Taakdelegatie en supervisie

Te downloaden document: 
Standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie
(herziening NVAB, april 2022)

In de nieuwe versie van het standpunt is de tekst over contrasigneren verhelderd. 

Taakdelegatie bij verzuimbegeleiding, preventie en overige activiteiten
In de dagelijkse praktijk werkt de bedrijfsarts veelvuldig samen met andere functionarissen bij het adviseren van werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuim, re-integratie en preventie. In deel 1 van het standpunt Taakdelegatie is taakdelegatie aan niet-artsen beschreven. Naast taakdelegatie bij verzuimbegeleiding is nu taakdelegatie bij preventieve en overige activiteiten toegevoegd.

Supervisie
In deel 2 komt taakdelegatie aan artsen – ofwel supervisie – aan bod. Behalve bedrijfsartsen leveren ook (basis)artsen zorg die behoort tot de taken van de bedrijfsarts. Een (basis)arts (zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts – aios bedrijfsgeneeskunde – als een arts niet in opleiding tot bedrijfsarts – anios) mag alle taken van de bedrijfsarts uitsluitend uitvoeren onder begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Deze begeleiding en toezicht noemen we supervisie.

Supervisorenscholing
De NVAB omschrijft de supervisor als ‘een geregistreerde bedrijfsarts onder wiens toezicht en verant­woorde­lijk­heid de arts in opleiding tot specialist (aios) zijn of haar werkzaamheden verricht’. Superviseren is een belangrijke taak die aandacht en zorgvuldigheid vraagt. Om supervisoren voor deze taak toe te rusten is een tweedaagse scholing ‘Begeleidingsvaardigheden’ ontwikkeld; deze didactische scholing kan worden gevolgd bij de NSPOH en bij de SGBO.

In deze tweedaagse training wordt ook aandacht besteed aan het Landelijk Opleidingsplan (LOP), de Kritische beroepsactiviteiten (KBA’s) en de toetsingscriteria. Hierdoor kan de supervisor de aios in lijn van de opleiding begeleiden en ook terugkoppeling verzorgen aan de praktijkopleider (die verantwoordelijk is voor de beoordeling).

Het NVAB-bestuur heeft eerder in het standpunt Taakdelegatie en supervisie vastgesteld dat iedere bedrijfsarts, die als supervisor van een aios bedrijfsgeneeskunde optreedt, vóór 1 januari 2025 de tweedaagse didactische scholing moet hebben gevolgd. Aangezien deze datum in de praktijk niet altijd haalbaar is, heeft het NVAB-bestuur besloten deze overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2027

Zie ook: Overgangstermijn Supervisorenscholing verlengd

Lees meer