Programma 24 mei 2019

Het programma in pdf

naar programma dag 1 (donderdag 23 mei)

08.00 

Ontvangst

Registreren bij de congresbalie

09.15 Opening
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter
09.25 Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Jenneke van Veen, voorzitter van de kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
 
10.05 Disease is business, prevention is not
Dr. Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts, mobiliteit & vitaliteit, ErasmusMC, Rotterdam
Toelichting: Tessa Kouwenhoven is bedrijfsarts bij een groot ziekenhuis en zij is gepromoveerd op haar proefschrift: PerfectFit@Work. Het is dan ook niet verrassend dat het onderwerp ‘preventie door een gezonde levensstijl’ en de rol van zorgprofessionals daarin haar blijft fascineren. Bedrijven zitten met de handen in het haar doordat ze hun werknemers populatie zien verouderen en meer mensen chronische ziektes hebben. Een gezonde leefstijl kan veel ellende voorkomen. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan... hoe krijg je mensen zo ver? Deze presentatie laat veelbelovende 'blended' programma's op de werkvloer zien. Wat zijn de resultaten? En wat doet motivational interviewing hierbij? En last but not least, wat kan de bedrijfsarts op het gebied van leefstijl preventie?! Tessa neemt je mee aan de hand van eigen ervaringen en haar wetenschappelijk onderzoek.
10.45  Flitspresentaties door een aantal onderzoekers met aansluitend bezoek  aan posters over wetenschappelijk onderzoek
Onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten

De abstracts, die de basis vormen voor de posterpresentaties, zijn gebundeld in het Book of Abstracts.

 
11.00 Pauze en informatiemarkt  
11.30 Non-verbale communicatie en onbewuste gedrags- en interactiepatronen
Herman Ilgen MA, managing partner, Institute for Nonverbal Strategy Analysis (INSA), Rotterdam
Toelichting: De analyse methode van INSA is ontstaan vanuit de professionele praktijk en de actuele wetenschappelijke literatuur, zowel de psychologie als de neuropsychologie. Focus van de INSA Methode zijn de repeterende microbewegingen in het gezicht van ieder mens (vaak wel meer dan 100x per 10 minuten). De actuele literatuur laat zien dat het gezicht vooral een functie heeft in interactie. Met ons gezicht communiceren wij wat wij neigen te gaan doen in de interactie. Dat gebeurt vooral onbewust. De ander registreert en “interpreteert” die neiging, ook onbewust. Om de methode te toetsen doet INSA in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek laat zien dat ieder individu een vaste set van microbewegingen laat zien, onafhankelijk van de situatie, het Persoonlijk Non-verbaal Repertoire (PNR). Dit blijkt te relateren aan voor een persoon typerend gedrag. En een goede basis voor een effectievere gespreksaanpak en interventies.
12.20  Flitspresentaties door een aantal onderzoekers met aansluitend bezoek  aan posters over wetenschappelijk onderzoek
Onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten

De abstracts, die de basis vormen voor de posterpresentaties, zijn gebundeld in het Book of Abstracts.

 
12.35 Afsluiting ochtend
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter
12.45 Lunch en informatiemarkt  
MIDDAGPROGRAMMA
13.45 Eerste ronde parallelsessies 14 t/m 28 (waarbij de sessies 14 en 15 doorlopen in de tweede ronde)  
14.  Taakdelegatie (het maximum aantal deelnemers is bereikt!)
Henk Hennink, bedrijfsarts, Alp Medical Solutions, De Hoeve en lid Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek NVAB, en Peter van Wenum, bedrijfsarts, Van Altena en de Jongh, bedrijfsartsen, Alkmaar en voorzitter Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek NVAB
Toelichting: Taakdelegatie speelt al jaren een rol in de bedrijfsgezondheidszorg en de verwachting is dat we er de komende tijd steeds meer mee te maken zullen krijgen. De NVAB heeft een richtlijn ontwikkeld en de vraag is hoe wij hier in de praktijk mee omgaan. In deze workshop willen wij bespreken wat jouw ervaringen zijn met taakdelegatie, hoe jij er mee omgaat en wat jouw ideeën zijn om dit in de toekomst zo goed mogelijk toe te passen. Met elkaar willen we zien hoe wij, als beroepsgroep, optimaal profijt kunnen hebben van taakdelegatie.
15.  Chronisch zieken en werk: het versterken van de eigen regie
Peter Coffeng, bedrijfsarts, Edufit, Gouda en dr. Feico Zwerver, verzekeringsarts, UWV
Toelichting: Het is belangrijker te weten wat voor soort persoon de chronische ziekte heeft, dan te weten wat voor chronische ziekte de persoon heeft (Hippocrates).
De meeste richtlijnen zijn ziektebeeld specifiek.  In deze verdiepende workshop leert u meer over het versterken van de eigen regie van werkenden met een chronische ziekte en over ziekte-overstijgende factoren en interventies, die deels persoonsgebonden zijn. Deze workshop is gebaseerd op de training ‘chronisch zieken en werk’ (2016) uit het promotieonderzoek van Marloes Vooijs (2018).  De inleiders van deze workshop Feico Zwerver en Peter Coffeng gaven deze training.  Deze effectieve training werd met een 8 gewaardeerd door 40 collega’s. Wij streven ernaar dat u met deze verdiepende workshop het werkzame leven van de chronisch zieken verder verbetert met een meer ziekte-overstijgende en persoonsgerichte aanpak.
16.  Handelrichtlijn slechthorendheid en tinnitus
Bas Sorgdrager, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC, Amsterdam en Arnold Schriemer, bedrijfsarts, HumanCapitalCare, Enschede en klinisch arbeidsgeneeskundige Pento audiologische centra
Toelichting: Veel slechthorenden en werkenden met tinnitus hebben moeite om aan het werk te blijven of bij arbeidsverzuim terug te keren in werk. De handelrichtlijn die in de zomer 2019 beschikbaar komt geeft de bedrijfsarts handvatten voor interventies en indicaties voor verwijzen naar Audiologische Centra.
17.  Arbeidsrevalidatie
Dr. Leo Elders, bedrijfsarts en klinische arbeidsgeneeskundige, Consulo BV, Rotterdam
Toelichting: Slechts een beperkt aantal revalidatiecentra in Nederland beschikt over een afdeling arbeidsrevali-datie. Daar waar de revalidatiegeneeskunde vooral gericht is op participatie stelt de arbeidsreva-lidatie zich tot doel d.m.v. diagnostiek en ondersteuning te komen tot een optimaal re-integratie-advies. De doelgroep zijn werknemers met complexe problematiek waaronder patiënten met pijn, of Niet Aangeboren Hersenletsel=NAH, etc., die vanwege restbeperkingen niet altijd volledig terug kun-nen keren in werk. Diagnostiek door een multidisciplinair team kan dan nieuwe inzichten en/of be-handelopties bieden die de verwijzende bedrijfsarts ondersteunen in het te voeren re-integratie-beleid. Dat is de meerwaarde van deze nieuwe vorm van zorg in een klinische setting.
18.  Meer houvast voor de bedrijfsarts bij de aanpak van mensen met psychische problemen
Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts en opleider, Radboudumc/Radboud Universiteit Nijmegen en Paul Smits, bedrijfsarts en adviseur onderwijs, Stichting LDOH en ZZP-er
Toelichting: Bedrijfsartsen hebben veel te maken met mensen met psychische problemen en hun werkomgeving. Wat kun je doen bij stagnatie, hoe draag je bij aan zelfregie en zelfmanagement van de medewerker en de werkomgeving, welke taken kun je delegeren? In deze sessie gaan we aan de slag met de concrete stappen en hulpmiddelen uit de herziene NVAB-richtlijn.
19.  Leerpunten uit het tuchtrecht: van lijden naar leiden (presentatie is niet beschikbaar)
Mr. Isabelle van Rijn, plv. secretaris Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Eindhoven
Toelichting: In mijn voordracht zal ik aan de hand van casuïstiek vanuit het tuchtrecht onder meer het beroepsgeheim, de rapportage en de verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts binnen de arbo-organisatie bespreken. Ook zal ik kort stilstaan bij de wijzigingen van de Wet BIG die waarschijnlijk per april a.s. in werking treden en de gevolgen daarvan voor het tucht(proces)recht.
20.  Non-verbale communicatie en onbewuste gedrags- en interactiepatronen
Herman Ilgen MA, managing partner, Institute for Nonverbal Strategy Analysis (INSA),
Rotterdam en Linda Rijkuiter(tweede ronde), bedrijfsarts, Rijkuiter Consultancy, Reeuwijk
Toelichting: De workshop richt zich op het herkennen van belangrijke microbewegingen, hun betekenis in interactie en kenmerken van een effectieve gespreksaanpak. Deelnemers kunnen diverse videobeelden van bekende personen analyseren; ook wordt een “live” analyse gemaakt van een enkele deelnemer die dat wenst.
21.  Werk en overgang. Wat iedere dokter zou moeten weten
Dr. Henk Oosterhof, gynaecoloog, Nij Smellinghe ziekenhuis, Drachten
Toelichting: De arbeidsparticipatie van vrouwen is de laatste 20 jaar fors toegenomen. Verzuim bij vrouwen boven de 50 is hoger dan bij mannelijke leeftijdgenoten. De overgang lijkt hier een belangrijke rol in te spelen. Wat hoor je als bedrijfsarts hierover te weten en wat kun je er aan doen?
22.  Positie en betekenis van de second opinion voor bedrijfsartsen
Han Hullen, bedrijfs- en verzekeringsarts, stafarts Landelijk Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO), Hullen Advies, Wapenveld en Pim Berkhout, bedrijfsarts en Gerechtelijk Deskundige en deelnemer aan de pool LPBSO, De Arbodienst, Wormer
Toelichting: Er is nu een jaar ervaring met de uitvoering van second opinions. In de workshop worden de eerste voorlopige ervaringen en resultaten daarvan besproken. Op basis hiervan kan de discussie over de meerwaarde en optimale inzet van de second opinion worden gevoerd. Aandachtspunt daarbij is ook wat de waarde van een second opinion kan zijn voor de aanvragende eerste bedrijfsarts.
23.  Mediation Technieken voor de bedrijfsarts
Robbert Hogenelst, MfN-registermediator, rechtbankmediator mediationdocent en mediationexaminator, All about people, Gouda, Sandra Dekker, MfN-registermediator, Rechtbank mediator te Rotterdam en Instituut-assessor bij Intop, Hilversum, partner en docent bij Dé Mediatoropleiders en Linda Rijkuiter (eerste ronde), bedrijfsarts, Rijkuiter Consultancy, Reeuwijk
Toelichting: In deze workshop van De Mediator Opleiders leert u het proces en de fasering van mediation bij arbeidsconflicten. We behandelen de conflictdiagnose middels de escalatie ladder van Glasl uit de arbeidsconflicten richtlijn en we nemen u mee in de gesprekstechnieken, interventiemogelijkheden en vraagtechnieken die de mediator gebruikt. Deze technieken zijn ook zeer goed toepasbaar in uw praktijk. We geven u handvatten voor het omgaan met de specifieke emoties die een rol spelen in arbeidsconflicten. We gebruiken hiervoor het gedachtegoed van Kenneth Cloke. U krijgt inzicht in onderhandeltheorie van Harvard met principes als BATNA, BAZO en ZOPA en de specifieke rol van de mediator bij onderhandelingen. We gebruiken voor deze workshop voorbeelden uit onze mediation praktijk.
24.  Raakvlakken en verschillen tussen de Medische milieukunde en de bedrijfsgeneeskunde
Henk Jans, arts MG, medische milieukunde, voorzitter NVMM, Jans Consultancy GM, Nijmegen
Toelichting: Internationaal worden Medische Milieukunde,/Environmental Medicine en bedrijfsgeneeskunde/ Occupational Medicine vaak in één adem genoemd. Gek genoeg is in Nederland de Medische Milieukunde een onderdeel van de Community Medicine. In de bijdrage zal ingegaan worden wat de basisuitgangspunten zijn van de medische milieukunde en wat het werkveld is van de arts op dit gebied. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal aangegeven worden waar de raakvlakken en verschillen liggen tussen de medische milieukunde en bedrijfsgeneeskunde en waarin de twee disciplines elkaar zeker kunnen aanvullen. In de wijze van werken is er veel overlap tussen de arbozorg en de medische milieukunde. Denk hierbij aan het in beeld brengen van de blootstelling, het beoordelen van de risico’s en het duiden van de risico’s in termen van effecten en ziekten. Bij het bepalen van de totale risico’s van een bepaalde blootstelling van een persoon aan een stof(fen) zijn we steeds meer geïnteresseerd in de integrale bloostelling van deze stoffen vanuit zowel arbeid als milieu. Uiteindelijk blijkt dan het onderscheid arbitrair te zijn, omdat dan beiden disciplines elkaar nodig hebben.
 
25.  Proeftuin arbeidsgerelateerde zorg
Bart Dollekens, bedrijfsarts en instituutsopleider, SGBO, Radboudumc, Nijmegen en Kees de Kock, huisarts-onderzoeker, Huisartsenpraktijk de Bie en de Kock, Deurne
Toelichting: Arbeidsgerelateerde zorg in de eerste lijn Veel mensen kampen met gezondheidsklachten die verband houden met hun werk. De eerste plek waar zij hulp zoeken voor hun klachten is vrijwel altijd de eerste lijn, met name de huisartsenpraktijk of het gezondheidscentrum. Dit is voor de meeste werkenden een meer vertrouwde plek dan de bedrijfsgezondheidszorg. Medewerkers binnen de eerste lijn blijken echter onvoldoende toegerust om aandacht aan de werksituatie te besteden. TNO, Thermion, RadboudUMC en AWVN startten daarom in 2018 met een project om een nieuwe aanpak voor arbeidsgerelateerde zorg te ontwikkelen en te evalueren. De doelgroep bestaat nu nog uit werkenden maar zal later worden uitgebreid naar werkzoekenden. Er zijn drie interventie-elementen: 1) vroeg-signalering van werk-gerelateerde gezondheidsklachten; 2) behandeling aan de hand van NHG-standaarden; 3) inzet van een adviseur Arbeid & Gezondheid die werkenden en professionals adviseert en afstemt met bedrijfsgezondheidszorg of werkgever. Wij zullen de eerste ervaringen presenteren.
26.  Bedrijfsarts in Europa: de wereld voorbij Papendal
Piet Kroon, bedrijfsarts, IKA Ned, Hilversum en voorzitter Commissie Internationale Betrekkingen NVAB (CIB), Dick Spreeuwers, bedrijfsarts, IKA Ned, Hilversum en lid CIB, en Brinio Veldhuijzen van Zanten, bedrijfsarts, KLM Health Services, Luchthaven Schiphol en lid CIB
Toelichting: Er is in heel Europa bedrijfsgezondheidszorg en in elk Europees land vind je collega bedrijfsartsen. Maar weet jij waar die mee bezig zijn? Ook met verzuim en reïntegratie? Of houden ze zich bezig met beroepsziekten? En hoe zit het daar met de instroom? En de opleiding? En: hoe ga je als bedrijfsarts voor een internationaal bedrijf om met de verschillende regels en culturen? Deze workshop geeft je een inkijkje in de wereld voorbij onze grenzen. En discussieer mee over het buitenland beleid van de NVAB. Ben je zelf (deels) actief in het buitenland of heb je veel interesse in bedrijfsgezondheidszorg in Europa? Dan ben je extra welkom.
 
27.  Millennials en hun werk (géén presentatie beschikbaar)
Thijs Launspach MSc, psycholoog, Haarlem en Wendel Slingerland, bedrijfsarts-adviseur, 12Support, Amersfoort
Toelichting: Interview van specialist op dit gebied Thijs Launspach.
(foto Hermance van Dijk)
28.  Een echt andere benadering van kanker en burnout 
Antoine A-Tjak, zorg-ontwerper, innovatie regisseur, ViZiR, Alkmaar
Toelichting: In deze interactieve workshop willen we u laten ondervinden hoe een systematisch gesprek, gericht op zelfreflectie leidt tot andere inzichten en handvatten voor een persoonlijke herstel- of preventie-aanpak. Het gesprek ondersteunt zelfinzicht, het ontwikkelen van een eigen vise van de cliënt op herstel, het ontdekken van eigen kracht en oplossingen en het duidelijk maken van benodigde ondersteuning. In het gesprek kijken we naar het leven en gezondheid als een systeem en laten u spelen met praktische oplossingen. Hiermee geeft u op een hands-on manier invulling aan het begrip Positieve Gezondheid. De workshop illustreert hoe verbreding van uw blik op gezondheid de bestanddelen blootlegt voor een individueel zorgplan met aandacht voor niet-medische interventies en een effectieve volgorde. 
14.50 Tweede ronde parallelsessies 16 t/m 28  
15.55 Pauze en informatiemarkt  
16.25 Zorg als sociale kwestie; medische klachten als uitkomst van maatschappelijke ongelijkheid. Waar ligt de sleutel tot verandering?
Prof. dr. Jet Bussemaker, hoogleraar, Leids Universitair Medisch Centrum. Governance and Global Affairs, Den Haag
Toelichting: Professor Bussemaker gaat in op verschillen in ziekte en gezondheid tussen diverse bevolkingsgroepen en aangeven hoe we beter in kaart kunnen brengen waar deze verschillen door ontstaan, en belangrijker misschien nog , te kijken waar er mogelijkheden tot verandering zitten. Medische klachten, ziekte een beperkingen worden daarin niet als persoonlijk probleem opgevat, maar als maatschappelijk probleem. Dat heeft consequenties voor de arts-patiënt relatie, maar ook voor de relatie tussen professionals onderling, en de systemen waardoor zij aangestuurd worden. Waar liggen mogelijkheden voor veranderingen, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat goede voorbeelden opgeschaald worden?
17.05 Afsluiting BG-dagen
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter
Gertjan Beens, bedrijfsarts, voorzitter NVAB
17.15 Afmelden bij congresbalie
Borrel tot 18.00 uur