Risico’s op het werk en de ZwangerWijzer

De online zelftest ZwangerWijzer is per 1 november uitgebreid met een werkmodule. Mensen met een kinderwens kunnen nu eenvoudig nagaan of er omstandigheden in hun werk zijn die een gezonde zwangerschap in de weg staan.

 

Meer aandacht voor risico’s op het werk

De meeste mensen in de vruchtbare leeftijd werken. Echter werk is een van meest onderbelichte onderdelen in de preconceptiezorg, en dat gold tot op heden ook voor ZwangerWijzer. Tot op heden richtte de online zelftest zich vooral op leefstijlfactoren en op risico`s voortkomend uit de medische en obstetrische voorgeschiedenis. Toch is juist van diverse arbeidsomstandigheden bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid, de zwangerschap en het ongeboren kind.

Centrale rol bedrijfsarts

Als er sprake is van schadelijke factoren op het werk, dan is de bedrijfsarts de eerst aangewezen persoon om werknemers met een kinderwens te informeren over de risico’s en eventuele voorzorgsmaatregelen. Die centrale rol van de bedrijfsarts bij werkgerelateerde risicofactoren wordt in ZwangerWijzer benadrukt. Daarnaast verwijst de werkmodule naar verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. En toch zal ook hier in bepaalde gevallen de deskundigheid van een bedrijfsarts nodig zijn voor de juiste inschatting van de risico’s en een passend advies.

 

Inhoud werkmodule

De werkmodule bestaat uit zes vragen over de werkomstandigheden van beide partners. Daarbij gaat het om werken met chemische stoffen, lichamelijk zwaar werk, onregelmatige werktijden, stress, infectiegevaar en de invloed van fysische factoren zoals lawaai. Als een risicofactor van toepassing is, geeft de werkmodule informatie over de risico’s én advies over preventieve maatregelen die -vaak al vóór de zwangerschap- op het werk genomen kunnen worden. Die informatie is afgestemd met de NVAB-richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’>>.
 

Werkgever en werknemer

Ook de eigen verantwoordelijkheid van werknemers komt in de werkmodule aan bod, bijvoorbeeld in de vorm van concrete tips over veilig werken met schadelijke stoffen. Daarnaast worden de verplichtingen van een werkgever genoemd. Zoals bekend, is deze wettelijk verplicht alle gevaren voor een ongeboren kind zoveel mogelijk weg te nemen, zo nodig de werkzaamheden aan te passen, of in het uiterste geval te zorgen voor vervangend werk.

De werkmodule kwam tot stand op initiatief van het Erfocentrum, het Erasmus MC en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Zie http://www.zwangerwijzer.nl/

Direct naar NVAB-richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’>>