Toetsboek voor opleiding bedrijfsgeneeskunde in ontwikkeling

19 april 2018

In maart 2018 startten de eerste twee opleidingsgroepen die worden opgeleid volgens het nieuwe landelijke opleidingsplan bedrijfsgeneeskunde (LOP). In de nieuwe opzet ligt het zwaartepunt van de opleiding in de praktijk. Cursorisch onderwijs ondersteunt het praktijkleren door handvatten (theorie, modellen) en diepgang voor het praktijkleren te bieden. 

Toetsboek thema 1 gereed

In een competentiegerichte opleiding wisselen leren, toetsing en beoordeling elkaar voortdurend af, zodat de aiossen gericht de volgende stap kunnen zetten in hun leerproces. Praktijkopleiders en aiossen gaven de laatste jaren geregeld aan behoefte te hebben aan duidelijker criteria voor toetsing en beoordeling van de praktijkscholing. Ook was er de wens om de eenduidigheid in de beoordeling te verbeteren. Daarom ontwikkelt de NVAB in samenwerking met opleidingsinstituten, praktijkopleider en aios een toetsboek. De toetscriteria voor de praktijkopleiding worden daarin helder gedefinieerd. 

De tweede versie van het toetsboek is nu beschikbaar. Hierin vindt u de toetsen voor thema 1 van het LOP, ‘De werkende’ en een deel van het toetsmateriaal voor thema 2, ‘De werkomgeving/ branche’ en thema 3, ‘De maatschappij’.

Eind 2018 zal het volledige toetsboek op de website worden geplaatst.

Deel uw ervaringen

Het is de bedoeling dat het ontwikkelde toetsmateriaal een goede ondersteuning biedt aan aiossen en praktijkopleiders. Het toetsboek blijft in ontwikkeling. Op basis van ervaringen uit de praktijk wordt het in de komende jaren waar nodig aangevuld en bijgesteld. Uw feedback is daarvoor van essentieel belang. 

Download het actuele toetsboek

Wilt u uw eerste ervaringen delen? Stuur dan een e-mail naar Jacqueline Gerritsen, projectleider visitatie. 

Lees ook: