NVAB standpunt registratie COVID-19 vaccinatie door werkgevers

22 november 2021

Standpunt
Vastgesteld door het NVAB-bestuur op 22 november 2021

De NVAB vindt het onwenselijk als werkgevers de COVID-19 vaccinatiestatus van medewerkers gaan vastleggen. Het is, gelet op de grote inbreuk die het zou maken op de persoonlijke levenssfeer, niet proportioneel omdat gevaccineerde zorgmedewerkers toch nog besmettelijk kunnen zijn, zodat er ook beschermende maatregelen moeten worden getroffen.

Toelichting
De KNMG heeft op 1 april 2021 reeds gepubliceerd dat een werkgever niet mag registreren welke zorgmedewerkers zijn gevaccineerd: COVID-19-vaccinatie FAQ | KNMG.

“Op grond van de huidige wetgeving is er geen juridische basis voor werkgevers om gegevens over coronavaccinaties van zorgmedewerkers, of andere medewerkers vast te leggen. Om persoonsgegevens over iemands gezondheid te mogen verwerken, moet een werkgever volgens de AVG een wettelijke uitzonderingsgrond hebben. De toestemming van de werknemer is geen geldige optie, omdat iemand zich door de arbeidsrelatie niet vrij genoeg kan voelen om nee te zeggen. Ook de uitzonderingsgrond in geval van een ‘vitaal belang’ is niet aannemelijk, omdat er geen sprake lijkt te zijn van een acute dringende medische noodzaak.”

In zijn Kamerbrief COVID-19 van 14 september kondigde minister De Jonge aan dat hij op korte termijn wil verkennen of het mogelijk gemaakt kan worden dat werkgevers de vaccinatiestatus van individuele medewerkers kunnen registreren. Dat is nu niet mogelijk op grond van de AVG. De minister kondigde ook aan dat hij daartoe in nader overleg zal treden met de (vertegenwoordigers van) organisaties van werkgevers en werknemers in de zorg.[1]

Tevens vermeldde de minister daarbij dat deze verkenning plaatsvindt in samenhang met de brede maatschappelijke discussie over het gebruik van Coronatoegangsbewijzen – wat ook om ruimte voor registratie vraagt - en de mogelijkheid om deze ook voor de zorg en andere werksituaties toe te passen. Omdat in de huidige Tijdelijke wet Coronatoegangsbewijzen werknemers worden uitgezonderd, verkent het kabinet of deze uitzondering kan vervallen en onder welke voorwaarden.

Vooruitlopend op die eventuele (wets)aanpassing die dat mogelijk moet maken, heeft het NVAB-bestuur zich gebogen over de vraag of en onder welke voorwaarden een werkgever de vaccinatiestatus van medewerkers mag registreren. Het bestuur heeft zich daarbij laten adviseren door de NVAB-commissies CBE en CWR.[2]

Het NVAB-bestuur is van mening dat dit afhankelijk is van de antwoorden op de volgende vragen:
Heeft vaccinatie van (zorg)personeel grote meerwaarde en zo ja, wat is het doel van een vaccinatieregistratie precies? Dit zijn in de kern medisch-wetenschappelijke vragen. Welke mate van effectiviteit van de vaccins (tegen de vigerende Delta-variant) is er nodig is om de inbreuk op grondrechten die met een vaccinatieregistratie gepaard gaat, te kunnen rechtvaardigen? De beginselen van subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid die bij iedere inbreuk op een grondrecht gelden, vergen dat daarover duidelijkheid bestaat en dat andere alternatieven, zoals de inzet van een extra voorlichtingscampagne gericht op (zorg)personeel en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, onvoldoende zijn.

Er moeten kortom overtuigende redenen/argumenten zijn om over te gaan tot een vaccinatieregistratie van (zorg)personeel. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de vaccinatiestatus van de patiënten/cliënten: hoe dwingend noodzakelijk is de vaccinatie/registratie van (zorg)personeel als alle cliënten zijn gevaccineerd? En ook of en hoe de verspreiding van het virus door anderen wordt voorkomen, zoals door bezoekers, familieleden, schoonmakers, etc.

De NVAB is van mening dat die overtuigende redenen/argumenten er momenteel niet zijn.


[1] Kamerbrief met stand van zaken COVID-19 (september 2021) | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl, pag. 28.
[2] NVAB-commissies: CBE- Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek, CWR- Commissie Wet- en Regelgeving


Lees meer