Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde luidt noodklok

02 oktober 2020

 Persbericht Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Nijpend tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen brengt medische zorg voor werkenden in gevaar

2 Oktober 2020 – Werkenden die nóg langer moeten wachten op begeleiding en beoordeling, meer en langer ziekteverzuim, grotere zorgconsumptie en uitval uit het arbeidsproces.

Deze concrete gevolgen voorzien partijen uit het veld, verenigd in de ‘Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde’ als er niet op korte termijn maatregelen worden genomen om het nijpende tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen structureel op te lossen. Vanmiddag presenteerde de Kwaliteitstafel aan Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bas van ’t Wout, de reeks aan oplossingen die zij de afgelopen twee jaar heeft verkend en geïnitieerd om deze ontwikkeling te keren. Meest urgente aanbeveling is het instellen van een privaat én publiek gefinancierd noodfonds, om de capaciteit van beide opleidingen op korte termijn uit te breiden en te versterken.

Al jarenlang is er een tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen. In 2020 begonnen 88 basisartsen aan de opleiding tot bedrijfsarts en 32 aan de opleiding tot verzekeringsarts. Om de medische zorg voor de werkende bevolking structureel te kunnen borgen zijn er jaarlijks echter 250-260 nieuwe instromers in de opleiding tot bedrijfsarts en 70-75 in de opleiding tot verzekeringsarts nodig. Jenneke van Veen, voorzitter Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde: "Zonder rigoureuze, structurele maatregelen kan de arbeidsgerelateerde zorg, waaronder preventieve maatregelen, zorg en begeleiding bij gezondheidsklachten en begeleiding bij uitval en behoud van werk, onvoldoende worden geborgd. De huidige coronacrisis versterkt bovendien de noodzaak tot structurele oplossingen.”

Concrete oplossingen

Afgelopen twee jaar heeft de Kwaliteitstafel, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met alle partijen in het domein van Arbeid en Gezondheid gesproken over en gewerkt aan concrete oplossingen. Focus lag daarbij op het verstevigen van het fundament onder de beroepsuitoefening: een structurele kennisinfrastructuur, een duurzaam kwaliteitsbeleid en de financiering daarvan. De Kwaliteitstafel initieerde oplossingen waarmee hiervoor een basis werd gelegd. Zo werd een (allereerste) kennisagenda voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde ontwikkeld, evenals een meerjarenprogramma voor gezamenlijke richtlijnen, inclusief een blauwdruk voor de implementatie van de richtlijnen. Daarnaast werden nieuwe, gezamenlijke opleidingsmodules ontwikkeld met meer ruimte voor stages, onderzoek en preventie, ging een pilot Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid Nieuwe Stijl van start en werd het magazine ‘Waarde’ gemaakt dat de maatschappelijke waarde van de bedrijfs- en verzekeringsarts voor het voetlicht brengt. De gekozen oplossingen versterken tevens de aantrekkelijkheid van de beide beroepen.

Structurele publiek-private financiering vereist

Om met alle oplossingen duurzaam het verschil te maken, adviseert de Kwaliteitstafel een andere vorm van financiering waarbij álle betrokken partijen, inclusief de overheid mee financieren. Te starten met een op korte termijn op te zetten noodfonds om de opleidingen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen nog in het komende jaar uit te kunnen uitbreiden en het praktijkdeel te verstevigen. Jenneke van Veen: “Structurele verandering vraagt om structurele financiering door iedereen die daar belang bij heeft. Met een hybride publiek-private financiering wordt recht gedaan aan het belang van zowel markt als maatschappij aan goede zorg voor de gezondheid en inzetbaarheid van 8,9 miljoen werkenden in Nederland. Wij roepen de Staatssecretaris van harte op ons advies te volgen en niet pas over een jaar, maar nú al, mee te investeren in de opleiding van de medisch professionals die de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van onze beroepsbevolking borgen. Vanzelfsprekend zijn de bij de Kwaliteitstafel betrokken partijen bereid om de enorme inspanning die is gedaan de afgelopen jaren voort te blijven zetten, maar zij kunnen het niet alleen.”

Over de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

In juni 2018 is de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde ingesteld door de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Van Ark, met als doel de instroom in de beroepen van bedrijfs- en verzekeringsarts te verhogen en de dreigende tekorten op te lossen door middel van het bevorderen van een duurzame kennisinfrastructuur en kwaliteitsontwikkeling voor beide beroepsgroepen. Omdat hiervoor structurele financiering essentieel is, omvat de taakopdracht van de Kwaliteitstafel tevens te komen tot een uitvoerbaar en gedragen model voor de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid. In de Kwaliteitstafel zijn 30 partijen vertegenwoordigd die allen betrokken zijn bij de maatschappelijke opgave om de gezondheid en inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking te borgen. De Kwaliteitstafel wordt voorgezeten door onafhankelijk voorzitter Jenneke van Veen, voormalig hoofdinspecteur voor de Verpleging en Chronische Zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Karin Proper, bijzonder hoogleraar Arbeid, Gezondheidsbevordering en Beleid, werkzaam bij het RIVM en verbonden aan het Amsterdam UMC, is onafhankelijk secretaris.

Zie ook