Standpunt aanpak beroepsziekten en werkgebonden aandoeningen door bedrijfsartsen

“Al het handelen van de bedrijfsarts is gericht op het voorkómen van werkgebonden aandoeningen, en op behoud van duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Dit in het belang van die werknemer, de maatschappij waarin hij leeft, en de organisatie waaraan de bedrijfsarts adviseert”.

Download het standpunt aanpak beroepsziekten en werkgebonden aandoeningen

De bedrijfsarts heeft de unieke positie en deskundigheid om werkgever en werknemer te adviseren over werkgebonden aandoeningen. Geen enkel andere adviseur heeft toegang tot de unieke combinatie van gezondheidstoestand, toegang tot de werkplek, werkplekkennis inclusief de daarmee samenhangende blootstellingsfactoren en hun potentiele gevolgen voor gezondheid en veilig werken, afstemming met de overige arbo kerndeskundigen én toegang tot de eindverantwoordelijke directies en hun personeels-vertegenwoordigingen.

Het NVAB standpunt ‘Aanpak Beroepsziekten & Werkgebonden aandoeningen door bedrijfsartsen’ bevestigt het belang voor werkgever, werknemer, de maatschappij én de bewustwording (arbovigilantie) bij de bedrijfsarts. Het NVAB standpunt geeft antwoord op de vraag welke stappen voor diagnostiek, interventie en preventie de bedrijfsarts moet nemen. Het beschrijft de definitie van beroepsziekten, de adviestaak om werkgever te ondersteunen bij diens Arbowet verplichting voor gezond en veilig werken, de wettelijk plicht voor het melden van beroepsziekten en het toepassen van de preventiecyclus en de arbobeleidscyclus.

N.a.v. de ALV d.d. 7 april 2022 is het standpunt herzien.


Lees meer