NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts’ gepubliceerd

12 april 2018

Op de algemene ledenvergadering is het NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts (NVAB, 2018)’ aangenomen. 

In de dagelijkse praktijk werkt de bedrijfsarts veelvuldig samen met andere functionarissen bij het adviseren van werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuim, re-integratie en preventie. Het kan dan gebeuren dat die andere functionaris ook werk doet dat officieel tot de taken van de bedrijfsarts behoort. Dit roept vragen op over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Helderheid over taakdelegatie

Om deze vragen te beantwoorden, ontwikkelde NVAB een nieuw standpunt voor taakdelegatie. Het nieuwe standpunt biedt duidelijkheid over de mogelijkheden van delegatie van taken door de bedrijfsarts, met oog voor de kwaliteit van de zorg voor en advisering aan werkenden en organisaties. In het stuk wordt beschreven welke taken wanneer, aan wie en onder welke voorwaarden door de bedrijfsarts kunnen worden gedelegeerd. Uitvoering van taakdelegatie moet plaatsvinden binnen wettelijke en tuchtrechtelijke kaders. Het document geeft een overzicht van de juridische voorwaarden en vereisten bij taakdelegatie.

Begin 2017 is, in opdracht van de minister van SZW, het kwartiermaker-rapport ‘Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen’ gepubliceerd. De minister onderschreef daarbij het belang om na te gaan of en hoe (deel)taken van de bedrijfsarts door andere functionarissen uitgevoerd kunnen worden (taakdelegatie). Het NIVEL heeft onlangs in opdracht van SZW een onderzoeksrapport over het onderwerp gepubliceerd. Met het NVAB-standpunt krijgt u helderheid over taakdelegatie door de bedrijfsarts in de praktijk.

Lees meer: