Veelgestelde vragen

19 december 2023

Door drukte bij het UWV lopen deskundigenoordelen grote vertraging op. De NVAB krijgt signalen vanuit de praktijk dat UWV in sommige gevallen het deskundigenoordeel ontmoedigt en aangeeft dat werknemer een second opinion moet aanvragen. Dat mag niet. Het uitvoeren van een deskundigenoordeel is een plicht van het UWV (op basis van Artikel 32 Wet SUWI). Daarnaast heeft een second opinion een ander doel en kan deze alleen worden aangevraagd door werknemer indien deze twijfelt over of het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts.

Belangrijke punten:

  • Een second opinion is uitdrukkelijk niet bedoeld om de plaats in te nemen van het deskundigenoordeel van UWV. Ook mag de second opinion niet als reden worden gebruikt om een aanvraag voor een deskundigenoordeel niet in behandeling te nemen.
  • Een second opinion is een recht van werknemer (op basis van Artikel 14 Arbowet lid 2 sub g), géén plicht in het kader van de re-integratie-inspanningen.
  • Het interne UWV-document UWV Handreiking deskundigenoordelen biedt UWV-medewerkers handvatten om de aanvraag van een deskundigenoordeel te screenen. Aanvragen waarbij sprake is van een geschil of van een schrijnende situatie worden met prioriteit opgepakt. Andere situaties komen zonder prioriteit in de werkvoorraad. Als sprake is van een geschil, dan wordt de werknemer, als die het deskundigenoordeel aanvraagt omdat hij het niet eens is met de adviezen van de bedrijfsarts, wel gewezen op de mogelijkheid van een second opinion. Werknemer mag echter beide instrumenten inzetten. Er is sprake van een schrijnende situatie als blijkt dat de stagnatie in de re-integratie direct bijgestuurd dan wel vlotgetrokken kan worden door het afgeven van een deskundigenoordeel en dit wordt nagelaten.
  • Juridisch gezien is overigens de geschilvereiste geen voorwaarde bij de deskundigenoordelen passende arbeid en re-integratie inspanningen werkgever.

Lees meer

« Terug naar index

10 oktober 2023

Het ministerie van SZW geeft hierover de volgende toelichting:
 
‘Het deskundigenoordeel beoogt het re-integratieproces vlot te trekken als dat stagneert tijdens de eerste twee ziektejaren. Artikel 32 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen onderscheidt vier soorten van het deskundigenoordeel. Een deskundigenoordeel kan gegeven worden over: het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk, het nakomen van de re-integratieverplichting door de werknemer, het aanwezig zijn van passende arbeid bij de werkgever, en het nakomen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever. Het deskundigenoordeel kan zowel op verzoek van de werknemer als op verzoek van de werkgever plaatsvinden.
 
De second opinion op grond van het onderhavige besluit kan enkel door de werknemer worden aangevraagd. Verder kan de in het onderhavige besluit geregelde second opinion enkel door een bedrijfsarts worden uitgevoerd terwijl het deskundigenoordeel wordt gegeven door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Conform artikel 32 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is enkel het UWV bevoegd een oordeel te geven in de gevallen, bedoeld in artikel 32. Zo heeft een door het UWV benoemde deskundige de wettelijke taak om bij een verschil van mening tussen een werkgever en een werknemer over de betaling van loon te beoordelen of een werknemer al dan niet arbeidsgeschikt is (zie artikel 32, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen juncto artikel 629a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).
 
Een bedrijfsarts die op grond van het onderhavige besluit een second opinion uitvoert is (in die hoedanigheid) geen deskundige als bedoeld in artikel 629a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Een door een bedrijfsarts op grond van het onderhavige besluit gegeven second opinion kan dan ook niet gezien worden als een oordeel als bedoeld in artikel 32 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Bovenvermelde beschrijving wordt onderschreven door het UWV. Het UWV voorziet echter wel dat er vanuit klantperspectief onduidelijkheid kan blijven bestaan over de status van de verschillende adviezen. Om deze reden zal in de voorlichting over het onderhavige besluit de nodige aandacht worden besteed aan de verhouding tussen het deskundigenoordeel en de second opinion op grond van het onderhavige besluit. 

Lees meer

Goed om te weten:
- Er is geen wettelijke verplichtingen tot het aanleveren van medische informatie op voorhand
- Een arbeidsdeskundig onderzoek is geen verplicht document
- Er is geen wettelijke bevoegdheid om de aanvraag niet in behandeling te nemen als bepaalde documenten niet aangeleverd worden

« Terug naar index