Programma en presentaties 2022

Voor dag 2 klik hier

DONDERDAG 19 mei

Voor de presentaties klik op de titel en/of naam spreker wanneer deze blauw en onderstreept is.
De presentaties worden na akkoord van de spreker beschikbaar gesteld

PLENAIR

09.30                
Opening

Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter 

09.40                
Toelichting op het thema van de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2022

Peter Coffeng, bedrijfsarts, voorzitter Commissie NVAB Nascholing (CNN) en Herbert de Jager, bedrijfsarts en lid CNN

09.50
Tour langs actualiteiten - de NVAB als edelsmid
Dr. Gijsbert van Lomwel, directeur NVAB en Boyd Thijssens, voorzitter NVAB, bedrijfsarts en medisch directeur De Nieuwe Arts
Toelichting: Samen met de NVAB voorzitter presenteer ik aan de hand van de NVAB missie - visie - strategie 2021-2025 waar we staan op een aantal actuele dossiers. Bijvoorbeeld, wat is er gedaan met de adviezen van de Kwaliteitstafel, wat gebeurt er aan het richtlijnen front en hoe loopt de samenwerking met andere disciplines?
Er zal veel gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en het geven van je mening.

10.30
Introductie flitspresentaties door onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten, en bedrijfsartsen in opleiding
Prof. dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts, afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC
Toelichting:  Elk jaar zoeken we de meest relevante onderzoeksprojecten voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde voor u uit.  We vragen de onderzoeker om deze  kort toe te lichten zodat u weer goed op de hoogte bent. 

11.00 - 11.30
 Pauze en mogelijkheid voor het bezoeken van posters en de informatiemarkt
Tevens de mogelijkheid voor het online bekijken van posterpresentaties

11.30
Preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen
Charlotte Kottier, programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen, Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
Toelichting: Het werken met gevaarlijke stoffen leidt in Nederland jaarlijks tot ruim drieduizend dodelijke slachtoffers en meer dan honderdduizend verloren gezonde levensjaren. Dat moet fors omlaag. 
De NVAB en de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) hebben de handen ineengeslagen om de samenwerking te intensiveren. Met als doel het terugdringen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen en zorg te dragen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.  We hebben een gezamenlijke missie. 
Maar hoe goed kennen we elkaars werkveld? Wat zijn de (on)mogelijkheden? En hoe kunnen we elkaar versterken?

12.10
Wanneer te beginnen met preventie door de bedrijfsarts?
Prof. dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts, afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC en prof. dr. Lode Godderis, gewoon hoogleraar en CEO, KULeuven en Idewe
Toelichting: Het voorkomen van ziek worden door het werk is één van onze kerntaken. In Nederland baseren we ons op vroege signalen vanuit het verzuim. In België levert de bedrijfsarts preventie vooral door het uitvoeren van preventief medisch onderzoek. Wat werkt nu het beste en voor wie? Of kunnen we beter gezamenlijk een nieuwe visie op preventie door de bedrijfsarts ontwikkelen? 

12.50
Uitreiking Ramazzini-prijs
De NVAB reikt de Ramazzini-prijs uit aan een persoon die zich bijzonder heeft ingespannen om de kwaliteit van het onderwijs in Arbeid & Gezondheid, zowel in de geneeskundestudie als in de vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde, te vergroten. D.m.v. deze prijs wil de NVAB bijzondere onderwijsprestaties waarderen en onder de aandacht brengen van de beroepsgroep
 
13.00
Afsluiting ochtend
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter

13.05 - 14.05
 Lunchpauze en mogelijkheid voor het bezoeken van posters en de informatiemarkt
Tevens de mogelijkheid online bekijken van posterpresentaties

MIDDAGPROGRAMMA

14.05 – 15.10 
1e ronde parallelsessies 1 t/m 10a (de sessies 1 en 2 lopen door in de tweede ronde, de sessies 3 t/m 6 worden hybride aangeboden)

 1. Moeilijke beslissingen in de praktijk - een handvat (verdiepend) en de casus
Els Carsouw, bedrijfsarts, voorzitter Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE), Ger Dijkgraaf, bedrijfsarts, lid CBE en Ethiek en Lex de Jong, bedrijfsarts, ENRGY
Toelichting: Hoe ver mag je gaan in preventie?

 2. Overgang en Werk. Standpunt manifest overgang en werk (verdiepend)
Dr. Henk Oosterhof, gynaecoloog, Bergmanclinics, Rooseveltkliniek, Werk in de Overgang en Mariëlle van Aalst, bedrijfsarts en bestuurslid NVAB, Van Aalst Arbo Advies
Toelichting: De gemiddelde menopauzeleeftijd van vrouwen in Nederland is 51 jaar. Reeds enkele jaren voor deze laatste menstruatie, maar ook tot jaren daarna, kunnen vrouwen overgangsklachten ervaren. Deze menopauzale transitie duurt zo’n 4 tot 8 jaar, waarin vrouwen een breed scala aan symptomen kunnen ervaren. De bekendste klachten als opvliegers en nachtzweten komen voor bij 80% van de vrouwen. Maar ook minder bekenden symptomen kunnen optreden zoals slaapproblemen, vermoeidheid, maar ook stemmingswisselingen, concentratiestoornissen en allerlei lichamelijke klachten. De arbeidsparticipatie van vrouwen in de leeftijdscategorie 45 jaar en ouder wordt in Nederland, maar ook wereldwijd, steeds hoger. Dit betekent dat veel vrouwen tijdens hun werkzame leven geconfronteerd worden met overgangsklachten. 
In meerdere studies is een relatie aangetoond tussen overgangsklachten en een lager werkvermogen en verminderde productiviteit op de werkvloer.  Daarnaast blijkt dat op het bespreekbaar maken van dit onderwerp, in het bijzonder op de werkvloer, nog steeds een taboe rust. 
De NVAB heeft samen met de Dutch Menopause Society een standpunt opgesteld 0ver hoe om te gaan met de overgang op de werkvloer. In deze sessie wordt de achtergrond besproken en dit standpunt toegelicht.

 3. De rol van de bedrijfsarts bij de aanpak van intern ongewenst gedrag op de werkvloer (hybride)
Shirley Rigault, senior onderzoeker Programma Arbeidsdiscriminatie en Psychosociale arbeidsbelasting, Marjolein Uiterwijk, specialist Arbeid en Organisatie van het Inspectiebreed Kenniscentrum en Kirsten Smit-Westerhof, specialist Arbeid en Organisatie van het Inspectiebreed Kenniscentrum, allen werkzaam bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
Toelichting: De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar factoren die in de werkomgeving kunnen leiden tot een verhoogde kans op intern ongewenst gedrag en de maatregelen die intern ongewenst gedrag kunnen voorkomen of beperken. 
Onder intern ongewenst gedrag verstaat de Nederlandse Arbeidsinspectie ongewenst gedrag tussen werknemers en/of leidinggevenden en medewerkers binnen de eigen organisatie.
In de presentatie gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie in op de resultaten van dit onderzoek en de mogelijke rol van bedrijfsartsen bij de preventie van intern ongewenst gedrag

 4. Verdere professionalisering van de casemanager (hybride)
Lars Scheurer, bestuurslid register specialistisch casemanagement (RSC) en algemeen directeur, Richting en Marjol Nikkels, directeur, CS Opleidingen
Toelichting: Taakdelegatie wordt al geruime tijd op uiteenlopende wijzen toegepast. Het Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts NVAB (2020) geeft het kader voor de bedrijfsarts om taken te delegeren.
De casemanagers aan wie taken worden gedelegeerd dragen ook een eigen verantwoordelijkheid de taakdelegatie goed te borgen. Iedereen mag zich i.t.t. de bedrijfsarts casemanager noemen waarmee een gedegen kwaliteitskader voor casemanagers ontbrak. 
De werkwijzer casemanagement taakdelegatie en de opname van de casemanager als erkende beroepsgroep in het register, is gelanceerd op 13 april 2022 en beoogt de bedrijfsartsen een kwaliteitskader te geven voor casemanagers aan wie zij taken kunnen delegeren. 
De NVAB en het RSC hebben samengewerkt aan het kwalitatief kader voor en nu vanuit beide beroepsgroepen Bedrijfsartsen & Casemanagers Taakdelegatie. 

 5. De Arbeidsinspectie komt langs… (hybride)
Quick scan bij een bedrijf: praktijkcasus
Annette Notenbomer, bedrijfsarts, medisch adviseur arbeid en gezondheid en ing. John Matulessy, arbeidsinspecteur, arbeidsinspecteur, beiden Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
Toelichting: Leren van de inspecteur bij een praktijkcasus met gevaarlijke stoffen. 
Hoe kun je een snelle indruk krijgen van de werksituatie op de werkvloer, vanuit een gesprek met een werknemer (in de spreekkamer), met werkgever, en/of door zelf de werkvloer op te gaan.
Handvatten voor een snelle beoordeling bij gevaarlijke stoffen.

 6. Standpunt Beroepsziekten: communicatie met werkgever werknemer (hybride)
Dr. Bas Sorgdrager, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige, BASBGZ en Ernst Jurgens, bedrijfsarts en bestuurslid NVAB
Toelichting: Wat zijn je acties als je een werknemer op je spreekuur krijgt die werkgerelateerde klachten aangeeft?

 7. 2 jaar Covid-19;  de betekenis voor de bedrijfsarts?
Benhai Vuong, stralingsarts en bedrijfsarts en medisch directeur, Stichting Praktijkopleiding Arbo 
Professionals (SPAP) en lid van de Commissie NVAB Nascholing. Benhai heeft de presentatie van Annemieke van Duffelen overgenomen
Toelichting: Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een aantal stellingen wordt er interactief teruggeblikt op de afgelopen 2 jaar.
Onzekerheid over hoe een nieuwe ziekte zich uit, wat is de beste behandeling? Hoe adviseer je mbt re-integratie? Werkhervatting in cruciale beroepen anders dan bij andere beroepen?
Betekenis van uitgesteld zorg bij andere aandoeningen?
Hoe gaat het UWV oordelen?
Hoe ziet ons vak eruit? Blijven we spreekuren telefonisch doen? Via Video of gaan we alle werknemers weer in onze spreekkamer zien?
Na afloop: kunnen we met elkaar antwoorden formuleren op deze vragen.

 8. Ontspannen werkt
Frank Nuus, account manager en Kiki Poortier, bedrijfskundige, beiden VRelax
Toelichting: In de bedrijfsgeneeskunde zien we helaas steeds vaker de gevolgen van hoge werkdruk en langdurige belasting. Ben jij op zoek naar nieuwe manieren om mensen te helpen weer gezond te worden en te blijven? Doe dan mee met onze workshop over Virtual Reality relaxatietherapie! 
Tijdens de workshop kijken we naar de effecten van stress op het lichaam en geest. We laten zien dat het met nieuwe technieken zoals Virtual Reality mogelijk is om weer te ontspannen. VRelax is een wetenschappelijk gevalideerde manier om mensen met stress, angst en burn-out te helpen. Waar dat met huidige oefeningen niet altijd lukt kan VRelax altijd en overal zelfstandig worden ingezet. Ook krijgen deelnemers natuurlijk de kans om VRelax zelf te ervaren en bespreken we samen hoe VRelax in te zetten in de praktijk.

 9. Met minder energie krijgt de bedrijfsarts meer voor elkaar!
Abigael Verspoor, Trainer en Coach, Praktijk tegen Stress
Toelichting: Je weet precies wat er met je cliënt aan de hand is. Uit ervaring weet jij wat er nodig is voor de cliënt om weer fit te worden en aan het werk te kunnen. Deskundig leg je uit wat er moet gebeuren. De cliënt knikt en zegt dat hij met je tips aan de slag gaat. Bij jullie volgende ontmoeting blijkt dat er niks is veranderd. Herkenbaar? 
Aan het einde van deze workshop heb je tools in handen om je cliënten makkelijker in beweging te krijgen. De cliënt gaat zelf aan het werk en jij houdt de rol van expert. Het kost je minder energie en de cliënt herstelt sneller. 

 10a. Dokters in Debat (alléén eerste ronde)
Koen Gorgels, bestuurslid Dokters in Debat i.s.m. de Jonge Bedrijfsarts, voor en door aios bedrijfsgeneeskunde
Toelichting: Workshop debatteren waarbij tips en tricks voor debatteren worden besproken gevolgd door het oefenen van deze vaardigheden in een echt debat!

 10b. Cognitieve problemen bij het post-COVID-syndroom (alléén tweede ronde)
Drs. Jan D. Verhoeven, psycholoog, fysiotherapeut, manueel therapeut en directeur, Condite
Toelichting: Bij de verscheidenheid aan langdurige klachten na COVID-19, lost de tijd de cognitieve beperkingen die worden gerapporteerd veelal niet op. Wanneer de blokkades zijn weggenomen, dienen Cognitieve training en werkhervatting het begin van het proces te zijn om het probleem op te lossen. Voor de bedrijfsarts kan psycho-educatie dan de basis vormen om betrokkene aan te zetten tot een adequaat herstelgedrag.

15.10 – 16.15
2e ronde parallelsessies 3 t/m 9 en 10b

16.15 - 16.45
 Pauze en mogelijkheid voor het bezoeken van posters en de informatiemarkt
Tevens de mogelijkheid voor het online bekijken van posterpresentaties

PLENAIR

16.45
De kunst van een goed gesprek: valkuilen en voorwaarden
Prof. dr. Noelle Aarts, hoogleraar Socio-Ecologische Interactie, ISiS, Radboudumc
Toelichting: Veel gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen wanneer mensen minder stress hebben,  gezonder leven, en goed in hun vel zitten. Dat is echter geen eenvoudige opgave. Pogingen om mensen er van te overtuigen dat ze hun gedrag moeten veranderen hebben tot nu toe nog niet tot grote verbeteringen geleid. In mijn presentatie pleit ik voor het belang van een goed gesprek tussen zorgverleners en patiënten. Daartoe gaan we op zoek naar valkuilen en voorwaarden.

17.25
Afsluiting eerste BG-dag
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter

17.30 - 18.00
 borrel, afmelden bij de congresbalie en einde livestream
Invullen algemene evaluatie

Feestavond op Papendal
18.30
   Sportieve workshop voor deelnemers aan de feestavond

19.30 - 24.00
en  

Met dank aan de sponsoren