VAKINHOUDELIJK

Waar moet de bedrijfsarts rekening mee houden als een werknemer een niet op medische evidence berustende behandeling wenst?

NB. Evidence is een begrip dat vele gradaties kent. Hier wordt bedoeld: 'een behandeling/interventie waarvan voor deze aandoening/klacht geen positief effect is aangetoond’.

Mag het UWV een DO weigeren en werknemer in plaats daarvan wijzen op een second opinion?

Door drukte bij het UWV lopen deskundigenoordelen grote vertraging op. De NVAB krijgt signalen vanuit de praktijk dat UWV in sommige gevallen het deskundigenoordeel ontmoedigt en aangeeft dat werknemer een second opinion moet aanvragen. Dat mag niet. Het uitvoeren van een deskundigenoordeel is een plicht van het UWV (op basis van Artikel 32 Wet SUWI).

Mag een basisarts of arboarts de beoordeling van ziek gemelde werknemers doen?

Nee, dat is niet toegestaan. De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat de werkgever zich voor bepaalde activiteiten moet laten bijstaan door een arbodienst of één of meer bedrijfsartsen[1]

Welke adviezen over mogelijkheden kan de taakgedelegeerde geven?

Uitgangspunten
De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor het geheel van de sociaal medische begeleiding. Een taakgedelegeerde heeft een eigen verantwoordelijkheid binnen de gedelegeerde taak in opdracht van de bedrijfsarts. In de tabel uit het Standpunt taakdelegatie (p.10) wordt dat als volgt beschreven:

Mag de bedrijfsarts het vaststellen van de belastbaarheid overlaten aan een taakgedelegeerde?

De bedrijfsarts mag het vaststellen van de belastbaarheid van een werknemer niet overlaten aan een taakgedelegeerde. De bedrijfsarts stelt de beperkingen en mogelijkheden en daarmee de belastbaarheid van de werknemer vast, niet de taakgedelegeerde.  De belastbaarheid vaststellen is juist de specifieke deskundigheid van de bedrijfsarts. Het is van belang dat bedrijfsarts en taakgedelegeerde zich bewust zijn van de rechtsgevolgen:

Welke taken kan de bedrijfsarts delegeren en aan wie?

De bedrijfsarts delegeert uitsluitend die handelingen aan de taakgedelegeerde, waartoe hij de taakgedelegeerde bekwaam acht. Een bepaalde registratie m.b.t. bevoegdheid (bijv. BIG-registratie) is daarbij niet van belang. De bedrijfsarts moet actief toetsen hoe het staat met de bekwaamheid van degene aan wie hij taken delegeert. De bedrijfsarts kan de bekwaamheid van taakgedelegeerde onder meer toetsen aan de hand van de gevolgde scholing, behaalde certificaten en relevante werkervaring.

Wat is het verschil met taakherschikking?

Bij taakdelegatie draagt de bedrijfsarts een taak over zonder de bijbehorende verantwoordelijkheid over te dragen. Die blijft bij de bedrijfsarts. Herschikken van taken is overdracht van bevoegdheden inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheid. Behalve de bevoegdheid gaat ook de verantwoordelijkheid voor de betreffende taak naar de uitvoerder.

Wat houdt een overeenkomst taakdelegatie in?

Wanneer de bedrijfsarts besluit een deel van zijn taken door een ander te laten uitvoeren bespreekt hij dit met de beoogde taakgedelegeerde. Indien beiden tot overeenstemming komen stelt de bedrijfsarts een overeenkomst taakdelegatie op.
In de overeenkomst taakdelegatie, die tot stand komt tussen de bedrijfsarts en de taakgedelegeerde, is minimaal vastgelegd:

Moet uit ondertekening stukken blijken dat er sprake is van supervisie?

Bij communicatie naar derden (zoals brieven, Poortwachter-documenten[1] en e-mails) moet uit de ondertekening duidelijk blijken dat er sprake is van supervisie.[2] Dit blijft nodig totdat de aios zijn opleiding heeft afgerond en geregistreerd staat als bedrijfsarts. Voor een anios is dat een blijvende noodzaak. In de praktijk ieder document contrasigneren is niet nodig.

Pagina's

Abonneren op VAKINHOUDELIJK