Second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts: NVAB-reactie op wijzigingsvoorstel Arbo-besluit

10 januari 2017

Op 5 december 2016 startte via overheid.nl de internetconsultatie over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen (Kamerstukken 34 375). Daarin zijn bepalingen opgenomen over de second opinion bij een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure van een bedrijfsarts.

Reactie NVAB op het ontwerpbesluit 

A. Second opinion bij een andere bedrijfsarts
De regeling zoals voorgesteld sluit grotendeels aan bij de uitgangspunten die het bestuur van de NVAB over de second opinion heeft vastgesteld, te weten:
  1. Het belang van het recht op een second opinion wordt onderschreven door de NVAB.
  2. Voor de praktische uitwerking van de second opinion adviseert de NVAB om aan te sluiten bij hetgeen in de curatieve sector gebruikelijk is. Dat betekent dat verwijzing voor de second opinion bij voorkeur via de bedrijfsarts verloopt die de werkende begeleidt. De bedrijfsarts draagt zorg voor een goede overdracht van de gegevens.
  3. De second opinion kan alleen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts, en dus niet door een arbo-arts, een arts in opleiding tot bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige.
  4. De second opinion kan alleen worden aangevraagd door de werkende, en niet door haar of zijn werkgever.
  5. De second opinion heeft betrekking op de medisch inhoudelijke visie van de bedrijfsarts en komt niet in de plaats van het deskundigenoordeel van het UWV.
  6. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert ontvangt alle relevante informatie en zal als uitgangspunt ook de werkende zelf onderzoeken, en indien aangewezen de werkplek bezoeken.

Wat betreft het uitvoeren van de second opinion doen we het volgende voorstel. 

- Oprichten van een ‘pool’ van bedrijfsartsen die second opinion uitvoeren
De NVAB vindt het van belang dat een werknemer in beginsel zelf kan bepalen naar welke bedrijfsarts hij/zij gaat voor een second opinion. De bedrijfsarts die een second opinion uitvoert krijgt te maken met een aantal specifieke procedurele en vakinhoudelijke zaken, waar rekening mee gehouden dient te worden. De NVAB stelt voor om een ‘pool’ van bedrijfsartsen op te richten, die expertise hebben (of kunnen opbouwen) in het uitvoeren van second opinions. Werknemers hebben keuzevrijheid binnen deze pool van bedrijfsartsen die ze kunnen benaderen voor een second opinion. Bij het samenstellen van de pool dient vanzelfsprekend sprake te zijn van landelijke dekking, en een gevarieerd aanbod van bedrijfsartsen (bijvoorbeeld ervaring in een bepaalde sector, of bepaalde specifieke vakinhoudelijke kennis/ aandachtsgebied) . Er kan een lijst opgesteld worden van deze ‘pool’ van bedrijfsartsen, waar eventuele specifieke kennis en/of aandachtsgebieden vermeld staan.

Een dergelijke pool maakt voor alle betrokkenen (o.a. werknemers, werkgevers, bedrijfsartsen) duidelijk welke bedrijfsartsen een second opinion uitvoeren, en welke expertise zij hebben. Omdat de pool uit een beperkt aantal bedrijfsartsen bestaat kan het eenduidig uitvoeren van een second opinion geborgd worden. Met andere woorden: het instellen van deze pool van bedrijfsartsen bevordert kwaliteit en effectiviteit.

De branche- en beroepsverenigingen, waaronder NVAB en OVAL, zijn bereid om het voortouw te nemen bij het vormen van een pool van bedrijfsartsen.

Voor een goede praktische en inhoudelijke voortgang van de second opinion pleit de NVAB ervoor een regeling in het leven te roepen waardoor gebruik van deze pool gestimuleerd wordt.

- Heldere procedure van groot belang
We willen benadrukken dat de procedure bij een second opinion helder en duidelijk moet zijn voor alle betrokkenen (werknemer, werkgever, eerste bedrijfsarts, bedrijfsarts second opinion). Denk hierbij aan de te nemen stappen, aanvraagprocedure, maar ook financiering, welke diensten worden verleend, hoe vaak, opname in contract tussen werkgever en bedrijfsarts. 
 
- Nieuw advies ter beschikking stellen aan eerste bedrijfsarts
Zoals nu beschreven bepaalt de werknemer of het advies dat volgt uit de second opinion ter beschikking wordt gesteld aan de eerste bedrijfsarts. Wij zijn van mening dat het advies van de second opinion bij voorkeur altijd aan de eerste bedrijfsarts ter beschikking wordt gesteld, maar in ieder geval indien het een second opinion betreft over een handeling in opdracht. Uitgangspunt daarbij is immers dat de eerste bedrijfsarts de begeleiding voortzet. Transparantie is dan noodzakelijk om dat op een goede manier te kunnen doen. Is er verschil van inzicht dan moet dat bespreekbaar zijn tussen de eerste bedrijfsarts en werknemer. Indien het verschil onoverkomelijk is, kan de begeleiding altijd aan een andere bedrijfsarts worden overgedragen. In de procedure dient gewaarborgd te worden dat de overdracht van gegevens in overeenstemming met privacywet-en -regelgeving en het blokkeringsrecht zal kunnen plaatsvinden.

B. Klachtenprocedure van een bedrijfsarts

- Eén heldere klachtenprocedure toepassen in de bedrijfsgeneeskundige zorg
De NVAB pleit voor een voor werknemers eenvoudige, transparante wijze van klachtbehandeling in de bedrijfsgeneeskundige zorg. We verzoeken de, nu veelal gebruikelijke, regeling klachtfunctionaris-klachtenprocedure, beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit (zoals gehanteerd door gecertificeerde arbodiensten), te laten gelden voor alle handelingen van bedrijfsartsen. Deze klachtprocedure dus ook toepassen bij handelingen die onder de Wkkgz vallen (de handelingen niet-in-opdracht). Het gebruik van twee regelingen schept verwarring en maakt de praktische uitvoering onnodig ingewikkeld.

Zie ook