Programma en presentaties 2022 - dag 2

Voor dag 1 klik hier

                                         

VRIJDAG 20 mei

Voor de presentaties klik op de titel en/of naam spreker wanneer deze blauw en onderstreept is.
De presentaties worden na akkoord van de spreker beschikbaar gesteld

PLENAIR

09.30                
Opening

Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter 

09.40                
Digitalisering en robotisering
Prof. dr. Guszti Eiben, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, Vrije Universiteit Amsterdam
Toelichting: Ik zal kort de geschiedenis en de basisbegrippen van kunstmatige intelligentie presenteren met een breed scala aan voorbeelden.

10.20
Introductie flitspresentaties door onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten, en bedrijfsartsen in opleiding
Prof. dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts, afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC
Toelichting: Elk jaar zoeken we de meest relevante onderzoeksprojecten voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde voor u uit.  We vragen de onderzoeker om deze  kort toe te lichten zodat u weer goed op de hoogte bent. 

10.50 - 11.20
 Pauze en mogelijkheid voor het bezoeken van posters en de informatiemarkt
Tevens de mogelijkheid voor het online bekijken van posterpresentaties

11.20
Wat belemmert de bedrijfsarts om meer aan preventie te doen?
Prof. dr. Allard van der Beek, hoogleraar Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid, afdelingshoofd Public & Occupational Health, Amsterdam UMC
Toelichting: Allereerst wordt een overzicht gegeven van de typen preventie, zoals in de public health onderscheiden, met praktische aanknopingspunten voor bedrijfsartsen. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal grote belemmeringen voor de bedrijfsarts om (nog) meer aan preventie te doen, en wat er nodig zou moeten zijn om die uitdagingen aan te pakken. Dat varieert van financiering van preventie, kosteneffectiviteit van preventieve interventies tot de rol van bedrijfsartsen ten opzichte van andere arbo-professionals.

12.00
En nu naar de BAR - afscheidsrede
Gertjan Beens, bedrijfsarts, Beens Bedrijfsgezondheidszorg
Toelichting: RIV-toets en BAR-project zijn onderwerpen met inhoudelijke doelen en argumenten. Maar de aandacht ervoor staat niet op zich en heeft alles te maken met maatschappelijke aandacht voor de opbrengsten en positionering van ons vak. En daar vinden bedrijfsartsen zelf ook wat van. Deze voordracht beschouwt aan de hand van genoemde onderwerpen ontwikkelingen die ons hier brachten en werpt een blik op de toekomst, vanuit het perspectief van een kersverse oud NVAB-voorzitter.

12.40
Afsluiting ochtend
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter

12.50 - 13.50
 Lunch en mogelijkheid voor het bezoeken van posters en de informatiemarkt
Tevens de mogelijkheid online bekijken van posterpresentaties

MIDDAGPROGRAMMA

13.50 – 14.55
1e ronde parallelsessies 20 t/m 30a (de sessies 20 en 21 lopen door in de tweede ronde, de sessies 22 t/m 25 worden hybride aangeboden)

 20. Kanker en werk - Focus op wat nu echt belangrijk is (verdiepend)
Dr. David Bruinvelsbedrijfsarts, klinisch Arbeidsgeneeskundige, Nederlands Centrum voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NCKA) en Peter Heinebeleidsadviseur en business development manager, kanker.nl
Toelichting: .In deze workshop zal uitgebreid worden ingegaan op wat mensen tijdens en na de behandeling van kanker nu echt belangrijk vinden bij het behouden van hun baan en de lange weg van re-integratie. Hierbij is de NVAB-richtlijn Kanker en Werk natuurlijk waardevol hulpmiddel, maar er is natuurlijk meer.
De workshop wordt gegeven door Peter Heine en David Bruinvels. Zij zijn respectievelijk vanuit initiatieven voor patiënten en naasten en vanuit de klinische arbeidsgeneeskunde innovators binnen het veld.
Na de workshop zijn deelnemers weer helemaal bij op het gebied van kanker en werk en kunnen zij mensen tijdens en na de behandeling van kanker nog beter bijstaan bij het oppakken van hun leven.

 21. Een PMO om de mentale gezondheid bij zorgmedewerkers te bevorderen. Hoe doe ik dat? (verdiepend)
Marlo van den Kieboom, bedrijfsarts en projectleider en Felicia Los, junior richtlijnontwikkelaar/promovenda, beiden NVAB
Toelichting: In het kader van het project psychische gezondheid van werkenden in de zorg is een PMO, gericht op psychische gezondheid van verpleegkundigen, verder ontwikkeld met medewerking van ongeveer 90 bedrijfsartsen, zodat deze nu actief toe te toepassen is op alle type werknemers in de zorg.
Tijdens deze workshop wordt besproken hoe u dit PMO kunt inzetten voor het opsporen van mentale klachten. U leert aan de hand van het 7-stappen protocol hoe u de resultaten van het PMO kunt bespreken en hierover kunt adviseren tijdens het consult. Daarnaast krijgt u tips hoe u een PMO kunt inbedden binnen een organisatie.

 22. Taakdelegatie, het antwoord of tussenstation op weg naar? (hybride)
Wim Wijnholds, algemeen directeur en Leila Erkenova, bedrijfsarts, beiden Perspectief
Toelichting: 20 jaar zoeken naar antwoorden op complexe vragen. De dilemma’s op het terrein van bedrijfsgezondheidszorg, verzuimbegeleiding, inzetbaarheid, vitaliteit, mobiliteit, ouderenbeleid. Wat is de ideale samenstelling van de teams die werkgever en werknemer begeleiden?
Welke nieuwe mogelijkheden gaan IT, AI, Domotica bieden op de expertise van bedrijfsartsen op nieuwe manieren in te zetten? Wat kunnen we leren van de afgelopen 20 jaar en hoe blijven we relevant in tijden van aanhoudende krapte? 

 23. De juridische consequenties van adviezen van de bedrijfsarts (hybride)
Mr. Jannet Terpstra, advocaat, Bout Advocaten
Toelichting: Bedrijfsartsen hebben op grond van verschillende wetten een rol gekregen in het arbeidsrecht (Burgerlijk Wetboek, Wet verbetering poortwachter, Arbeidsomstandighedenwet). Soms is hun tussenkomst verplicht en soms vrijwillig. In deze lezing wordt stil gestaan bij de juridische gevolgen van de adviezen die bedrijfsartsen geven of niet geven, maar die achteraf gezien, wel nodig waren. Er wordt aandacht besteed aan de positie van de werknemer en de werkgever aan de hand van recente jurisprudentie. 

 24. Revalidatietraject na covid (hybride)
Patrick van Luijk, oud-olympiër en directeur, BioCheck en dr. Tessa Kouwenhoven-Pasmooij, bedrijfsarts, opleider, VitAll
Toelichting: Realtime individual data-based leefstijlinterventie gericht op de aanpak van stress, vermoeidheid en herstel; een communicatielijn voor in de spreekkamer

  • Inleiding werking autonoom zenuwstelsel, parallellen met topsport, parameter hartslag variabiliteit (HRV),
  • Wetenschappelijke inzichten HRV en de invloed van stress en leefstijl,
  • Demo HRV meting
  • HRV-based toepassing in de praktijk (preventie en herstel)
  • Mogelijke toepassing in de praktijk: Wat betekent dit voor onze klanten? Wat betekent dit voor onze praktijkvoering?
  • Een patiënt verhaal

 25. Long-covid en arbeid, stand van zaken (hybride)
Drs. Tom Brandon, sportarts, opleider en RVE voorzitter sportgeneeskunde, Isala en Ernst Jurgens, bedrijfsarts en bestuurslid NVAB
Toelichting: Het overgrote deel van de mensen die Covid doormaken herstellen binnen 3-6 weken volledig. Een klein percentage ontwikkelt een set van klachten, die in eerste instantie eerder toe, dan af lijken te nemen.
De post-acute sequelae van sars-cov-2 infectie, brengen op het gebied van de arbeidsgeneeskunde veel onzekerheden met zich mee. Wat weten we en wat is nog onbekend.
Wij nemen u mee in de stand van de wetenschap en praktijk en zullen u daarbij ook een update geven van het CoFit onderzoek, dat in diverse multidisciplinaire centra loopt.

 26. Samenwerken voor gezonde longen
Arbo-curatieve samenwerking in long-preventie
Dr. Hanna Kuiper, AIOS en postdoc Longziekten, Franciscus Gasthuis & Vlietland en dr. Jaap Maas, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige, reizigersadviseur, Amsterdam UMC
Toelichting: Door samenwerking op basis van longpreventie tussen longarts en bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige kan veel betere zorg worden geboden: blootstelling op het werk, onderzoek, behandeling en preventie kunnen dan integraal worden benaderd. Dat geldt zowel voor primaire, secundaire als tertiaire preventie.

 27. Voeding (medicinale effect van voeding?) Deze presentatie is komen te vervallen
Prof. dr. ir Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, Vrije Universiteit, Amsterdam
Toelichting: Ongezonde voeding is een belangrijke determinant van chronische fysieke en mentale aandoeningen en ondermijnt het immuunsysteem. Het is daarmee en belangrijke factor bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In deze lezing wordt inzicht gegeven hoe de overheid en werkgevers effectiever kunnen sturen op een blijvende gezonde leefstijl.

 28. Stress en ziekteverzuim
Marieke van Hoffen, bedrijfsarts en praktijkopleider, ArboNed/HumanCaptalCare
Toelichting: Psychische ziekten zijn de belangrijkste oorzaak is van ziekteverzuim in Nederland. In deze workshop vertelt Marieke van Hoffen over haar promotieonderzoek waarin zij predictiemodellen heeft ontwikkeld voor verzuim vanwege psychische klachten. Ook zijn oorzakelijke mechanismen voor verzuim vanwege psychische ziekten onderzocht. Indien er inzicht is in de voorspellers van psychische ziekten kunnen medewerkers met risico op psychische ziekten vroegtijdig herkend worden nog voor zij gaan verzuimen. Er kan dan tijdig ingegrepen worden, zodat voorkomen kan worden dat ze uitvallen. Als een medewerker eenmaal is uitgevallen duurt het vaak lang voor hij weer hersteld is, als hij al herstelt. 

 29. In gesprek over meer bewegen. Hoe maak jij het verschil?
Noor Willemsen en Maureen Ros, beiden specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport en Bewegen
Toelichting: Iedereen heeft baat bij voldoende bewegen. Voor werknemers zorgt bewegen voor verhoogde productiviteit en verminderde kans op burn-outs. Ondanks dat een op de drie Nederlanders sinds Corona bewuster is van zijn/haar leefstijl beweegt slechts de helft van de volwassen Nederlanders voldoende.  
Als professional ligt hier een belangrijke rol voor jou weggelegd in het veranderen van gedrag naar meer bewegen. In deze sessie nemen we jullie mee in het belang van bewegen: wat zeggen de beweegrichtlijnen en hoe kan voldoende bewegen stress helpen voorkómen?  Vervolgens gaan we in hoe jij met behulp van de Beweegcirkel het gesprek aangaat, samen plannen maakt maar ook iemand helpt om het bewegen vol te houden.

 30a. Cognitieve stoornissen bij Long Covid (alléén eerste ronde)
Drs. Jan D.Verhoeven, psycholoog, fysiotherapeut, manueel therapeut en directeur, Condite
Toelichting: Bij de verscheidenheid aan langdurige klachten na COVID-19, lost de tijd de cognitieve beperkingen die worden gerapporteerd veelal niet op. Wanneer de blokkades zijn weggenomen, dienen Cognitieve training en werkhervatting het begin van het proces te zijn om het probleem op te lossen. Voor de bedrijfsarts kan psycho-educatie dan de basis vormen om betrokkene aan te zetten tot een adequaat herstelgedrag.

14.55 – 16.00
2e ronde parallelsessies 22 t/m 29 (de sessies 22 t/m 25 worden hybride aangeboden)

16.00 - 16.30
 Pauze en mogelijkheid voor het bezoeken van posters en de informatiemarkt
Tevens de mogelijkheid voor het online bekijken van posterpresentaties

PLENAIR

16.30
Verbinding op afstand
Jitske Kramer, corporate antropoloog, Human Dimensions
Toelichting: Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de locatie waar het werk plaatsvindt. In hybride werkculturen is voor de werklocatiekeuze niet het beschikbare gebouw leidend, maar het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers en klanten. Het is een verandering die, ook los van corona, past in deze tijd van digitale mogelijkheden, de behoefte aan maatwerk en het terugdringen van files. In deze lezing deelt Jitske lessen vanuit de antropologie. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van nomadenvolkeren voor wie werken op afstand niets nieuws is? Jitske brengt een optimistisch verhaal vol wijsheden van over de hele wereld, boordevol waardevolle perspectieven en concrete antwoorden op de vragen van nu. Zodat leiders en teams weer weten wat hen te doen staat.

17.15
Afsluiting congresdag
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter

17.30 - 18.30
 Receptie ter gelegenheid van het afscheid van Gertjan Beens als voorzitter van de NVAB
Afmelden congresbalie en invullen algemene evaluatie

18.00
Einde livestream

Met dank aan de sponsoren