Programma 23 mei 2019

    Download het programma in pdf

naar programma dag 2 (vrijdag 24 mei)

08.00 

Ontvangst

Registreren bij de congresbalie

09.30  Opening
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter
09.40 Toelichting op het thema van de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2019
Jan Willem Peeters, bedrijfsarts, voorzitter CNN
 
09.50
Gertjan Beens, bedrijfsarts, voorzitter NVAB
Toelichting: Een korte beschouwing vanuit het thema over actuele ontwikkelingen in en rond ons vak en onze vereniging. Wat houdt leiderschap in vanuit professioneel perspectief? Wat betekent dat voor de positionering van de individuele bedrijfsarts? En van diens beroepsvereniging?.
10.00 Zorg op de plek waar je bent
Lea Bouwmeester, senior adviseur zorg innovatie/digitale inclusie, ECP|platform voor
de informatie samenleving
Toelichting: Hoe verandert digitalisering de zorg? Welke andere kennis, vaardigden en attitude zijn nodig in een digitaal tijdperk? 
Hoe kan het? Betere zorg, minder personeel, de dokter in je broekzak en langer gezond.
10.35 Flitspresentaties door een aantal onderzoekers met aansluitend bezoek  aan posters over wetenschappelijk onderzoek
Onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten

De abstracts, die de basis vormen voor de posterpresentaties, zijn gebundeld in het Book of Abstracts.

 
10.50
 
Pauze en informatiemarkt  
11.20 Medisch leiderschap van de bedrijfsarts
Dr. Kees van Vliet, bedrijfsarts, directeur NVAB
Toelichting: Medisch leiderschap is onderdeel van het competentieprofiel van de bedrijfsarts. De betekenis van dit begrip voor het handelen van de bedrijfsarts en de NVAB wordt nader verkend.
11.55 Kortjakje en de bedrijfsarts: over niet-medische gesprekken en arbeidsparticipatie
Dr. Evelien Brouwers, senior onderzoeker, Tilburg University, department Tranzo,Tilburg
Toelichting: Zowel mensen met ernstige als met lichtere psychische problemen hebben meer moeite met het vinden en behouden van betaald werk dan anderen. Gezien de hoge prevalentie van psychische problemen vormt dit een publiek gezondheidsprobleem waar iets aan gedaan moet worden. Een tot op heden relatief onderbelicht onderwerp dat mogelijk een bijdrage kan leveren hierin is sociale cognitie: hoe mensen denken over anderen en zichzelf in de werkomgeving. In deze bijdrage wordt uiteengezet hoe sociale cognities belemmerend kunnen zijn voor werkhervatting en succesvolle arbeidsparticipatie. In de bijdrage wordt o.a. ingegaan op de Capability Benadering, op de belemmering die stigma vormt voor arbeid, en op wat de bedrijfsarts hiermee kan doen om arbeidsparticipatie te bevorderen.
12.30 Uitreiking van de Burgerpenning
Dr. Peter Flach, bedrijfsarts, Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter Toekenning van de Burgerpenning/Zielhuispenning NVAB
Toelichting: De Burgerpenning wordt toegekend aan het beste proefschrift op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de voorgaande twee jaar.
12.45  Flitspresentaties door een aantal onderzoekers met aansluitend bezoek  aan posters over wetenschappelijk onderzoek
Onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten

De abstracts, die de basis vormen voor de posterpresentaties, zijn gebundeld in het Book of Abstracts.

 
13.00 Afsluiting ochtend
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter
13.05 Lunch en informatiemarkt  
MIDDAGPROGRAMMA
14.05 Eerste ronde parallelsessies 1 t/m 13a (waarbij de sessie 1 doorloopt in de tweede ronde)  
1.  Visitatie: stimulans voor professionele ontwikkeling
Drs. Dorit Lademacher, bedrijfsarts, Mensely, Utrecht en voorzitter Commissie Visitatie Bedrijfsartsen en drs. Jacqueline Gerritsen, projectleider Visitatie en Opleiding & onderwijs, NVAB, Utrecht
Toelichting: In Visitatie 2.0 ligt het accent op Visitatie als educatief model, waarbij reflectie op het eigen beroepsmatig handelen centraal staat. Door te reflecteren op eigen ervaringen en competenties wordt een persoonlijke ontwikkelingscyclus in gang gezet. Deze workshop ondersteunt de deelnemers bij het ontwikkelen van hun reflectievaardigheden, met veel ruimte voor praktische oefening.
    2.      Team-Based Learning – de bedrijfsarts ‘biet m in de rugge’
Dr. Paul Kuijer, Bewegingsspecialist werk, Amsterdam UMC - locatie AMC, Coronel Instituut voor Arbeid & Gezondheid, Amsterdam
Toelichting: 'Je bent coassistent bij een huisartsenpraktijk in Deventer. Op je ochtendspreekuur komt Timo, een 42-jarige barman met een drukke kroeg in de Walstraat. Bij het in elkaar zetten van het kinderbedje voor z’n aanstaande eerste kind is het in z’n rug geschoten. Hij kan ‘geen kant meer op’. Vanmiddag wil hij gewoon weer aan het werk, kun jij dat niet even voor hem regelen?’
Zo begint de nieuwe Team-Based Learning voor de eerstejaarsstudenten Geneeskunde bij het Amsterdam UMC, locatie AMC, gegeven door de afdelingen huisartsgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. De 2e herziene NHG-standaard uit 2017 voor aspecifieke lagerugpijn is het belangrijkste studiedocument.

Ook je kennis bijspijkeren over wie wat wanneer doet bij de behandeling van lage rugklachten gericht op blijven werken en ervaren hoe Team-Based Learning gaat?

3.   Het ‘evidence based’ PPEP4ALL zelfmanagement programma, een WIN-WIN-WIN situatie!
Dr. Noëlle Kamminga, PhD Neurologie & GZ-psycholoog, Maastricht UMC+, Maastricht en Linda Rijkuiter, bedrijfsarts, Rijkuiter Consultancy, Reeuwijk
Toelichting: PPEP4ALL staat voor Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten. Wanneer een werknemer met een (chronische) ziekte of met mantelzorgtaken dreigt uit te vallen (preventie) of uitvalt is het zaak om het PPEP4ALL in te zetten. Met PPEP4ALL kunt u als bedrijfsarts bij de werkgever en werknemer zowel de kennis als bewustwording over chronische ziekten vergroten. Hierdoor ontstaat een betere dialoog en wederzijds begrip op de werkvloer. PPEP4ALL biedt de mogelijkheid om preventie te verankeren op de werkvloer. Deze preventieve maatregelen voorkomen dat chronische ziekten of overbelasting door mantelzorgtaken, leiden tot belemmeringen en uitval. Daarnaast bevordert PPEP4ALL duurzame gezondheidsbevordering en een gezonde levensstijl welke een positieve impact op ieders werkvermogen hebben. PPEP4ALL bevordert instroom en re-integratie en bespaart. Deze workshop toont de inhoud van PPEP4ALL (E-health toepassing) en bediscussieert met u de meerwaarde voor u als bedrijfsarts; de werknemer en de werkgever! Kortom een WIN-WIN- WIN situatie.
4.   De herziene richtlijn ischemische hartziekten
Jaap van Dijk, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige cardiologie
Toelichting: De NVAB richtlijn “Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten” uit 2006 wordt in 2019 herzien. Naast ontwikkelingen in de cardiologie, nieuwe studies naar werkgebonden risicofactoren (bijv. nachtdienst) en effecten van diverse interventies op werkhervatting was er behoefte om de richtlijn aan te passen aan de dagelijkse praktijk van de bedrijfsarts. De nieuwe richtlijn is tot stand gekomen middels een samenwerking van de NVAB en de NHG. De werkgroep bestond uit praktiserende bedrijfsartsen, een cardioloog, een klinisch arbeidsgeneeskundige cardiologie en huisartsen van de NHG voor de methodologische ondersteuning.
5.  E-health in de GGZ, wat kan ik daar als bedrijfsarts mee?
Ir. Odile Smeets, senior projectmanager e-Health, Publieke Geestelijke Gezondheid, Trimbos-instituut, Utrecht 
Toelichting: E-health in de GGZ kent een 20-jaar lange traditie van ontwikkeling van aanbod, onderzoek en implementatie. In 2017 wordt door bijna alle praktijkondersteuners GGZ in de huisartsenpraktijk e-mental health ingezet bij een deel van hun patiënten.
Psychische klachten op het werk komen veel voor. De grootste redenen voor langdurig psychisch verzuim zijn angst, depressie en burn-out. De drie meest voorkomende klachten zijn slecht slapen, piekeren en teveel stress. In de afgelopen jaren is er veel nieuw e-mental health aanbod ontwikkeld: gericht op klachten, toegankelijk via de mobiele telefoon, met nieuwe technologieën zoals Virtual Reality en sensortechnology. Daarnaast is de blended vorm van aanbieden geïntroduceerd: thuis online zelfhulpprogramma’s volgen met begeleiding door een professional.
Maar kan de bedrijfsarts hier nou iets mee? En zo ja wat? In deze sessie wordt u op de hoogte gebracht van de state of the art rondom e-mental health, en maakt u kennis (hou u smartphone bij de hand) met een aantal online tools voor de bedrijfsarts die u direct in de praktijk aan uw patiënten kunt aanbieden.
6.  AIOS in the lead: wat betekent dat voor praktijkopleiders?
Dr. Joost van der Gulden, bedrijfsarts en hoofd SGBO, Frank Moret, bedrijfsarts en praktijkopleider en Monica Stigter, adviseur leren en ontwikkelen, allen SGBO, Radboudumc, Nijmegen
Toelichting: Een van de ambities in het Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsgeneeskunde is om aios meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen opleiding: ‘aios in the lead’. Maar wat als dat te hoog gegrepen blijkt? En hoeveel ruimte is er voor eigen keuzes binnen het cursorisch onderwijs en gezien de hoge werkdruk? We bespreken het spanningsveld tussen droom en werkelijkheid. Waar loop je als praktijkopleider tegenaan? Wat kan de oplossing zijn?
 
7.  Een kans voor meer samenwerking: maak kennis met Zorgdomein! 
Marlo van den Kieboom, bedrijfsarts en projectleider NVAB, Utrecht en Sandra van Oostrom , public health researcher, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven
Toelichting: Afstemming met artsen in de curatieve zorg kan cruciaal zijn om een werkende met gezondheidsproblemen eenduidig te adviseren en te behandelen. Om vindbaar te zijn voor oa huisartsen en zelf eenvoudig contact te leggen met curatieve artsen, kunnen bedrijfsartsen zich nu registreren voor de applicatie Patiëntoverleg binnen Zorgdomein. Deze interactieve workshop geeft inzicht in de meerwaarde van registratie, u ontvangt praktische tips voor uw aanmelding en het gebruik van de applicatie, en u wordt geïnformeerd over de resultaten en ervaringen van een regionale pilot.
8.  Geldzorgen en werk
Clairette van der Lans, projectleider Financieel gezonde werknemers bij Wijzer in Geldzaken, Ministerie van Financiën, Den Haag
Toelichting: In deze workshop bespreken we hoe u medewerkers met geldzorgen / schulden kunt herkennen, hoe u dit bespreekbaar kunt maken en waarheen u mensen kunt doorsturen voor hulp. Een tijdige aanpak van geldzorgen leidt tot minder stress en ziekteverzuim en tot meer concentratie en productiviteit. Naast Wijzer in geldzaken zal Post NL vertellen over hun aanpak en over de link tussen geldzorgen en ziekteverzuim. Ook wordt in de workshop aandacht besteed aan diverse gebeurtenissen die geldzorgen kunnen veroorzaken (zoals scheiding, ziekte, ontslag etc) en hoe u medewerkers daarbij kunt ondersteunen.
9.  Beroepsziekten: wat kun je als bedrijfsarts zelf doen?
Remko Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht
Toelichting: Beroepsziekten zijn in Nederland nog altijd actueel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit incidenten met chroom-6 waar een vergeten risico leidt tot een cluster van zieke werknemers. Maar het blijkt ook uit de vele patiënten die jaarlijks langskomen bij gespecialiseerde klinieken als het NKAL. Werknemers met een beroepsziekte hebben vaak een kwetsbare positie. Belangrijk is om een ziekte zo snel mogelijk te identificeren en de werknemer te ondersteunen. Ondersteuning kan zowel medisch als op gebied van preventie. Samenwerking tussen medisch specialist, bedrijfsarts en arbeidshygiënist is daarbij essentieel. In deze workshop wordt enerzijds beschouwend ingegaan op beroepsziekten in Nederland in het algemeen, maar vooral ook ingezoomd wat de bedrijfsarts zelf kan doen aan de hand van voorbeelden uit de NKAL praktijk. De focus zal daarbij liggen op de samenwerking tussen bedrijfsarts en arbeidshygiëne.
10.  Uitkomsten meting in handzorg
Reinier Feitz, plastisch chirurg, Xpert Clinic, Zeist
Toelichting: Handzorg betekent de zorg voor alle handproblemen. Aan de hand van wetenschappelijke resultaten wordt inzichtelijk gemaakt dat een integrale benadering en omgeving met handtherapeuten, revalidatieartsen en handchirurgen betere uitkomsten geeft. Een netwerk omgeving volgens Value Based Healthcare principes zorgt voor een snelle werkhervatting. Presentatie van eigen meetgegevens over uitkomsten in handzorg.
11.  Tinnitus en cognitieve klachten: ongemak of ook een beperking?
Jan Verhoeven, psycholoog, fysiotherapeut, manueel therapeut en directeur, Condite, Enschede. Condite is hoofdsponsor BG-dagen 2019
Toelichting: Tussen de 1,3 tot 2 miljoen mensen in Nederland hebben tinnitus. In veruit de meeste gevallen is daarbij sprake van subjectieve tinnitus, waarbij de ernst van het probleem moeilijk is te kwantificeren. Niet alleen de ziektelast, maar ook de aan tinnitus geassocieerde belemmeringen zijn gebaseerd op zelfrapportage. Sommigen melden zeer ernstige klachten en beperkingen als gevolg van tinnitus, maar veruit de meeste mensen met deze sensaties zoeken geen medische hulp en functioneren normaal. De visie dat bij tinnitus de hinder en gevolgen niet worden bepaald door de gemeten intensiteit van dit fantoomgeluid, maar wel door emotionele en cognitieve factoren, wordt breed gedeeld. Cognitieve klachten bepalen bij tinnitus veelal de beperkingen in functioneren. Tinnitus en verstoorde aandachtsprocessen versterken elkaar daarbij wederzijds. Inzicht (bieden) in deze interactie dringt de gevolgen van tinnitus fors terug. De bedrijfsarts kan daar een belangrijke rol in vervullen.
12a.  Werken in taakdelegatie: Praktijksituaties en (mogelijke) oplossingen (eerste ronde)
Mr. Pascal Willems, advocaat, WVO-advocaten, Loenen
Toelichting: Steeds meer bedrijfsartsen werken op basis van taakdelegatie samen bij de uitvoering van de verzuimbegeleiding. De manier waarop taakdelegatie in de praktijk wordt ingericht en uitgevoerd wisselt echter sterk. In lang niet alle gevallen wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving waardoor bedrijfsartsen risico's lopen. Vanwege de mogelijke risico's zijn er ook bedrijfsartsen die terughoudend staan tegenover het werken door middel van taakdelegatie. Tijdens deze workshop gaat Pascal Willems in op een aantal veel voorkomende manieren waarop taakdelegatie in de praktijk wordt ingericht en legt hij u uit waar u als bedrijfsarts op moet letten. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.
 
12b.  Bedrijfsarts en privacy: Praktijksituaties en (mogelijke) oplossingen (tweede ronde)
Mr. Pascal Willems, advocaatWVO-advocaten, Loenen
Toelichting: Hoewel de AVG inmiddels bijna een jaar van kracht is, worstelen veel bedrijfsartsen nog dagelijks met de aangescherpte privacyregelgeving. Wat mag je als bedrijfsarts nu wel en niet communiceren? En hoe verhouden de regels uit de AVG zich met het medisch beroepsgeheim en de tuchtrechtspraak? Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden en praktijksituaties praat Pascal Willems u bij over de laatste stand van zaken rondom privacy in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsarts.
13a.  "Je moet schieten, anders kun je niet scoren" - J.Cruijff (eerste ronde: alléén voor AIOS)
Lianne Schouten, Janine Goumans, Rick van Steenkiste  en Manuele de Klaver, allen AIOS Bedrijfsgeneeskunde, ‘De Jonge Bedrijfsarts’, onderdeel van LOSGIO,
 's-Hertogenbosch i.s.m. Remi Severeijns en Jacques van der Vliet namens ‘de Bedrijfsarts herontdekt
Toelichting: Door de vernieuwde Arbowet is sinds juli 2017 het speelveld van de bedrijfsarts verruimd. Dit biedt ons toenemende mogelijkheden en uitdagingen om uit de spreekkamer te komen en meer preventieve activiteiten te ontplooien. Om als bedrijfsarts in opleiding aan de bal te komen en te kunnen schieten, moet je leren je kenbaar te kunnen maken als actieve speler. Tijdens deze workshop gaan we brainstormen op welke doelen jij wilt schieten. Na afloop van deze workshop heb je inspiratie opgedaan om jouw eigen speelveld te creëren en weet je welke bal je morgen het beste kan spelen.
 
13b.  Goede leiding maakt verzuimbegeleiding overbodig (tweede ronde)
Willem Jan Steen, medisch directeur, ArgoAdvies, Nieuwegein. Onderdeel van ParaDIGMA groep: subsponsor BG-dagen 2019
Toelichting: Er zijn maar weinig bedrijven met een "gezonde" bedrijfscultuur waar de kwaliteit van het leidinggeven hoog is die een verzuim hebben boven de 2%. Als we inzoomen op die 2% dan zien we verzuimsituaties waarbij hooguit een enkele wettelijk verplichte medische beoordeling nodig is, maar waarbij daadwerkelijke verzuimbegeleiding door een externe partij vaker contraproductief dan productief is. Dagelijks wordt de bedrijfsarts geconfronteerd met situaties waarbij uiteindelijk niet de onderliggende ziekte tot verzuim heeft geleid maar spanningen in de hiërarchische of intercollegiale verhoudingen. Analyse van stagnerende re-integratie brengt meestal een ongezonde werksituatie aan het licht. Terugkeer daarin is dan de straf voor herstel. Een bedrijfsarts die vervolgens uitlegt dat hervatten "gezond" is, verliest snel zijn geloofwaardigheid. Daar waar verzuimbegeleiding zinvol is, dient deze zich uit te strekken naar het systeem op de werkvloer en zich niet alleen te richten op de klachten en coping van de werknemer.
15.10 Tweede ronde parallelsessies 2 t/m 13b  
16.15 Pauze en informatiemarkt  
16.45 Werk en de overgang (presentatie is niet beschikbaar)
Dr. Manon Kerkhof, (uro-) gynaecoloog, Curilion Vrouwenkliniek, Haarlem
Toelichting: Nederland telt ruim een miljoen werkende vrouwen in de overgang. Deze fysiologische verandering veroorzaakt bij tachtig procent van de vrouwen klachten op zowel fysiek als mentaal gebied en heeft veel invloed op de belastbaarheid van de werkende vrouw. Vaak worden vrouwen gediagnostiseerd met overbelasting, burn-out of depressie terwijl de overgang ten grondslag ligt aan de verminderde draagkracht. Deze voordracht geeft u een overzicht van de biologie van de overgang, de behandelingsopties en handvatten voor de mogelijke aanpassingen op het werk. Door (h)erkenning en juiste benadering kan uitval in deze veeleisende levensfase namelijk worden voorkomen.
17.20 Afsluiting
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter
17.30 Afmelden bij congresbalie
Borrel tot 18.30 uur
 
FEESTAVOND  
18.30 Vertrek per touringcar of eigen vervoer naar Kasteel Doorwerth
19.00 Rondleiding over het landgoed onder leiding van gidsen
19.45 Muzikale ontvangst met aansluitend diner  
23.30 Einde feestavond, terugrit naar Papendal