SER: Verbeter arbeidsomstandigheden en doe meer aan arbopreventie

15 mei 2023

De SociaalEconomische Raad (SER) adviseert meer aandacht voor betere arbeidsomstandigheden in Nederland. Het beleid van de afgelopen jaren gericht op zelfregulering en stimuleringsprogramma’s blijkt onvoldoende effectief. Er is meer nodig. Zoals het verbeteren van de naleving van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), preventie te stimuleren en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. En de overheid dient meer in te zetten op handhaving. Dit schrijft de SER in het advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ dat 10 mei jl. gepubliceerd is.  

Naleving Arbowet

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vroeg de SER 
in 2021 om advies1 over de kabinetsnota Op weg naar de Arbovisie 2040!: De hoofdlijnen. De NVAB juicht de oproep van de SER om meer aandacht voor betere arbeidsomstandigheden en preventie van harte toe. In 2018 is de Arbowet nog gewijzigd om meer tijd en aandacht voor preventie te realiseren. In ons missie, visie & strategiedocument2 constateerden we echter dat de naleving van basisvereisten in de Arbowet veel te wensen overlaat. Ook de SER concludeert: "Alle bedrijven zijn verplicht een RI&E op te stellen, maar het grootste deel van de (mkb-) bedrijven heeft dat nog niet gedaan. "

Gezond en veilig werken

Werken is gezond, als het gezond werk is, zei voormalig bijzonder hoogleraar Carel Hulshof vaak. Dat moet de norm zijn. Naleving van de Arbowet is belangrijk en helpt ziekte en arbeidsongeschiktheid voorkomen. De bedrijfsarts, kerndeskundige in de Arbowet, kan de werkgever helpen aan de verplichtingen te voldoen. Want iedereen heeft recht op gezond en veilig werk.

Wij zien daarom uit naar de reactie van de minister van SZW op dit SER-advies en de gesprekken die het ministerie met onder meer de NVAB zal hebben om de Arbovisie 2040 verder uit te werken in concrete beleidsmaatregelen. 

Meer informatie en het advies via ser.nl

 

Zie ook:


Advies gevraagd over de Arbovisie 2040, ser.nl 

Missie, visie, strategie NVAB