Algemene ledenvergadering voorjaar 2019: Klaarstaan, pal staan en vooropgaan

8 april 2019

NVAB-bestuur presenteert cijfers en jaarverslagDonderdagavond 4 april 2019 nam het NVAB-bestuur plaats achter de tafels in een goed gevulde zaal. Bijna 90 leden hadden zich aangemeld. Om te horen wat er de afgelopen periode door het bestuur en commissies is gedaan, de plannen voor de komende periode te horen en gemaakte en te maken kosten goed te keuren. Het jaarverslag 2018 is besproken inclusief de financiële verslaglegging. Penningmeester en bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid. De ALV stemde daarbij ook in om in 2019 € 50.000 uit de bestemmingsreserve vrij te laten vallen voor kwaliteitsdoeleinden, zoals implementatie van nieuwe en bestaande richtlijnen. Op die manier wil de NVAB haar leden faciliteren om richtlijnen in de praktijk toe te passen. De NVAB blijft daarnaast in overleg met SZW om mogelijkheden voor structurele financiering van richtlijnontwikkeling te verkennen.

Klaarstaan, pal staan en vooropgaan

Deelnemers luisteren naar toelichting De drie speerpunten voor 2019 ‘Klaarstaan voor onze leden, Pal staan voor de beroepsgroep en Vooropgaan bij ontwikkeling van het vak’ zijn toegelicht. De nieuwe communicatiekoers, die in de najaars-ALV is goedgekeurd, maakt daar deel van uit. We werken hard aan het uitbouwen van de website tot virtueel expertisecentrum en aan de eerste campagnes over Taakdelegatie en Kanker & Werk. De campagne Taakdelegatie start zodra de Werkwijzer Taakdelegatie op Arboportaal wordt geplaatst.

 

- Op vrijdagochtend 5 april ontving de NVAB het bericht dat de werkwijzer begin volgende week gepubliceerd wordt, red. - 

Deel uw suggestie

Gertjan Beens, voorzitter: “We vinden communicatie belangrijk. Met NVAB-leden en met diegenen waarvoor we werken. Communicatie is natuurlijk niet een doel, maar een middel. Om het vak te profileren en de zichtbaarheid te vergroten. Om te laten weten welke waarde we hebben en voor welke waarden we staan. Dat vraagt ook input van leden. We zetten daar nu onder meer onze ledenenquête, de website, nieuwsbrieven, social media en communicatiemiddelen voor in. Hebt u ideeën over hoe we dat beter, moderner of leuker kunnen doen? Dan horen we graag uw suggesties.” 

Deel uw suggestie via e-mail

Kwaliteitsbureau NVAB

Kees van Vliet, directeur, vertelde over het Kwaliteitsbureau NVAB. Juridisch wordt onderscheid gemaakt tussen de vereniging NVAB (met leden) en de stichting NVAB. Het Kwaliteitsbureau valt met personeel en projecten onder de stichting en zet zich met haar activiteiten in voor de vereniging. Aan de hand van de begroting van de stichting NVAB voor 2019 gaf Kees een overzicht van de activiteiten van het bureau. Op de najaarsledenvergadering op 7 november a.s. presenteren bureaumedewerkers tijdens het wetenschappelijke gedeelte een aantal projecten.

Oproep: bestuursrol voor u?

Het huidige bestuur verzet met veel enthousiasme veel werk. Zij verwelkomen graag een extra bestuurslid. Daarom verzoekt de voorzitter de aanwezigen na te gaan of er belangstelling is voor een rol in het bestuur of dat zij wellicht iemand kennen. Ook bedrijfsartsen in opleiding komen in aanmerking. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om eens vrijblijvend daarover te sparren. 
Neem contact op met Gertjan Beens via voorzitter@nvab-online.nl.

Profielschets nieuwe hoogleraar Arbeid en Gezondheid

Volgend jaar gaat Carel Hulshoff, NVAB-hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, met pensioen. Bestuurslid Ernst Jurgens - wiens bestuurszetel deze avond met vier jaar werd verlengd door de ALV - presenteerde de profielschets voor de nieuwe bijzonder hoogleraar NVAB. Met enkele opmerkingen - vooral over realistische invulling van de beschikbare 0,2 fte - werd deze vastgesteld door de vergadering.

Concept standpunt Supervisie

In gesprek over concept standpunt supervisieHet conceptstandpunt supervisie is toegelicht en besproken met de aanwezigen. Het stuk is door de Commissie Wet- en Regelgeving (CWR) opgesteld omdat er behoefte is aan duidelijke en werkbare normen bij supervisie. Er vond een levendige dialoog plaats waarbij uit de zaal vooral vragen zijn gesteld over de opleidingseis voor supervisoren en de eisen aan de supervisoren met betrekking tot beschikbaar- en bereikbaarheid. Deze punten worden teruggekoppeld naar CWR. Het doel is om in de najaars-ALV een definitieve versie ter vaststelling aan de ALV voor te leggen.

Nieuw landelijk opleidingsplan

 
Deelnemers zien een presentatie over het LOP

Jacqueline Gerritsen lichtte de status van het Landelijk opleidingsplan (LOP) en KOERS toe. Dit is het tweede jaar dat met het nieuwe LOP gewerkt wordt, waarbij een aantal nieuwe dingen geïmplementeerd zijn. Voorbeelden zijn het ‘werkplekleren’, systematischer toetsen met nieuwe toetsinstrumenten en bekwaamheidsniveaus inclusief bekwaamheidsverklaringen. Dit najaar wordt het LOP geëvalueerd. De volgende stap is het invoeren van kwaliteitszorg voor de opleiding middels KOERS en het Kwaliteitskader. Dat is een periodieke evaluatiecyclus waarbij alle betrokken partijen steeds gezamenlijk verbeterplannen opstellen, uitvoeren en evalueren. In 2020 wordt volgens deze methode gestart.

Resultaten extra ledenvergadering over Koolmees

“We gaan met de NVVG en arbeidsdeskundigen om tafel om te bepalen hoe en onder welke voorwaarden de maatregel van Koolmees, die hij eind december bekend maakte, ingevoerd kan worden.” Vertelt Beens. Hij geeft daarbij aan dat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat buiten de Kwaliteitstafel te doen, aangezien deze voor een ander doel is opgericht en zowel NVVG als NVAB dat niet willen verdunnen met andere onderwerpen. 

Zie ook Bedrijfsartsen: maatregelen Koolmees bieden onder voorwaarden ook kansen

Kwaliteitstafel

Half maart was er weer een bijeenkomst van de Kwaliteitstafel, een breed overleg met vertegenwoordigers van diverse stakeholders uit het domein arbeid en gezondheid. Naast de kerngroep (NVAB, NVVG, OVAL en KOM) waren er vertegenwoordigers aanwezig uit onder meer de academische wereld, de opleidingsinstituten, arbodiensten en andere relevante beroepsverenigingen. Uiteraard waren er vertegenwoordigers van SZW aanwezig, maar deze keer ook van VWS. Naast de voortgang aan de drie deeltafels (opleiding, richtlijnen en academisering) stond een traject voor bepaling maatschappelijke meerwaarde op het programma, met externe begeleiding. Er werden verschillende praktijkcasussen besproken vanuit kernvragen: hoe verlenen we zorg en hoe werken we samen? En voor wie, met welk doel en welke resultaten doen we dat? De opbrengsten worden nader uitgewerkt. 

BG-dagen

Op 23 en 24 mei zijn de Bedrijfsgeneeskunde Dagen. Bestuurslid Marielle van Aalst maakte de aanwezigen erop attent dat inschrijven met vroegboekkorting mogelijk is tot 15 april 2019. 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de inhoud van alle agendapunten vindt u na inloggen in het ledengedeelte, bij Algemene ledenvergadering voorjaar 2019