Rol bedrijfsarts bij beroepsziekten

01 november 2015

Tijdens de uitzending ‘Ziek door mijn werk’ van het TV programma ‘De Monitor’ op 1 november 2015 heeft de NVAB aangegeven dat bedrijfsartsen meer moeten doen aan het diagnosticeren, behandelen en de preventie van beroepsziekten. Het is een professionele taak en een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts die is opgenomen in de tien kernwaarden van de NVAB. De NVAB stimuleert bedrijfsartsen beroepsziekten op te sporen en te melden en maakt zich hard om de randvoorwaarden hiervoor te verbeteren en te borgen.

Het aantal meldende bedrijfsartsen is in 2014 met 50% gestegen en daardoor het aantal meldingen van beroepsziekten met 30%. Ook door de individuele kwaliteitsvisitatie en nascholing van bedrijfsartsen draagt de NVAB bij aan meer aandacht voor en kennis over beroepsziekten.

Om de randvoorwaarden te verbeteren geeft de NVAB stelselmatig aan dat de bedrijfsarts ongehinderd toegang moet hebben tot de werkplek en dat er voor werkenden een vrij toegankelijk arbeidsomstandighedenspreekuur moet zijn, ook als er nog geen sprake is van ziekte. Daarnaast roept de NVAB op om werk te maken van een levenslang bedrijfsgeneeskundig dossier waardoor de blootstellingsgegevens bekend en toegankelijk blijven. Verder moet er binnen de contracten ruimte zijn voor het uitvoeren van preventieve taken. Het vaststellen van een wettelijk minimumcontract, zoals minister Asscher heeft voorgesteld, zal hiervoor een ondergrens vormen. De NVAB juicht in dit kader ook de ingevoerde integriteitsverklaring van arbodiensten toe. Bedrijfsartsen die menen dat er onvoldoende ruimte is om hun professionaliteit in te vullen, kunnen zich hierop beroepen.

Het herkennen, opsporen, aanpakken en waar mogelijk voorkómen van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen is een belangrijk element in goede arbeidsgerelateerde zorg. Onvoldoende aandacht voor beroepsziekten is een gemiste kans en draagt niet bij aan de belangen van werknemers, werkgevers en de beroepsgroep van bedrijfsartsen.

De NVAB vindt dat de verantwoordelijkheid voor het melden van beroepsziekten bij de werkgever moet liggen (zoals bijvoorbeeld ook bij arbeidsongevallen het geval is), waarbij de bedrijfsarts het medisch inhoudelijk deel van de melding blijft verzorgen. Daarbij steunen wij bedrijfsartsen door het begrenzen van het speelveld met kernwaarden, professionele richtlijnen en andere instrumenten voor de kwaliteit van het handelen van de bedrijfsarts.

Zie ook