FAQ: privacy (voor werknemers)

3 vragen en antwoorden
Gerelateerd: Beroepsgeheim

 

Over deze FAQ

Onze FAQ beantwoordt veelgestelde vragen die ons via onze leden bereiken. Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen biedt de NVAB werknemers geen helpdesk per mail of telefoon. Om dezelfde reden kunnen we niet ingaan op specifieke casuïstiek. Waar mogelijk vertellen we u wel graag waar u meer informatie kunt vinden.

1. Mag mijn werkgever volgens de privacyregels vragen wat voor werk ik bij ziekte wel en niet kan doen?

Als u zich ziek heeft gemeld maar de bedrijfsarts nog geen advies heeft uitgebracht, mag uw werkgever geen medische gegevens van u registreren. Ook mag hij u in deze situatie niet vragen wat u wel en niet kunt doen ("functionele mogelijkheden en beperkingen"), omdat hij hieruit mogelijk alsnog informatie over uw gezondheid kan herleiden. De instantie die hier toezicht op houdt is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens de AP mag alleen de bedrijfsarts medische informatie over u verzamelen en registreren.

Zolang het initiatief van u uitgaat en uw werkgever u op geen enkele manier onder druk zet om dit te doen, mag hij wel met u praten over concrete (deel)taken en (deel)functies die u nog wél kunt verrichten. Op die manier kunnen u en uw werkgever ook zonder tussenkomst van de bedrijfsarts in gesprek gaan over re-integratie. De NVAB is er samen met enkele andere partijen voorstander van dat werknemers dit gesprek over re-integratie met de werkgever spontaan beginnen. Tenzij u goede redenen heeft om dit niet te doen, natuurlijk. 

Heeft de bedrijfsarts eenmaal geadviseerd over wat u wel en niet kunt, dan is er meer mogelijk. Vanaf dat moment kunnen u en uw werkgever gerichter overleggen over uw mogelijkheden om te werken. Deze mogelijkheid onstaat als u bij de bedrijfsarts bent geweest, of als hij een probleemanalyse heeft opgesteld of bijgesteld. De bedrijfsarts hoort ervoor te zorgen dat in zijn advies aan u en uw werkgever geen medische gegevens terecht komen. Ook let hij erop dat hij alleen gegevens over uw belastbaarheid vermeld die voor het lopende verzuimmelding van belang zijn. Het advies van de bedrijfsarts heeft tot doel dat u en uw werkgever samen een effectief plan van aanpak kunnen opstellen zonder dat er medische gegevens worden uitgewisseld.

Meer informatie

« Terug naar index

2. Mogen de leden van een behandelteam zonder mijn toestemming medische informatie over mij uitwisselen?

Ja, dit is volgens de wet- en regelgeving toegestaan. Maar alleen als er aan diverse voorwaarden is voldaan.

Om te beginnen moet er daadwerkelijk sprake zijn van een behandelteam ("functionele eenheid"). Zo'n team bestaat uit medewerkers die allemaal rechtstreeks betrokken zijn bij uw hulpverlening, behandeling en/of begeleiding. Of ze allemaal werkzaam zijn bij dezelfde arbodienst is niet van belang. Ook is het niet verplicht om dit behandelteam op schrift of anderszins vast te leggen. De directe betrokkenheid blijkt uit de taken die elke medewerker in het traject heeft. 

Ieder lid van het team heeft zonder uw voorafgaande toestemming toegang tot die medische gegevens die in uw specifieke situatie voor zijn of haar taak noodzakelijk zijn. Dat is dus niet hetzelfde als toegang tot het gehele dossier.

Bij conflicten kan vaak pas achteraf worden vastgesteld of aan bovenstaande eisen is voldaan. Een behandelteam kan er daarom voor kiezen om iedere twijfel weg te nemen door toch steeds toestemming aan u te vragen. Normaal gesproken heeft u er alle belang bij om toestemming te geven, omdat het behandelteam er is om u te ondersteunen, behandelen en adviseren.

Uiteraard is ieder lid van het behandelteam na inzage en uitwisseling van uw medische gegevens gebonden aan het beroepsgeheim. Deze informatie delen met anderen is voor hen verboden.

« Terug naar index

3. Mag een bedrijfsarts of arbodienst medische informatie over mij doorgeven aan het re-integratiebedrijf dat mij begeleidt?

Bedrijfsartsen en arbodiensten mogen aan zo'n re-integratiebedrijf alleen die gegevens verstrekken die voor de re-integratiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. Concreet betekent dit dat de bedrijfsarts de volgende gegevens aan het re-integratiebedrijf kan verstrekken:

  • persoonlijke gegevens (NAW- gegevens, burgerservicenummer);
  • beperkte informatie over uw arbeidsongeschiktheid (de datum van aanvang van uw verzuim, de verwachte hersteldatum zonder en met ondersteuning of behandeling, de mate waarin u wel en niet kunt werken)
  • de visie van de bedrijfsarts/arbodienst op uw re-integratie (mogelijkheden en beperkingen bij het werk dat u kunt verrichten, mogelijkheden om nu of in de toekomst het werk te hervatten, wensen die u heeft aangegeven, planningstraject van uw re-integratie).

De bedrijfsarts hoort u te melden dat deze gegevensoverdracht plaatsvindt en welk doel deze heeft.

In specifieke situaties kan het voor de werkzaamheden van een re-integratiebedrijf noodzakelijk zijn dat de bedrijfsarts ook medische gegevens verstrekt. Bijvoorbeeld over de diagnose en uw klachtenpatroon. Voor deze gegevensoverdracht hoort de bedrijfsarts u altijd eerst om toestemming te vragen.

De bedrijfsarts of arbodienst mag werknemers van het re-integratiebedrijf nadrukkelijk niet tot het behandelteam rekenen dat ongevraagd medische gegevens mag uitwisselen (zie hierboven, vraag 2). Iemand aan (aangepast) werk helpen is namelijk niet hetzelfde als iemand behandelen. Uw medische gegevens mogen dus niet met dit argument zonder uw toestemming aan een re-integratiebedrijf worden gegeven. Hoewel een re-integratiebedrijf zijn taak vaak niet goed kan uitvoeren zonder deze gegevens, betekent dit nooit dat de gegevensoverdracht vrij is.

Als u weigert toestemming te geven voor de gegevensoverdracht, kan dat wel op gespannen voet staan met uw verplichting om zo goed mogelijk mee te werken aan uw herstel. U zult hier dus (zeer) goede redenen voor moeten hebben.

« Terug naar index