Landelijk Opleidingsplan

Voor de opleiding tot bedrijfsarts heeft de NVAB een (nieuwe) Landelijk Opleidingsplan (LOP) opgesteld dat in februari 2017 is goedgekeurd door het College Geneeskundig Specialismen (CGS).

Tijdens de ontwikkeling van het LOP is gedeeld en doorgenomen met de leden van de NVAB, de  brancheorganisaties OVAL en KoM en het College Geneeskundig Specialismen. Hierdoor is het LOP verbeterd en verduidelijkt en werd de eerste implementatiestap gezet. Verdere implementatie van het LOP heeft plaatsgevonden in 2017, waarna per 1-1-2018 de opleiding tot bedrijfsarts volgens het nieuwe plan is gestart.

Toetsboek opleiding bedrijfsgeneeskunde
Ter facilitering van de praktijkopleiding ontwikkelt de NVAB in samenwerking met de opleidingsinstituten, praktijkopleiders en aios een toetsboek voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde. Hierin opgenomen zijn de formulieren, die voor de diverse toetsen kunnen worden gebruikt. Per toets staan de criteria helder gedefinieerd.

De tweede versie van het toetsboek is nu beschikbaar. Hierin vindt u de toetsen voor thema 1 van het LOP, ‘De werkende’ en een deel van het toetsmateriaal voor thema 2, ‘De werkomgeving/ branche’ en thema 3, ‘De maatschappij’.

Eind 2018 zal het volledige toetsboek op de website worden geplaatst.

Instellingsopleidingplan
Voordat een aios van start gaat met de opleiding volgens het nieuwe LOP maken opleidingsinstelling en opleidingsinstituut gezamenlijk een instellingsopleidingsplan. Dit plan bevat twee onderdelen, die op elkaar zijn afgestemd:

  • Een uitwerking van de praktijkopleiding (opgesteld door de opleidingsinstelling)
  • Een uitwerking van het cursorisch onderwijs (dit gedeelte stelt het opleidingsinstituut op)

Het instituut voegt beide delen samen tot het instellingsopleidingsplan en legt dit plan ter goedkeuring voor aan de wetenschappelijke vereniging. Het instellingsopleidingsplan dient voor de start van de opleiding te zijn zijn goedgekeurd.
Om de instellingen te faciliteren bij het opstellen van een praktijkopleidingsplan is op verzoek van en in overleg met de werkgroep implementatie LOP een Handreiking voor de inhoud van het praktijkopleidingsplan ontwikkeld.  

Competentieprofiel en KOERS
In het Landelijk Opleidingsplan is ook het Competentieprofiel van de bedrijfsarts opgenomen.
Het LOP is gebaseerd op de uitgangspunten van KOERS en het Kwaliteitskader.
 
Lees verder