Nieuws

23 februari

De weg naar stoppen met roken-zorg moet daarom inzichtelijker en gemakkelijker worden. Daarom ontwikkelt het Trimbos-instituut op verzoek van het ministerie van VWS lokale ‘zorgpaden’.

16 februari

De COVID-19-crisis vraagt erg veel van zorgprofessionals. Tegelijkertijd zijn de kennis en ervaring die we tijdens deze crisis opdoen van grote waarde voor de toekomst. In regionale werkconferenties, georganiseerd door Optimale zorg-Dappere Dokters i.s.m. de KNMG-districten, gaan we onderling het gesprek aan om opgedane kennis en ervaringen te vertalen naar structurele verbeteringen voor optimalisering van zorg. Multidisciplinaire samenwerking staat centraal. Met oog voor medische én maatschappelijke gezondheidseffecten van de coronacrisis.

16 februari

In steeds meer NHG-standaarden zijn adviezen over consultatie van en verwijzing naar de bedrijfsarts opgenomen. Dat is mooi, want contact tussen bedrijfsarts en huisarts is belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer het beleid van de huisarts afwijkt van dat van de bedrijfsarts. Of wanneer de bedrijfsarts ziet dat het herstel stagneert en niet duidelijk is waarom. Jacinhta van Balen, huisarts en wetenschappelijk medewerker bij het NHG, Marlo van den Kieboom, bedrijfsarts en projectleider bij de NVAB en Hans Dam, bedrijfsarts geven in deze video voorbeelden voor het belang van samenwerking.

15 februari

Preventie van gezondheidsschade door het werk is een belangrijke taak van de bedrijfsarts. Daarom zetten bedrijfsartsen preventieve acties in op basis van informatie vanuit de spreekkamer. De preventiecyclus is daarbij een hulpmiddel. De preventietool stelt bedrijfsartsen in staat om informatie uit verzuim- en preventieve spreekuren soepel en snel te vertalen naar preventief advies aan werkgever en werknemer. 

15 februari

Het Engelse tijdschrift Occupational Health [at Work] bestaat sinds 2004. Ter gelegenheid van de 100e vroeg de redactieeen aantal - vooral Britse – prominente experts in de bedrijfsgezondheidszorg gevraagd naar prioriteiten prioriteiten voor de komende tien jaar.

Onder hen ook de, bij ons welbekende heren, Carel Hulshof en Jos Verbeek. Zij breken een lans voor wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe én bekende thema’s:

8 februari

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad gevraagd een afwegingskader op te stellen voor de ethische dilemma’s en juridische vragen die zich kunnen voordoen bij de COVID-19-vaccinatie. Dit gaat vooral om de vraag in hoeverre de overheid mensen mag stimuleren om zich te laten vaccineren.

5 februari

Een van de speerpunten van Nationaal Preventieakkoord is het terugdringen en voorkomen van problematisch alcoholgebruik. Om dat voor alle groepen aan te pakken, is het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) opgericht. Het SVA wil alcoholproblematiek in de breedte aanpakken, op het werk en daarbuiten. De NVAB is met projectleider Gerard Frijstein trekker van een project dat zich richt op de werkvloer. 

7 januari

Juist nu is het volgens bedrijfsarts Hans Dam belangrijk om werknemers te ondersteunen bij het stoppen met roken. “Niet alleen omdat de verplichte sluiting van rookruimtes in bedrijven snel dichterbij komt. Ook omdat corona aanknopingspunten biedt die je als bedrijfsarts zou moeten aangrijpen.”

4 januari

De NVAB krijgt signalen uit het veld over “shoppende werkgevers”. Daarmee bedoelen we de praktijk dat een werkgever, die niet tevreden is over een (re-integratie) advies van zijn eigen bedrijfsarts, op zoek gaat naar een voor hem wenselijker advies. Daartoe schakelt de werkgever dan een andere aanbieder in, waarmee hij géén regulier (basis)contract heeft voor de arbodienstverlening. De NVAB keurt deze praktijk af.

18 december

Onder leiding van het ministerie van VWS wordt door velen hard gewerkt aan de vaccinatiecampagne tegen corona. Bescherming van gezondheid van kwetsbare ouderen en gehandicapten staat in de vaccinatiestrategie voorop. Daarom, en vanwege de specifieke kenmerken van het nu beschikbare BioNTech-Pfizervaccin, is gekozen voor centrale priklocaties. Daar kunnen eerst de medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg zich laten vaccineren. De GGD gaat die locaties opzetten en bemensen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws