Een klacht over uw bedrijfsarts?

Dat is vervelend. Blijf er niet mee rondlopen, maar ga erover met hem of haar in gesprek. Alle bedrijfsartsen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. De NVAB speelt geen rol bij klachtafhandeling. Wel vertellen we u graag bij wie u wanneer moet zijn.

Klacht... of toch verschil van mening?

​Bent u het niet eens met een oordeel of advies van de bedrijfsarts, of heeft u hier twijfels bij? Dan is dat geen klacht, maar een (mogelijk) verschil van mening. De precieze situatie bepaalt wat u kunt doen.

1. Altijd eerst in gesprek

Maak uw ontevredenheid kenbaar bij de bedrijfsarts op wie uw klacht betrekking heeft. Zo geeft u deze professional de kans om het probleem uit de wereld te helpen. De NVAB stimuleert bedrijfsartsen om open te staan voor klachten en ze zoveel mogelijk zelf op te lossen.

Toelichting of excuus
Veel problemen zijn weg te nemen door met elkaar in gesprek te gaan. U kunt aangeven wat u dwarszit. En de bedrijfsarts kan toelichten waarom hij iets op een bepaalde manier heeft gezegd, gedaan of geadviseerd. Mogelijk is het probleem daarmee uit de wereld. Is een excuus op zijn plaats, dan biedt een gesprek daar ook ruimte voor.

Schriftelijke vastlegging
De NVAB is er voorstander van dat bedrijfsartsen de klacht en het verloop van het gesprek met een klager schriftelijk vastleggen. Op die manier kan de bedrijfsarts altijd duidelijk maken wat er is gebeurd en hoe hij met de klacht is omgegaan.

2. Als een gesprek geen oplossing biedt

Soms is een klacht of meningsverschil ook na een gesprek nog niet uit de wereld. In dat geval kunt u gebruikmaken van een formele klachtenregeling. Hoe dat precies in zijn werk gaat, hangt af van de vraag of de bedrijfsarts in kwestie in loondienst is of zelfstandig.

De bedrijfsarts is in loondienst
Werkt de bedrijfsarts bij een arbodienst of andere dienstverlener, dan kunt u zich wenden tot de leiding hiervan of tot een klachtencommissie. Alle arbodiensten zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben en die op hun website te vermelden.

De bedrijfsarts is een zelfstandige
Zelfstandige bedrijfsartsen zijn verplicht om zelf een klachtenreglement te hebben. Bedrijfsartsen die lid zijn van de Vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) maken doorgaans gebruik van het Klachtreglement zelfstandige bedrijfsartsen.

3. Ook na klachtbehandeling nog ontevreden?

Het komt gelukkig niet vaak voor, maar mogelijk bent u na het doorlopen van een formele klachtenregeling nog steeds niet tevreden. In dat geval heeft u diverse mogelijkheden.

Niet medisch-inhoudelijke klachten
Bij niet medisch inhoudelijke klachten kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie Arbodienstverlening, indien de arbodienst zich daarbij heeft aangesloten. Deze behandelt klachten van werknemers of werkgevers die vinden dat een (een werknemer van) een arbodienst zich onbehoorlijk tegenover hen heeft gedragen of hen in hun gerechtvaardigd belang heeft getroffen.

Onprofessioneel handelen
Vindt u dat de bedrijfsarts u niet heeft behandeld zoals u van hem als medisch specialist mocht verwachten? Dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Deze instantie behandelt klachten over het medisch inhoudelijk handelen, maar ook over de bejegening of de gegevensuitwisseling. Zie voor meer informatie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Klacht over een aanstellingskeuring
Met deze klachten kunt u terecht bij de Klachtencommissie Aanstellingskeuringen. Meer informatie over deze commissie is te vinden op www.aanstellingskeuringen.nl.

Voor meer informatie over de mogelijkheden zie de FAQs: