NVAB-lidmaatschap

Alles over de voordelen en de kosten

De NVAB is de wetenschappelijke vereniging van Nederlandse bedrijfsartsen die als doel heeft het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening. Belangrijk is de vertaling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse bedrijfsgeneeskundige praktijk. Concreet betekent dat onder andere de ontwikkeling (en ook de herziening) van de NVAB-richtlijnen, de implementatie daarvan, en het vormgeven van de factor arbeid in multidisciplinaire richtlijnen (van derden) en (zorg)Standaarden.

Naast de NVAB-richtlijnen vormt ook visitatie een onderdeel van het kwaliteitsbeleid in de bedrijfsgeneeskundige zorg. De NVAB ontwikkelt daartoe een breed scala aan instrumenten en methoden, bedoeld als stimulans voor de verdere professionele ontwikkeling van de individuele bedrijfsarts en het ondersteunen van de praktijkvoering. Reflectie op het eigen functioneren staat hierin centraal. Met een succesvolle afronding van de visitatie van de NVAB voldoet de bedrijfsarts aan zowel de eis ‘evaluatie van uw individueel functioneren’ als ‘externe kwaliteitsevaluatie’ uit het Besluit Herregistratie specialisten.

Daarnaast bevordert de NVAB de professionele belangen van haar leden.

Als NVAB-lid ondersteun je de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging.

Contributie
Tijdens de ALV op 4 november is de begroting voor 2022 vastgesteld. In deze tarieven zijn de reguliere indexering* (2,5%) en de inflatiecorrectie (2,2%) verwerkt, conform MEV-index voor de ontwikkeling van de CAO lonen. De KNMG rekent ook met deze index.
* Op de ALV van 4 december 2019 is besloten om naast de inflatiecorrectie standaard een verhoging toe te passen van 2,5%.
 

  Contributie-tarieven

2021

2022

  Gewone leden  |  Buitengewone leden 

703 euro

736 euro

  AIOS Bedrijfsgeneeskunde

434 euro

454 euro

  Buitengewone leden niet-arts

494 euro

517 euro

  Gepensioneerden

366 euro

383 euro

 
Wij bieden onze leden onder andere:
 • gratis advies en ondersteuning bij vakinhoudelijke vragen via de Vraagbaak
 • maandelijks NV@B Nieuws
 • email-nieuws over belangrijke ontwikkelingen
 • bevorderen van de professionele belangen van bedrijfsartsen
 • mogelijkheid tot deelname aan de Bedrijfsgeneeskundige Dagen, het jaarlijkse congres exclusief voor NVAB-leden
 • abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.

Aan NVAB-lidmaatschap is het KNMG-lidmaatschap gekoppeld. Dat biedt je de volgende voordelen:

 • vakblad Medisch Contact wekelijks gratis in de bus
 • dagelijkse Medisch Contact email-nieuwsbrief
 • tweewekelijkse KNMG email-nieuwsbrief
 • gratis advies bij medisch ethische en gezondheidsrechtelijke vragen
 • behartiging van de gemeenschappelijke immateriële belangen van ruim 50.000 artsen en studenten geneeskunde
 • korting op symposia, congressen, trainingen en loopbaanworkshops van de KNMG.

* In artikel 6 t/m 10 van de statuten vind je meer informatie over het lidmaatschap. In artikel 6 en 7 worden de soorten lidmaatschap beschreven.


Inschrijfformulier

Meld je online aan!

NB. Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar wordt het bedrag van de contributie voor het lopende jaar als volgt vastgesteld:
a.    Bij aanmelding vanaf 1 januari tot en met 31 maart van het verenigingsjaar: 100%
b.    Bij aanmelding vanaf 1 april tot en met 30 juni van het verenigingsjaar: 75%
c.    Bij aanmelding vanaf 1 juli tot en met 30 september van het verenigingsjaar: 50%
d.    Bij aanmelding vanaf 1 oktober tot en met 31 december van het verenigingsjaar: 25%


Opzeggen lidmaatschap

Statutair is opzegging mogelijk voor het einde van het contributiejaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken (zie de statuten artikel 10). Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren; bij voorkeur door een mail te sturen naar NVAB@nvab-online.nl.