NVAB richtlijnen

Standpunt aanpak beroepsziekten en werkgebonden aandoeningen door bedrijfsartsen

“Al het handelen van de bedrijfsarts is gericht op het voorkómen van werkgebonden aandoeningen, en op behoud van duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Dit in het belang van die werknemer, de maatschappij waarin hij leeft, en de organisatie waaraan de bedrijfsarts adviseert”.

Leidraad bij alcohol-, drugs- en medicijnbeleid binnen organisaties

De aandacht voor leefstijl en het voorkomen van risicofactoren voor gezondheidsschade groeit. Daar past een meer actieve rol bij voor de bedrijfsarts, ook op het gebied van alcohol-, drugs- en medicijnbeleid en de uitvoering daarvan.In het NVAB-standpunt Alcohol en drugs uit 2017 ligt het accent echter vooral op de rol van de bedrijfsarts aan de zijlijn. 

Leidraad bedrijfsgeneeskundig dossier- Inrichting & Overdracht

De NVAB-leidraad bedrijfsgeneeskundig dossier (2021) is een herziening van het KNMG-advies ‘Inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundig dossier (2009)’.
Het document is niet los te zien van de Leidraad privacy (herziening NVAB, OVAL 2019). Die is wat betreft privacy leidend.

Conflicten in de werksituatie

Vrijwel iedere bedrijfsarts krijgt in de uitoefening van zijn of haar praktijk te maken met conflicten bij klantbedrijven die regelmatig gepaard gaan met een ziekmelding. Deze richtlijn toont de bedrijfsarts een systematische aanpak, bestaande uit probleemdiagnostiek, het maken van onderscheid tussen arbeidsgeschiktheid en arbeidsongeschiktheid, de keuze van eventuele interventies en preventieve adviezen cq interventies en evaluatie.
 
Hier kunt u de richtlijn en het achtergronddocument downloaden.

    Prikkelbaredarmsyndroom

    De onderstaande hulpmiddelen over de multidisciplinaire richtlijn Prikkelbaredarmsyndroom zijn beschikbaar voor de bedrijfsarts:

    Pagina's

    Abonneren op NVAB richtlijnen