Ischemische hartziekten

Ischemische hartziekten zorgen de komende jaren voor een groeiend verlies aan gezonde levensjaren. De totale ziektelast door ischemische hartziekten in de werkzame beroepsbevolking stijgt van 9,1% in 2015 tot naar schatting 12% in 2030. Dit hangt samen met de toename van het aantal oudere werkenden, de groep waar ischemische hartziekten meer voorkomen.

De richtlijn ondersteunt de bedrijfsarts bij de begeleiding van werkenden met een ischemische hartziekte. De focus van de richtlijn is optimale werkhervatting en het voorkomen van recidief ischemische hartziekten.

In het kort

In de richtlijn vind je een overzicht van risicofactoren voor niet-optimale werkhervatting na ischemische hartziekte en recidief van ischemische hartziekte. Ook worden probleemoriëntatie en diagnose behandeld, waarbij naast de genoemde risicofactoren ook de cardiale beperkingen worden geïnventariseerd. In het daaropvolgende werkadvies geven de belastbaarheid en de veiligheid van de werkende richting aan de adviezen voor interventies en werkhervatting. Aansluitend wordt de evaluatie van de adviezen en de belastbaarheid beschreven. Cardiovasculair risicomanagement is relevant tijdens het hele proces van begeleiding naar een optimale werkhervatting en wordt in een apart hoofdstuk behandeld.
 

Downloads:

- Richtlijn Ischemische Hartziekten (NVAB 2020)
- Achtergronddocument Ischemische Hartziekten (NVAB 2020)
- Samenvatting Ischemische Hartziekten (NVAB 2020)

Verdere informatie

Let op: de Richtlijn-App is verouderd

De Richtlijn-App Ischemische Hartziekten is verouderd en een update wordt, mede vanwege beperkt gebruik, pas overwogen na onderzoek onder bedrijfsartsen over het vergroten van gebruiksgemak van richtlijnen. Dit betekent dat je de richtlijn Ischemische Hartziekten tot nader bericht niet betrouwbaar in de app kunt raadplegen. Ga daarom altijd naar de nvab-online.nl > NVAB-richtlijnen voor de meest actuele versie van de richtlijn.

Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011
De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 verscheen op 24 mei en vervangt de in 2004 verschenen Richtlijn Hartrevalidatie. Herzien is het deel over psychisch en sociaal functioneren. De herziening is geïnitieerd door de NVVC en uitgevoerd door de projectgroep Psychische en Arbeidsgerelateerde Aspecten van Hartrevalidatie (PAAHR), waarin alle betrokken beroeps- en patiëntenverenigingen, waaronder de NVAB, vertegenwoordigd waren. De nieuwe richtlijn is geautoriseerd c.q. geaccepteerd door 11 verschillende beroepsverenigingen en De Hart&Vaatgroep.
- De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011
- Folder Hartrevalidatie Helpt! (Hart&Vaatgroep / Hartstichting, 2014)

NHG-standaard Hartfalen
In 2021 publiceerde de NHG de standaard Hartfalen. Kernboodschappen zijn:

  • Bepaal bij vermoeden van niet-acuut hartfalen laagdrempelig het BNP of NT-proBNP en maak een ecg.
  • Verwijs patiënten met een verhoogd (NT-pro)BNP of een afwijkend ecg naar de cardioloog voor echocardiografie en verdere diagnostiek, en voor (het opstarten van) eventuele behandeling.
  • Overweeg medicamenteuze behandeling van patiënten met HFmrEF en HFrEF ook zonder dat de cardioloog de diagnose ‘hartfalen’ heeft bevestigd, indien verwijzing naar de tweede lijn niet wenselijk is. Volg daarbij het Stappenplan hartfalenmedicatie

Bekijk de standaard via nhg.org