Bedrijfsartsen: maatregelen Koolmees bieden onder voorwaarden ook kansen

12 maart 2019

Maandag 11 maart jl. was de extra ledenvergadering over de plannen van minister Koolmees om de loondoorbetalingsverplichtingen te verlichten. Eén van die maatregelen is dat het medisch advies van de bedrijfsarts per 01-01-2021 leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Met bijna 100 aanmeldingen was er veel belangstelling voor dit onderwerp.

Een domein, twee belangen

De avond startte met een inleiding door Gertjan Beens, voorzitter NVAB. Hij vertelde over de aanleiding voor de bijeenkomst en lichtte de reactie toe die de NVAB met de NVVG in januari naar de minister stuurden. Met deze reactie wilden beide verenigingen vooral waarschuwen voor onbedoelde bijeffecten van deze maatregel. De specialismen zijn niet onderling uitwisselbaar en dienen ieder een ander belang binnen het domein Arbeid en Gezondheid. De verzekeringsartsen zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering sociale zekerheid, de bedrijfsartsen voor het verlenen van arbeidsgerelateerde zorg. Daar komt bij dat in Nederland de behandelend arts nooit de controlerende arts kan zijn, zo zegt ook de KNMG.

Beide specialismen zijn nodig

Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen hun stem laten horen via de online tool mentimeter.com. Uit deze stemmingen bleek dat de deelnemers overwegend positief gestemd waren over de voorgestelde maatregel. Zo vond een ruime meerderheid het onder bepaalde voorwaarden een goed idee wanneer het oordeel van de bedrijfsarts bij de RIV-toets leidend  is. Als argument daarvoor werd genoemd dat de RIV-toets primair bedoeld was als instrument om de reïntegratie-inspanningen van werkgever en werknemer te meten. Niet als beoordeling van het handelen van de  bedrijfsarts door de verzekeringsarts. Dat het in de loop van de tijd ook daarvoor dienst is gaan doen, is onwenselijk en wordt een halt toegeroepen met deze maatregel. Intensiever interdiscplinair contact tussen verzekerings- en bedrijfsarts is nodig en gewenst. Het is duidelijk dat er behoefte is aan beide specialismen in het domein Arbeid en Gezondheid, waarbij de bedrijfsarts zich positioneert als de arbeidsgerelateerde zorgverlener.

Samenwerking bevorderen

De aangekondigde maatregel biedt dus kansen, zeker om de beide specialismen duidelijker te positioneren. Belangrijk is wel om in gesprek te blijven met alle betrokken partijen. NVAB en NVVG houden als primaire stakeholders direct contact met elkaar, aan de Kwaliteitstafel. Daarnaast wordt een apart overleg ingesteld waaraan ook de NVVA (arbeidsdeskundigen) deelneemt. Daarin wordt gesproken over de verdere uitwerking van deze maatregelen en de invulling van de 10 miljoen euro die de minister ter beschikking stelt om de afstemming en samenwerking tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen te bevorderen. We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Lees ook