FAQ: second opinion (voor werknemers)

4 vragen en antwoorden

Over deze FAQ

Onze FAQ beantwoordt veelgestelde vragen die ons via onze leden bereiken. Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen biedt de NVAB werknemers geen helpdesk per mail of telefoon. Om dezelfde reden kunnen we niet ingaan op specifieke casuïstiek. Waar mogelijk vertellen we u wel graag waar u meer informatie kunt vinden.

1. Mag mijn bedrijfsarts weigeren om mij door te verwijzen voor een second opinion?

Ja, dat mag. Maar alleen als de bedrijfsarts hier goede redenen voor heeft. Voorbeelden van zo'n goede reden zijn:
  • De bedrijfsarts vindt dat u de second opinion niet inzet voor het doel dat dit instrument volgens de wet heeft, maar bijvoorbeeld om uw re-intergratie te vertragen of uw werkgever dwars te zitten. Of om net zolang 'rond te shoppen' tot iemand zegt wat u wilt horen.
  • Uw vraag of situatie vraagt eigenlijk om een deskundigenoordeel van UWV. Bijvoorbeeld omdat u en uw werkgever het niet eens zijn over de vraag of u kunt werken of over het soort werk dat u kunt doen. Of omdat een van beide partijen vindt dat de ander te weinig doet voor uw re-integratie. Of omdat het ernaar uitziet dat u het oordeel van een andere deskundige wilt inzetten voor een juridische procedure.
  • U wilt de second opinion inzetten als instrument binnen een conflict met uw werkgever.
  • Er is geen sprake van een gezondheidsprobleem, maar van bijvoorbeeld een verschil van mening over loon, vakantiedagen of iets dergelijks. Dit is niet de expertise van een bedrijfsarts.
  • U twijfelt niet aan de juistheid van zijn advies of oordeel, maar heeft een klacht over de manier waarop de bedrijfsarts met u is omgegaan.
  • Uw verzoek om een second opinion heeft betrekking op een aanstellingskeuring.

Op de website van de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO) staat een handige beslishulp. Hiermee kunt u zelf inschatten of in uw situatie een second opinion op zijn plaats is.

« Terug naar index

2. Wie betaalt de second opinion die ik als zieke werknemer aanvraag?

In principe zijn de kosten voor uw werkgever. Hij kan wel de eis stellen dat u de second opinion laat uitvoeren bij een bedrijfsarts of arbodienst die hij in het contract met zijn vaste bedrijfsarts of arbodienst overeen is gekomen. Wilt u een bedrijfsarts of arbodienst raadplegen die niet in de overeenkomst is opgenomen, dan zijn de kosten alleen voor uw werkgever als hij hiermee heeft ingestemd.

Stemt uw werkgever niet in, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Verder moet u er in dat geval rekening mee houden dat de oorspronkelijke bedrijfsarts de second opinion volledig mag negeren als hij dat wil. Ook kan uw werkgever weigeren om toestemming te geven voor het overdragen van gegevens over de werkomstandigheden aan de second opinion bedrijfsarts.

« Terug naar index

3. Mag mijn bedrijfsarts een specifieke uitvoerder voor de second opinion voorstellen?

Ja, dat mag. Meestal zal de bedrijfsarts zich hierbij laten leiden door het contract dat hij of zijn arbodienst met uw werkgever heeft gesloten. Hierin worden dan één of meerdere bedrijfsartsen aangewezen. Daarnaast kan hij meewegen of een bedrijfsarts met specifieke kennis of ervaring gewenst is.

Arbodiensten en bedrijfsarts die zijn aangesloten bij OVAL, KoM en ZFB maken gebruik van de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Deze organisatie voert met een gespecialiseerd team van bedrijfsartsen second opinions uit. Krijgt u via jeuw bedrijfsarts of arbodienst met de LPBSO te maken, dan kunt u zelf (al dan niet samen met uw bedrijfsarts) een arts uit dit team selecteren.

Wilt u een bedrijfsarts raadplegen die niet in het contract tussen uw werkgever en de bedrijfsarts of arbodienst staat vermeld? Dan kan uw werkgever weigeren om de kosten te dragen, zie vraag 2 hierboven.

« Terug naar index

4. Komt mijn re-integratie tijdens de second opinion stil te liggen?

Nee, dat is niet het geval. Als u een second opinion aanvraagt, heeft dat geen opschortende werking. Tot de uitkomst binnen is en door uw eigen bedrijfsarts is beoordeeld, mag uw werkgever uitgaan van het advies van uw eigen bedrijfsarts. U bent ook gewoon verplicht om op basis van dit advies afspraken met uw werkgever te maken en die na te komen.

Uw eigen bedrijfsarts zal zijn advies op papier zetten en naar u en uw werkgever sturen. Hij vermeldt hierbij dat u om een second opinion heeft gevraagd en dat hij de procedure hiervoor in werking heeft gezet. U maakt daarna afspraken met uw werkgever, met het advies van de eigen bedrijfsarts als uitgangspunt.

Na ontvangst van het second opinion advies beslist uw eigen bedrijfsarts of hij zijn eerdere advies bijstelt of niet. Stelt hij zijn advies inderdaad bij, dan mag u van uw werkgever verlangen dat jullie op basis van het bijgestelde advies nieuwe afspraken maken.

« Terug naar index