Heeft een familielid van een overleden werknemer recht op inzage van het medisch dossier?

23 november 2023

De hoofdregel is dat een arts de medische gegevens van een overledene niet aan derden verstrekt. Het medisch beroepsgeheim geldt ook als de patiënt overleden is. Dat betekent dat nabestaanden in principe geen gegevens uit het medisch dossier van hun overleden naaste mogen inzien en er ook geen afschrift van mogen ontvangen. De wet bevat een beperkt aantal uitzonderingen op die hoofdregel. Het gaat om o.a.:

  • de toestemming die een patiënt bij leven heeft gegeven of juist geweigerd
  • inzagerecht na een incident
  • inzagerecht vanwege een zwaarwegend belang

Als sprake is van een uitzondering dan geldt dat de gegevensverstrekking moet voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat wil zeggen dat niet meer gegevens mogen worden verstrekt dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden opgevraagd. Tenzij de overleden patiënt toestemming heeft gegeven voor inzage of afschrift.

De ‘Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden’ (KNMG, 2021) gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. De handreiking is een samenwerking van de KNMG en Patiëntenfederatie Nederland. 

Lees meer

« Terug naar index