Veelgestelde vragen

12 december 2023

Het doel van de Arbowet is om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft daarvoor richtlijnen. Zowel in de Arbowet en het daarop gebaseerde Arbobesluit zijn dan ook veel verplichtingen voor werkgevers en werknemers opgenomen. Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht.

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche. De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat de werkgever zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet laat bijstaan door een of meer deskundige personen. Voor een aantal taken moet dat een bedrijfsarts zijn of een deskundige persoon (gecertificeerd).

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. De betrokkenheid van werknemers bij de arbodienstverlening is vergroot en preventie staat meer centraal.

Voor de bedrijfsarts zijn deze wijzigingen in de Arbowet belangrijk:

  • Invoering van het basis(plus)contract
  • Invoering van een expliciet recht op toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers
  • Verplicht overleg bedrijfsarts met OR en preventiemedewerker
  • Werkplekbezoek door de bedrijfsarts
  • Recht op een second opinion bij het oordeel van de bedrijfsarts voor de werknemer
  • Verplichting voor de bedrijfsarts om een klachtenprocedure te hebben
  • Nieuwe mogelijkheid om bedrijfsartsen te bestraffen wegens het niet melden van een beroepsziekte
  • Expliciete verplichting om de bedrijfsarts te laten adviseren over preventie

Lees meer

« Terug naar index

18 januari 2024

Nee, dat mag werkgever niet weigeren. De werkgever is verplicht tot inschakeling van een bedrijfsarts voor wettelijk gedefinieerde taken. Daaronder valt bijvoorbeeld de begeleiding van een verzuimende werknemer met een gezondheidsprobleem of wanneer er sprake is van een (vermoede) beroepsziekte.

Verder staat in de Arbowet dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer – zonder toestemming van de werkgever - de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft of advies wil over zijn gezondheid in relatie tot werk. Dat geldt óók als hij nog niet verzuimt of klachten heeft. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die een ziekte heeft maar daarmee ‘gewoon’ aan het werk is.

Werknemer hoeft werkgever niet op de hoogte te stellen van een bezoek aan het open spreekuur, dat mag anoniem. Dat betekent dat werknemer in de gelegenheid gesteld worden om zelf een afspraak te maken met de bedrijfsarts, zonder tussenkomst van werkgever. De contactgegevens van de bedrijfsarts moeten dan ook vrij toegankelijk zijn voor werknemers. Afspraken over de toegang tot de bedrijfsarts moeten zijn vastgelegd in het basiscontract.

Lees meer

« Terug naar index

23 oktober 2023

Nee, dat is niet toegestaan. De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat de werkgever zich voor bepaalde activiteiten moet laten bijstaan door een arbodienst of één of meer bedrijfsartsen[1]
Verzuimbeoordeling en verzuimbegeleiding is zo’n wettelijke taak. Een basisarts mag deze taken niet zelfstandig uitvoeren, maar slechts onder (aantoonbare) supervisie van een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is als geregistreerd in het BIG-register onder het specialisme 'arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde'.[2]


[1] Artikel. 14 Arbeidsomstandighedenwet. De verplicht door een geregistreerd bedrijfsarts uit te voeren taken zijn de RI&E, ziekteverzuimbegeleiding, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen.
[2] BIG-register

« Terug naar index