Werkstress: Overspanning en burn-out

15 november 2018

In de week van de werkstress besteden we extra aandacht aan werkgerelateerde stress.

Ontwikkelingen in en rond werk zoals digitalisering, automatisering en flexibilisering vinden in steeds hoger tempo plaats. Ook neemt werk in het leven een andere positie in dan voorheen: werk is voor het overgrote deel van de werkenden een levensdomein geworden om belangrijke doelen en waarden te realiseren. Tegelijkertijd komen spanningsklachten, overspanning en burn-out erg veel voor.

Veranderende visie op gezondheid en werk

De visie op gezondheid en psychische gezondheid is gekanteld en daarmee de inzichten waarop een effectieve begeleiding van mensen met overspanning en burn-out zich moet richten. Positieve gezondheid (Huber et al., 2011), de capability-benadering (van der Klink et al., 2016) en inzichten uit de positieve psychologie hebben richting gegeven aan de herziening van de richtlijn Psychische Problemen, die zich specifiek richt op overspanning en burn-out. 

Richtlijn

In de begeleiding van werkenden met overspanning en burn-out verschuift het accent van aandacht voor het verleden naar aandacht voor de toekomst. De nadruk ligt niet op wat er fout is gegaan, maar op de inventarisatie van wat er moet gebeuren. Zo kunnen werkende en leidinggevende een werkomgeving creëren waarin belangrijke doelen en waarden kunnen worden gerealiseerd.

De richtlijn Psychische Problemen gaat nog steeds uit van de procesmatige benadering en van de visie dat de kern van lichte tot matig ernstige psychische problematiek ligt in het verlies van grip en controle over de eigen situatie. Het opnieuw opbouwen van die grip en controle blijft de rode draad voor het herstel. De bedrijfsarts, of verzekeringsarts, vervult dan in ieder geval de rol van procesbegeleider. Bij herstel en terugkeer naar werk blijft het ook belangrijk hoe de werkomgeving met de werkende omgaat en wat er moet gebeuren om eventuele (psychosociale en andere) werkgebonden risicofactoren te verminderen of op te heffen. 

De herziene richtlijn Psychische Problemen is eind oktober jl. geautoriseerd door de NVAB en ter autorisatie aangeboden aan de NVVG.

Zie ook:

Richtlijnen