NVAB: onafhankelijkheid bedrijfsarts staat niet ter discussie

07 april 2022

Er is geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen. Deze is zorgvuldig geborgd via de artseneed en het professioneel statuut van de bedrijfsarts. Hij komt dan ook op geen enkele wijze ter discussie te staan als het advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij UWV-toetsing van de re-integratie. Dit zegt de NVAB in reactie op berichtgeving over een nieuw FNV-meldpunt voor klachten over bedrijfsartsen.

‘Het staat uiteraard iedereen vrij om een kritische houding aan te nemen. Maar wij hebben alle vertrouwen in de dienstverlening van bedrijfsartsen,’ zegt NVAB-directeur Gijsbert van Lomwel. ‘Jaarlijks tevredenheidsonderzoek geeft geen enkele reden om te veronderstellen dat die op grote schaal tot klachten zou leiden. Wel zijn we bezorgd dat een meldpunt dat de FNV meer inzicht moet geven, werknemers afleidt van de aangewezen routes voor twijfels, verschil van inzicht en klachten. Het is belangrijk dat mensen deze allereerst bespreken met de bedrijfsarts zélf, zodat er samen naar een oplossing kan worden gezocht. Dit is niet alleen normaal bij zorgvuldige dienstverlening, er zijn ook goede kanalen voor. De mogelijkheid van een deskundigenoordeel of second opinion en verplichte aanwezigheid van een klachtenprocedure zijn wettelijk geregeld. We rekenen erop dat de FNV mensen hier actief op wijst.’

NVAB heeft niet om wetswijziging gevraagd

Aanleiding voor het meldpunt zijn de plannen van het kabinet om het advies van de bedrijfsarts leidend te maken bij toetsing van de re-integratie-inspanningen door UWV. Deze wetswijziging is al sinds 2018 in voorbereiding en herhaaldelijk uitgesteld. De laatste keer gebeurde dit toen het plan bij de val van het kabinet Rutte-III controversieel werd verklaard. Daarna verhinderde de lange formatie invoering per 1 september 2021, maar nu ligt het onderwerp weer op tafel bij de vaste Kamercommissie SZW. De NVAB heeft hier overigens geen rol in gespeeld. ‘Als de wetgever deze nieuwe verantwoordelijkheid bij ons wil neerleggen, lopen wij daar niet voor weg,’ zegt Van Lomwel over het voorstel. ‘Als beroepsvereniging hebben wij er alle vertrouwen in dat onze achterban hier goed mee om kan gaan. Bedrijfsartsen leveren een onafhankelijke bijdrage aan de re-integratie. Dat is nu zo en dat blijft zo.’

Autonomie bedrijfsarts is zorgvuldig geborgd

De FNV vreest dat een verschuiving bij toetsing van de re-integratie de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts onder druk zet. De NVAB ziet dat anders. Van Lomwel: ‘Bedrijfsartsen zijn zich van oudsher zeer bewust van hun rol als neutrale, onafhankelijke adviseur van werkgever en werknemer. De autonomie van onze beroepsgroep is zorgvuldig geborgd via de artseneed en het professioneel statuut van de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts die zich hier niet aan houdt, kan aansprakelijk worden gehouden via het tuchtrecht. Hier verandert dit plan helemaal niets aan.’ Hij wijst er verder op dat het wetsvoorstel het advies van de bedrijfsarts alleen leidend maakt bij toetsing van de medische onderbouwing van re-integratie-inspanningen. ‘Is een werkgever straks bijvoorbeeld zonder goede reden te laat met het opstellen van een plan van aanpak, dan kan UWV hem daar dus gewoon op blijven aanspreken. Verder blijft net als nu het oordeel van de verzekeringsarts bepalend bij de WIA-claimbeoordeling. Het is dus beslist niet zo dat onze beroepsgroep straks opeens alles bepaalt.’  

Lees ook