Advisering aan werkgever en werknemer over COVID-19

21 maart 2020

Nog maar kort geleden voerde de Hollandse nuchterheid de boventoon. Nu is Nederland, net als andere Europese landen, in een crisis gekomen door het coronavirus en worden noodzakelijke maatregelen genomen om de pandemie in te dammen. In een crisis zijn er geen pasklare draaiboeken en wel veel vragen, vaak zonder antwoord. Zodra er wel antwoorden zijn, vind je die op de website of in je mail.

Kennisnieuwsbrief ‘corona en bedrijfsgezondheidsbeleid’

We kunnen helaas onmogelijk een eind maken aan alle onzekerheid, maar werken er wel hard aan om betrouwbare informatie beschikbaar te stellen en te koppelen aan veel voorkomende vragen. We streven naar snelheid, maar zeker ook naar nauwkeurigheid. Veel vragen raken meerdere disciplines. Daarom werkt de NVAB nu samen met verschillende beroeps- en brancheverenigingen aan een kennisnieuwsbrief (eerder: speciale editie van Arbo-inf@ct). Daarin worden de meest voorkomende en urgente vragen multidisciplinair beantwoord. De eerste nieuwsbrief is zojuist gepubliceerd en direct door alle betrokken partijen aan hun achterban verzonden. Hierin vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen door arboprofessionals. De nieuwsbrief verschijnt de komende periode vaker. Door met elkaar af te stemmen, werken we eraan dat alle bedrijfsartsen en kerndeskundigen over dezelfde informatie beschikken ten behoeve van werkgevers en werknemers in Nederland.

Lees hier de eerste kennisnieuwsbrief 'corona en bedrijfsgezondheidsbeleid' (maart 2020).*

KIZA

Er zijn nog veel praktische zaken te regelen. Dit initiatief krijgt financiële steun van het ministerie van SZW. We beogen met de samenwerkende partijen expertise te bundelen en een doorstart te maken met het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA).

Jouw vragen

Heb jij als bedrijfsarts vragen die niet in deze lijst staan? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie? Stuur dan een mail aan corona@beroepsziekten.nl of kijk op kiza.beroepsziekten.nl. Richt vragen over corona niet meer aan de NVAB-vraagbaak, maar direct aan het hierboven genoemde mailadres. Alle input van arboprofessionals wordt vanaf nu op één centraal punt verzameld en op zo kort mogelijke termijn vertaald naar een FAQ. Met gebundelde expertise vanuit de samenwerkende beroeps- en brancheverenigingen wordt afgestemd over de inhoud en oplossingsrichtingen. Uiteraard mag je de beschikbare informatie in alle gevallen vrijuit delen.

Lees ook

* De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.