NVAB richtlijnen

Snel terug naar school is veel beter!

Alle leerlingen ‘binnenboord'

De vereniging van Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot de Handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’ Deze handreiking biedt praktische handvatten om onnodig schoolziekteverzuim aan te pakken. De gezamenlijke aanpak van scholen, Jeugdgezondheidszorg en leerplicht staat hierin centraal. Doel is dat alle leerlingen ‘binnenboord blijven’ en zo in staat gesteld worden minimaal een startkwalificatie te halen.

Kanker en Werk: blauwdruk

Kanker en Werk: Blauwdruk

Hier kunt u de blauwdruk, het achtergronddocument en de patiëntvertaling downloaden.

Verplichte Medische Keuringen

Hier kunt u behalve de leidraad en de samenvatting daarvan ook diverse hulpmiddelen downloaden:
- Leidraad (NVAB 2007)
- Samenvatting (NVAB 2007)

RIE-toets

In het kader van de Wet Maatwerk in Arbo-dienstverlening hebben BA&O, NVAB, NVvA en NVVK een leidraad opgesteld voor het toetsen van RIE's. Deze leidraad is primair gericht op het toetsen van RIE's in het kader van de maatwerkregeling uit de wet.
Deze leidraad is door de vier beroepsverenigingen geaccordeerd en is daarmee DE leidraad op dit gebied voor alle bij deze verenigingen aangesloten kerndeskundigen. Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat deze leidraad past binnen de kaders die door de wet gesteld zijn.

Te downloaden documenten:

Verwijzen door de bedrijfsarts

Hier kunt u behalve de Leidraad en de samenvatting ook diverse hulpmiddelen downloaden:

Eigenrisicodragers Ziektewet en/of WGA: rol bedrijfsarts

De wetgever heeft er voor gekozen de financiële risico's van zieke vangnetters en WGA'ers over te hevelen naar de werkgever. Deze zal de arbeidsongeschikte (ex-)werknemers moeten en willen volgen. Wat is de rol van de bedrijfsarts hierin? Kan en mag de werkgever de bedrijfsarts inschakelen? Wat is dan de rol van de bedrijfsarts en welke risico's kleven aan een dergelijke rol?

Voor bedrijfsartsen heeft de NVAB twee werkwijzers over dit onderwerp gepubliceerd:

Pagina's

Abonneren op RSS - NVAB richtlijnen