Veelgestelde vragen

19 april 2024

Conform de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens kan de bedrijfsarts, met toestemming van de betrokken medewerker, informatie opvragen bij een behandelend arts of behandelaar en dat kan ook vice versa. Zie voor meer informatie en de uitgangspunten o.a. H1.6 (p.25) en H7.2.4 (p.121) van de betreffende richtlijn.

De bedrijfsarts vraagt informatie op
Zorgaanbieders die informatie verstrekken aan de bedrijfsarts kunnen maximaal het NZa-tarief in rekening brengen. Omdat de zorg die de bedrijfsarts valt onder niet-verzekerde zorg is het NZa-tarief ‘informatie verstrekking aan derden’ van toepassing.  Het NZa-tarief is het maximale tarief dat in rekening gebracht mag worden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het type zorgaanbieder (bijvoorbeeld huisarts, medisch specialist of psycholoog).

De bedrijfsarts krijgt het verzoek om informatie te verstrekken
Bedrijfsartsen leveren zorg die niet valt onder de ‘verzekerde zorg’. De activiteiten van de bedrijfsarts vallen daarmee niet onder de NZa-tarieven, maar onder de vrije markt. Dat geldt ook voor het verstrekken van medische informatie aan zorgaanbieders of anderen, bijvoorbeeld een medisch adviseur. De NVAB is van mening dat het in het belang van derden is dat de bedrijfsarts op een zo kostenefficiënt mogelijke manier te werk gaat bij het verstrekken van informatie aan derden.

Lees meer

« Terug naar index

23 oktober 2023

Reguliere zorg is verzekerd en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het eigen risico komt volgens de geldende afspraken voor rekening van de verzekeringsnemer.

Werkgever en werknemer maken samen afspraken over de re-integratie. Werkgever draagt in redelijkheid de kosten voor de re-integratie. Daarbij mag de werkgever rekening houden met de vergoedingen die de werknemer krijgt uit hoofde van de door de werknemer gesloten verzekering. De werkgever maakt hierover afspraken met de werknemer. Zie de Richtlijn gezondheidszorg en werk.

Lees meer:

« Terug naar index