Tabel in NVAB-standpunt taakdelegatie aangepast

16 november 2018

In april is het NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts (NVAB, 2018)’ in gebruik genomen. Dit standpunt beschrijft welke taken wanneer, aan wie en onder welke voorwaarden door de bedrijfsarts kunnen worden gedelegeerd. 

Terugkoppeling door het veld

Uit terugkoppeling door het veld bleek echter dat de tabel ‘al dan niet te delegeren taken’ vragen opriep. De Commissie Wet en Regelgeving (CWR) heeft de betreffende items naar aanleiding daarvan bij heroverweging herzien en anders geclassificeerd. Tijdens de najaars-ALV van 8 november jl. hebben de leden ingestemd om onderstaande procesmatige taken uit te tabel te verwijderen:

  • Eerste afspraak voor spreekuur bedrijfsarts maken
  • Vervolgafspraak maken
  • Werkgever en werknemer ondersteunen bij opstelling plan van aanpak en eerstejaars evaluatie

Het ‘Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts’ (versie 8 november 2018) met aangepaste tabel kunt u nu downloaden.

NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts’ (8 november 2018)

Lees meer