Nieuws

14 september

Bedrijfsartsen Marieke Struijk, Trudeke Möller (aios), David Bruinvels, Dick Spreeuwers beschrijven in dit artikel in Medisch Contact waar je rekening mee moet houden bij het beoordelen van COVID-19 als beroepsziekte. De complexiteit zit enerzijds in de variatie in symptomen en mogelijke comorbiditeit, maar ook: Hoe toon je aan dat je in de werksituatie bent blootgesteld en dat de besmetting op het werk heeft plaatsgevonden? Wat het bijvoorbeeld ingewikkeld maakt, is dat het bron- en contactonderzoek is afgeschaft toen de GGD de vraag niet meer aankon.

12 september

Vandaag, 12 september is het internationale dag van de migraine. Maar liefst 2 miljoen Nederlanders hebben migraine. Het is de op één na belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid in Nederland. Werknemers met migraine stuiten echter vaak op onbegrip of een gebrek aan kennis op de werkvloer. Bovendien treft migraine naast de patiënten zelf ook de samenleving door bijkomende schade. Daarom roept de Hoofdpijnalliantie werkgevers en bedrijfsartsen op: maak werk van migraine en verminder leed en economische schade.

8 september

Patiëntenfederatie - Het levert heel veel op als mensen met een ziekte of beperking in staat worden gesteld om te kunnen blijven werken, niet in de laatste plaats voor henzelf. Maak het onderwerp werk daarom vaker bespreekbaar in de spreekkamer en handel in dat belang, stelt Patiëntenfederatie Nederland na onderzoek naar dit onderwerp.

5 september

ZonMw - Hoe bevorder je duurzame arbeidsparticipatie van nierpatiënten? Het UMCG ontwikkelde met subsidie van ZonMw hulpmiddelen voor patiënten en zorgverleners. Projectleider Annemieke Visser en patiëntencoördinator Wim Sipma zijn enthousiast over de aanpak die werd ingezet: actieonderzoek.

31 augustus

De ontwikkelingen in artificial intelligence (AI) gaan razendsnel. Zo snel dat zelfs ontwikkelaars en wetenschappers eerder dit jaar opriepen tot een pauze (1). Maar dan nog zijn tools als ChatGPT voor iedereen die dat wil, toegankelijk. Dat kan heel behulpzaam zijn, ook voor de bedrijfsarts. Bij de NVAB beginnen we met het verkennen van de mogelijkheden van AI voor literatuuronderzoek bij richtlijnontwikkeling. Het is wel belangrijk goed te weten wat je aan AI kunt vragen en de antwoorden te controleren vanuit jouw eigen deskundigheid.

27 juli

Terugkijkend naar 2022 was het een goed en actief jaar voor de NVAB. Met een nieuwe voorzitter. Boyd Thijssens nam de voorzittershamer over van Gertjan Beens, die de NVAB door de coronajaren loodste. En met meer mogelijkheden om als leden met elkaar in gesprek te gaan, met nu naast de al vertrouwde Vraagbaak, het maandelijkse inloopspreekuur en het nieuwe ledenportaal MijnNVAB.

24 juli

In haar verkiezingsboodschap vraagt de KNMG de politieke partijen zes maatregelen die bijdragen aan een gelijke kans op een leven in gezondheid op te nemen in de verkiezingsprogramma's. Want: "Gelijke gezondheid leidt tot het verbeteren van de volksgezondheid, de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, en draagt bij aan het verminderen van de druk op de zorg. Voor de samenleving betekent het dat de oorzaken van gezondheidsverschillen op de juiste plek, zoals in het sociaal domein en niet in het medische domein, worden aangepakt.

17 juli

Begin juni overleed Ton van Oosterom, voorzitter van de NVAB van 1978 tot 1981. Bedrijfsarts André Weel beschrijft in dit in memoriam hoe hij Ton destijds meemaakte en wat we aan hem te danken hebben. 

6 juli

Begin juli verscheen de beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het initiatief voor de richtlijn komt van de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC), vanuit de gedachte dat werken tijdens corona, onder hoge druk en met de kans corona op te lopen, een mentaal ingrijpende gebeurtenis was voor zorgmedewerkers, waar zij zo goed mogelijk bij ondersteund moeten worden. Nu is er een landelijke standaard om stressgerelateerde gezondheidsklachten bij zorgprofessionals zoveel mogelijk te voorkomen en hun werkplezier te bevorderen.

6 juli

Werkenden die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Dit is mogelijk op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De regeling geldt sinds 1 januari 2023 voor (oud)werknemers of zelfstandigen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE).

Pagina's

Abonneren op Nieuws