Branchebrede pool second opinion bedrijfsartsen

1 augustus 2017

Werknemers hebben op basis van de veranderde Arbowet sinds 1 juli 2017 het recht op een second opinion. Dat wil zeggen dat bij twijfel aan het advies van de eigen bedrijfsarts een andere bedrijfsarts geraadpleegd kan worden. Een second opinion kan gaan over het advies van de eigen bedrijfsarts in kader van:
  • verzuimbegeleiding
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)
  • consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in relatie tot werk.

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst/het bedrijf/de inrichting van de bedrijfsarts die het eerste advies heeft gegeven. In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) een second opinion mogen uitvoeren. De werknemer mag hier een keuze uit maken.

Tijdens de consultatie over het ontwerpbesluit  tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet hebben NVAB en OVAL in december 2016 het voorstel gedaan tot het opzetten van een collectief initiatief voor een pool met ‘second opinion-bedrijfsartsen’. In de basiscontracten kan naar deze pool verwezen worden.

Op dit moment is de NVAB in overleg met OVAL, KoM en ZFB om tot een branchebrede regeling te komen. Daarbij worden afspraken gemaakt over de praktische uitwerking en (kwaliteits)borging van een dergelijke pool. Wij verwachten in september nadere informatie te kunnen geven. 

Zie ook