Second Opinion

Mag het UWV een DO weigeren en werknemer in plaats daarvan wijzen op een second opinion?

Door drukte bij het UWV lopen deskundigenoordelen grote vertraging op. De NVAB krijgt signalen vanuit de praktijk dat UWV in sommige gevallen het deskundigenoordeel ontmoedigt en aangeeft dat werknemer een second opinion moet aanvragen. Dat mag niet. Het uitvoeren van een deskundigenoordeel is een plicht van het UWV (op basis van Artikel 32 Wet SUWI).

Hoe verhoudt de second opinion zich tot de eerdere uitspraak van de eigen bedrijfsarts van de aanvrager?

De eigen bedrijfsarts zet zijn eigen advies op papier. Het advies wordt naar werknemer en werkgever gestuurd. De aanvraag om een second opinion heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat, wanneer werknemer een second opinion aanvraagt, de lopende afspraken met de eigen bedrijfsarts en werkgever gewoon doorlopen. De re-integratie vindt plaats op basis van de gemaakte afspraken en wordt niet uitgesteld tot na de second opinion.

Is de bedrijfsarts nalatig als hij in het consult verzuimt te wijzen op een second opinion, zoals bij het deskundigenoordeel?

Ja, want het doel van de wetswijziging is transparantie in het handelen.
“De bedoeling van de second opinion is (mede) om het vertrouwen in de bedrijfsarts zo mogelijk te herstellen” en “De regering blijft het wenselijk vinden dat voor het feitelijk contactleggen met de second opinion arts en het voorzien van het dossier voor die arts uit oogpunt van uitvoerbaarheid en kostenbeperking de bedrijfsarts het voortouw neemt”

Is er een vast tarief voor een second opinion?

Er is geen vast tarief vastgesteld. Het ministerie van SZW geeft aan “dat de prijsvorming rond de second opinion aan de sector wordt gelaten”. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, mag dus uitgaan van wat zijn arbodienst ervoor vraagt of de uren die hij ervoor nodig heeft gehad.

« Terug naar index

Mag een bedrijfsarts voorstellen dat een collega de second opinion doet, of heeft de werknemer een volledig vrije keuze?

Zie het antwoord bij vraag 2: de bedrijfsarts kan een voorstel doen, maar de zieke medewerker heeft het recht om zelf een bedrijfsarts te kiezen; dat kan hij dan voorstellen aan de werkgever die daar al of niet mee akkoord kan gaan met consequenties voor de betaling.

« Terug naar index

Wie betaalt de second opinion van de zieke medewerker?

De werkgever betaalt als de werknemer de second opinion laat uitvoeren bij een bedrijfsarts of arbodienst die in het contract is opgenomen. Indien in overeenstemming werkgever instemt met een bedrijfsarts of arbodienst die niet in de overeenkomst is opgenomen komen de kosten eveneens voor rekening van werkgever.

Zonder instemming van werkgever komen de kosten voor rekening van werknemer. Het ministerie van SZW geeft hierover de volgende toelichting:

Mag een bedrijfsarts weigeren om een werknemer door te verwijzen voor een second opinion?

Wanneer een werknemer gegronde twijfels heeft over het advies van zijn bedrijfsarts, kan werknemer het advies laten beoordelen door een andere bedrijfsarts door middel van een second opinion.
Abonneren op Second Opinion