Slotrede BG-dagen 2019: prof.dr. Jet Bussemaker over gezondheid en SES

13 mei 2019

Van gespecialiseerd onderzoek van de hand tot medische klachten als uitkomst van maatschappelijke ongelijkheid. Er is op de komende Bedrijfsgeneeskundige Dagen weer veel te halen. Van heel concreet tot dagelijkse praktijk overstijgend. Op de tweede dag, 24 mei, verzorgt prof.dr. Jet Bussemaker, hoogleraar aan het LUMC, de slotrede waarin zij aandacht besteedt aan  de relatie tussen medische klachten en sociaaleconomische status (SES). 

Meer informatie een aanmelden voor de BG-dagen

Verschillen in ziekte en gezondheid tussen bevolkingsgroepen

Het is bekend en bewezen dat een lage SES verband houdt met het veel eerder optreden van gezondheidsklachten. Vaak in zo’n mate dat het functioneren in werk en als persoon erdoor wordt belemmerd. Binnen de leerstoel van prof. Bussemaker ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ houdt zij zich onder andere met dit gegeven bezig en wat daarin de sleutel tot verandering kan zijn. Tijdens haar slotrede gaat ze in op verschillen in ziekte en gezondheid tussen bevolkingsgroepen met een uiteenlopende SES en waar mogelijkheden voor verandering zitten. Medische klachten, ziekte en beperkingen worden daarbij niet als een persoonlijk, maar als maatschappelijk probleem opgevat. Dat heeft gevolgen voor de arts-patiënt relatie, voor de relatie tussen professionals onderling en voor de systemen waardoor zij aangestuurd worden. 

Interview met Jet Bussemaker in TBV

Vlak voor de BG-dagen verschijnt in TBV een interview met Bussemaker over gezondheid en SES. Domeinoverstijgende samenwerking zal een positieve invloed hebben op de aanpak van dit probleem. Maar, zegt Bussemaker: “Het is te simpel om te zeggen ‘nou, ga het maar anders doen’. De vraag is hoe je mensen kunt opleiden en faciliteren om op de grens te gaan werken. Mensen met multifactoriële problemen help je niet met één doorverwijzing. Het is natuurlijk evident dat expertise van een gegeven professional grenzen heeft, maar je kunt beter doorbehandelendan doorverwijzen. Kaart problemen niet af, maar aan. “

Lees het hele interview in de mei-editie van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Bij NVAB-leden valt het een dezer dagen op de mat. Tijdens de BG-dagen op 23 en 24 mei liggen er enkele exemplaren bij de NVAB-stand.

Direct aanmelden voor BG-dagen