Taakdelegatie en Taakherschikking in de Bedrijfsgezondheidszorg

31 januari 2018

Het rapport 'Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfs-gezondheidszorg; een juridisch-empirische verkenning' is aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De onderzoekers rapporteren dat delegatie van taken van de bedrijfsarts mogelijk is, maar dat de eindverantwoordelijkheid bij de bedrijfsarts blijft liggen. Om de eindverantwoordelijkheid bij een andere functionaris te leggen, is aanpassing van de wet vereist.

Taakdelegatie en taakherschikking
De aanleiding voor het onderzoek is het dreigend tekort aan bedrijfsartsen als gevolg van een golf aan pensioneringen en weinig nieuwe instroom in de medisch specialisatie. In de onderzoeksrapportage komt naar voren dat nog niet duidelijk is in hoeverre taakdelegatie dé oplossing is voor het tekort aan bedrijfsartsen in ons land. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of taakdelegatie de aantrekkelijkheid van het beroep van de bedrijfsarts verhoogt en daarmee ook de (zij)instroom in het vak. Alvorens tot taakherschikking over te gaan, adviseren de onderzoekers eerst taakdelegatie als instrument verder te exploreren, de huidige richtlijnen daarvoor aan te scherpen en lering te trekken uit de variatie in de huidige praktijk van taakdelegatie. Hier ligt bij uitstek een taak voor het veld.
 
Kernvoorwaarden voor taakdelegatie 
Op grond van de huidige wetgeving en (tuchtrechtelijke) jurisprudentie kunnen bedrijfsartsen taken delegeren, mits aan de volgende vijf kernvoorwaarden wordt voldaan:
  1. De bedrijfsarts moet een opdracht aan de gedelegeerde verstrekken. 
  2. De bedrijfsarts moet daarbij zo nodig voldoende aanwijzingen geven. 
  3. De bedrijfsarts moet de bekwaamheid van de gedelegeerde hebben beoordeeld, waarbij deze laatste de eigen bekwaamheid als opdrachtnemer moet hebben beoordeeld. 
  4. De bedrijfsarts moet voorzien in adequaat toezicht en/of de mogelijkheid van tussenkomst. 
  5. De werknemer moet over de delegatie en de daarbij behorende verantwoordelijkheidsverdeling zijn geïnformeerd (met inbegrip van de mogelijkheid de bedrijfsarts -persoonlijk- te consulteren). 
Het onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
NVAB-standpunt taakdelegatie
De NVAB werkt momenteel aan actualisatie van haar standpunt taakdelegatie. Dit wordt besproken tijdens de voorjaarsledenvergadering op 12 april 2018. 

Zie ook: