Meningsverschil of twijfel over een advies of oordeel

Bent u het niet eens met een oordeel of advies van de bedrijfsarts, of heeft u hier twijfels bij? Dan bepaalt de precieze situatie wat u het beste kunt doen. In alle gevallen geldt dat het geen zin heeft om uw probleem bij de NVAB aan te kaarten. Wij spelen geen rol op dit terrein. Wel vertellen we u graag bij wie u dan wél terecht kunt.

Als u het niet eens bent met de bedrijfsarts

Bent u het bij ziekte niet met de bedrijfsarts eens, dan is het uiteraard allereerst verstandig om dit met hem te bespreken. Mogelijk kan hij met een nadere toelichting uw bezwaren wegnemen.

Deskundigenoordeel UWV
Komen jullie er samen niet uit? Dan moet u er rekening mee houden dat voor uw werkgever of de partij die uw Ziektewetuitkering verzorgt het advies of oordeel van de bedrijfsarts meestal leidend is. Met hen maakt u afspraken over uw re-integratie. Het is daarom zaak om te voorkomen dat door het meningsverschil de re-integratie vastloopt. Dit kan door UWV om een deskundigenoordeel te vragen. Deze mogelijkheid staat open voor u, maar ook voor uw werkgever. Degene die het oordeel aanvraagt, betaalt ook de kosten.

Vier mogelijkheden
Een deskundigenoordeel is mogelijk als er een meningsverschil is over een van de volgende vier vragen:

  1. of u wel of niet in staat bent om te werken;
  2. of bepaald werk past bij uw mogelijkheden en beperkingen ('passende arbeid');
  3. of uw werkgever voldoende re-integratie-inspanningen levert;
  4. of u zelf voldoende re-integratie-inspanningen levert.

Zie voor meer informatie uwv.nl.

Niet hetzelfde als een second opinion
Let op: een deskundigenoordeel is niet hetzelfde als een second opinion. Een deskundigenoordeel is bedoeld voor meningsverschillen. Een second opinion is bedoeld voor situaties waarin u twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts. Een ander verschil is dat een verzoek om een second opinion alleen van u als werknemer kan komen.

 

Als u twijfelt of een advies of oordeel juist is

Twijfelt u of een advies of oordeel van de bedrijfsarts juist is, dan kunt u overwegen om te vragen om een second opinion. Dit houdt in dat de bedrijfsarts uw situatie voorlegt aan een andere bedrijfsarts. Deze andere bedrijfsarts is altijd werkzaam bij een andere organisatie.

Second opinion
Een second opinion is bijvoorbeeld mogelijk bij gegronde twijfels over het advies van de bedrijfsarts over:

  • verzuimbegeleiding; 
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO);
  • gezondheid en veiligheid in verband met uw werk. 

Afwijzen mag niet zomaar
Een second opinion is niet in iedere situatie het (meest) geschikte instrument. In sommige gevallen is de second opinion volgens de wet niet mogelijk. Soms is er een alternatief instrument beschikbaar dat beter aansluit, bijvoorbeeld wanneer werknemer eigenlijk een klacht over de bedrijfsarts heeft die (eerst) afhandeling verdient. De bedrijfsarts kan werknemer adviseren over de mogelijkheden. Wil werknemer tóch een second opinion aanvragen dan voldoet de bedrijfsarts in principe aan het verzoek, tenzij er een zwaarwegend argument is om dit niet te doen. 

Zelfde of ander oordeel
Als de second opinion is uitgevoerd, zijn er twee mogelijkheden. De second opinion bedrijfsarts kan tot hetzelfde oordeel komen als de eerste. Dan neemt dat hopelijk uw twijfel weg. Komt de second opinion arts tot een ander oordeel en geeft werknemer toestemming het advies te delen met de eigen bedrijfsarts, dan moet de eigen bedrijfsarts afwegen of hij dit (deels) overneemt of niet. Hij kan dus ook aan zijn standpunt vasthouden. Wel hoort hij dan uiteraard goed toe te lichten waarom hij dat doet. Is uw twijfel na de second opinion niet weg, dan kunt u overwegen om te vragen om verdere begeleiding door een andere bedrijfsarts. Meestal zal dit een collega bij dezelfde arbodienst zijn.

Zie voor meer informatie onze Werkwijzer 10-Stappenplan Second Opinion, en de FAQ over second opinion. Of kijk op arboportaal.nl.

 

Meningsverschil... of een klacht?

Is niet de inhoud van een advies een oordeel het probleem, maar de manier waarop de bedrijfsarts met u is omgegaan? Dan is dat geen meningsverschil, maar een klacht. We vertellen u graag wat u kunt doen.

Lees meer