Bedrijfsarts inhuren

Een bedrijfsarts zet zich voor uw organisatie in om iedereen in het bedrijf gezond te houden of te krijgen. Een bedrijfsarts fungeert daarbij als een spin in het web. Een werknemer die ziek wordt of klachten heeft, gaat vaak naar de huisarts om van de klacht af te komen. De bedrijfsarts kijkt breder: wie is deze persoon, waarom heeft hij of zij deze klacht op dit moment? Wat is de relatie met het werk, is hij/zij nog wel in staat om te werken, nu en ook in de toekomst? Moeten er zaken in het werk worden aangepast? Daarnaast doet de bedrijfsarts regelmatig onderzoek om gezondheidsrisico’s op de werkplek te herkennen en te beoordelen. Door deze risico’s vroegtijdig op het spoor te komen, kunnen werkgever en werknemer maatregelen treffen die nadelige gezondheidseffecten voorkómen. Lees meer over het beroep bedrijfsarts

Neutrale expert arbeid en gezondheid

De bedrijfsarts is een neutrale partner van werkgever en werknemer. Wanneer een werknemer zich ziek meldt, gelden er voor u als werkgever wettelijke beperkingen voor wat u wel en niet kunt vragen. U dient zich voor de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts spreekt de werknemer en adviseert vervolgens werknemer en werkgever wat de werknemer wel of niet kan doen en wat er gedaan kan worden om het probleem op te lossen. Als adviseur onderkent hij de belangen van werkgever en werknemer en weet welke rechten en plichten beide partijen hebben. 

Arbowet

De werkgever en werknemer zijn allebei verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) beschrijft het beleid en de benodigde arbeidsomstandigheden zodat werknemers hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.

Lees meer over de Arbowet

Basiscontract

Op 1 juli 2017 werd de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Een van de wijzigingen is dat er nu minimumeisen gesteld worden aan ieder contract tussen arbodienstverleners en werkgevers: het basiscontract. In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door bedrijfsarts of arbodienstverlener. Uiteraard kunt u er met de bedrijfsarts voor kiezen om meer te doen, dan maakt u samen maatwerkafspraken.

Het basiscontract geeft de kaders waarbinnen bedrijfsartsen om op professionele wijze hun werk kunnen doen. In het basiscontract is expliciet aandacht voor preventie, dit verbetert de kwaliteit van de arbodienstverlening. Het basiscontract geeft werkgevers en alle andere betrokken partijen duidelijkheid over wat er minimaal wettelijk vereist is en biedt daardoor meer bescherming aan werknemers.

Meer over het basiscontract op Arboportaal

Beroepsgeheim

Als geneeskundig specialist is de bedrijfsarts gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Lees meer over het beroepsgeheim op www.rijksoverheid.nl.

Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 gelden aangescherpte privacyregels, beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Bekijk FAQ: privacy & gegevensbescherming