Algemene ledenvergadering 7 april 2022 – de highlights

12 april 2022

Donderdag 7 april kwamen NVAB-leden online en op locatie samen voor de eerste algemene ledenvergadering van 2022. Het laatste agendapunt sprong eruit: Gertjan Beens zwaaide af als voorzitter en de leden stemden in met de benoeming van Boyd Thijssens als zijn opvolger. 

Zie: NVAB: Niemand mag ziek worden door werk. En niemand die nog kan en wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan.

En: Gertjan Beens: Investeer in preventie, streef echt naar gezondheidszorg

Maar er gebeurde op 7 april nog veel meer. Bestuursleden Iris Homeijer en Mariëlle van Aalst werden beiden voor een tweede termijn benoemd. Daar is de NVAB heel blij mee, omdat zij met hun kennis en ervaring het bestuur en de vereniging vooruit helpen. Verder lees je in dit korte verslag meer over financiën, het standpunt beroepsziekten, coschapplekken en een update over onderwerpen waar de vereniging zich voor inzet, zoals de kwaliteitstafel en klinische arbeidsgeneeskundige zorg voor werkenden met kanker.

NVAB voorjaars ALV 2022

Financiën

Mariëlle lichtte de jaarrekening over 2021 toe, met als belangrijkste boodschap dat het vanwege de pandemie ingecalculeerde verlies veel kleiner bleek uit te pakken. Daarmee heeft de vereniging een gezonde financiële positie die de begrote uitgaven goed kan dragen. Om het toezicht daarop te waarborgen, verwelkomt de NVAB Linda Rijkuiter en Mirjam Mouton met instemming van de ALV bij de Financiële Adviescommissie. Natuurlijk met hartelijke dank voor hun inzet aan de vertrekkende leden Arend van der Plas en Han Ceulen!

In het verlengde lichtte Gijsbert van Lomwel de exploitatie van het Kwaliteitsbureau in 2021 toe. Een groot deel van de uitgaven van de vereniging loopt via het Kwaliteitsbureau. Een greep uit de resultaten van 2021: we realiseerden extra ondersteuning aan de NVAB-commissies en besteedden veel aandacht aan hoe leden richtlijnen gebruiken. Die informatie wordt gebruikt om toepassing van richtlijnen in de praktijk te vergroten. Ook maakten we een nieuwe, overzichtelijker handleiding voor visitatie, om het visitatieproces begrijpelijker en praktischer te maken. De financiële positie van het Kwaliteitsbureau is aan het eind van 2021 gezond.

NVAB algemene ledenvergadering voorjaar 2022Meer coschapplekken realiseren

Boyd Thijssens vertelde over de initiatiefgroep die aan de slag is voor coschappen: hoe zorgen we dat er meer plekken komen én hoe maken we het coschap beter? Leden, bestuur en bureau spraken elkaar over dit initiatief van Jeroen Croes en Boyd op de extra ledenbijeenkomst van 10 februari jl. Nu is de werkgroep aan de slag voor een nieuwe, meer modulaire opzet van het coschap bedrijfsgeneeskunde. Ze hopen met ongeveer een half jaar een eerste ontwerp te presenteren. Laat je intussen niet weerhouden: wil je co’s begeleiden, maar weet je niet hoe? Meld je dan bij Boyd of Jeroen Croes (contactgegevens na inloggen)!

Standpunt Beroepsziekten

Na de algemene ledenvergadering van november 2021 is de tekst van standpunt Beroepsziekten aangescherpt. De rode draad: “bedrijfsartsen zetten zich in om iedereen te beschermen tegen beroepsziekten, onder meer door deze vroeg op te sporen. De RI&E en het PMO zijn daar belangrijke instrumenten voor. Waar preventie niet slaagt, is het goed om beroepsziekten te melden, want dat helpt bij de epidemiologie.” Hoe precies de woordkeuze komt, bleek uit vragen over de formulering van het aangescherpte standpunt. Zo maken lezers uit de tekst op dat het standpunt nu alleen gericht is op kwetsbare groepen. Dat is niet de bedoeling. Daarom is het voorstel om de groep kwetsbaren als aandachtspunt op te nemen binnen de hele groep werkenden.

Met deze kanttekening wordt het standpunt aangenomen.

NVAB algemene ledenvergadering voorjaar 2022

Actualiteiten

Gijsbert van Lomwel en Gertjan Beens gaven een update van onderwerpen die nu lopen. Zoals, helaas nog steeds, de adviezen van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Hoe urgent deze ook zijn, we moeten helaas constateren dat er anderhalf jaar later nog geen actie op is ondernomen door het ministerie van SZW. Het streven bij SZW is nu dat er in juli meer duidelijk komt, wanneer de nieuwe minister goed is ingewerkt op dit dossier.

Er zit wel beweging in het onderwerp ‘landelijk werkgeverschap’; een constructie waarbij aios niet in dienst zijn van een individuele organisatie, maar centraal. Voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en artsen M+G in opleiding is dat al realiteit bij de SBOH. Ten tijde van de Kwaliteitstafel is al advies ingewonnen, maar zo’n centraal werkgeverschap leek destijds geen haalbare kaart bij gebrek aan draagvlak bij grote arbodiensten. Nu zet juist één van die arbodiensten zelf stappen om dit te onderzoeken. De NVAB vindt dit een positieve ontwikkeling. Ook hier is het wachten op een reactie van SZW, waarschijnlijk parallel met hun reactie op de adviezen van de Kwaliteitstafel.

Nog meer beweging: de NVAB is penvoerder voor een gesubsidieerd project om de klinische arbeidsgeneeskundige zorg voor werkenden met kanker te beschrijven en te financieren onder de Zorgverzekeringswet. Dit is het resultaat van een kamerbreed gesteunde motie van Van Weyenberg over het integreren van deze zorg in de reguliere oncologische zorg. Werkenden met kanker hebben moeite met het behouden van werk, ook na de behandeling. Deze behandeling is namelijk lang niet altijd gericht op het functioneren na de behandeling. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) vindt, net als wij, dat klinische arbeidsgeneeskundige zorg structureel onderdeel moet worden van de curatieve behandeling bij kanker.

In juni 2021 publiceerde het ministerie van SZW de Hoofdlijnennota Arbovisie 2040. Daarin presenteren zij zeven hooflijnen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden. We zijn blij met de gekozen inzet van het ministerie. De hoofdlijnennota ligt nog bij de Sociaaleconomische Raad (SER) voor advies, dat we deze zomer verwachten.

Eind februari ontvingen leden een oproep om deel te nemen aan de werkgroep ‘Stoffengerelateerde Beroepsziekten’. Aanleiding is de start van een nieuw landelijk expertisecentrum, o.a. om mensen met een stoffengerelateerde beroepsziekte tegemoet te komen in hun schade. Die aanvragen voor een tegemoetkoming worden beoordeeld door een panel van deskundigen, waarvoor ook bedrijfsartsen gevraagd worden. De werkgroep is bedoeld als een pool voor die artsen. Velen van jullie reageerden op de oproep en binnenkort hebben we met ongeveer 30 collega’s een bijeenkomst om de vervolgstappen te bespreken.

De ontwikkeling van het BAR-instrument gaat een volgende fase in. BAR staat voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie en is een samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen om tot een gemeenschappelijke taal te komen om belastbaarheid te beschrijven. Dit komt voort uit het wetsvoorstel om het advies van de bedrijfsarts leidend te maken bij de RIV-toets. Vakbonden zijn tegen dit voorstel, omdat het naar hen idee de positie van de werknemer schaadt. FNV opende onlangs een meldpunt voor ervaringen met bedrijfsartsen en arbodiensten. De NVAB reageerde daarop: Onafhankelijkheid bedrijfsarts staat niet ter discussie.

Voorzitterswisseling

En tot slot stemden de deelnemers dus in met Boyd Thijssens als opvolger van Gertjan Beens als voorzitter van de NVAB. De selectiecommissie, bestaande uit Iris Homeijer (vz), Mariëlle van Aalst, Gijsbert van Lomwel en leden Geert Koster en Sophia Franklin, droegen Boyd voor deze positie voor. Gertjan droeg de voorzittershamer over aan Boyd, die aangaf zich vereerd te voelen en van harte voort te gaan op de ingeslagen weg van ontwikkeling van het vak en belangenbehartiging.

Gertjan Bens overhandigt de voorzittershamer aan Boyd Thijssens 

Vertrekkend voorzitter Gertjan Beens spreekt zijn slotrede uit op vrijdag 20 mei, 12.00 uur tijdens de BG-dagen. Bekijk het programma.